MedCap - Delårsrapport för perioden 1 maj 2013 – 31 oktober 2013

1 augusti 2013 – 31 oktober 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 202 834 (88 082) KSEK, en ökning med 230,3 %
  • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)r perioden var 14 955 (17 137) KSEK, en ökning med 32,5 % justerat för engångsintäkter.
  • Nettoresultatet för perioden uppgick till 5 777 (10 482) KSEK, en ökning med 213,5 % justerat för engångsintäkter.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,04 (0,08) SEK, en ökning med 207,5 % justerat för engångsintäkter.
  • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten är 9 412 KSEK mindre jämfört med samma period förra verksamhetsåret vilket i huvudsak förklaras av engångsintäkten föregående år samt ökade ränteutgifter relaterade till Cross Pharma finansieringen.

1 maj 2013 – 31 oktober 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 332 169 (164 926) KSEK, en ökning med 201,4 %
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden var 26 596 (24 108) KSEK, en ökning med 45,6 % justerat för engångsintäkter.
  • Nettoresultatet för perioden uppgick till 10 293 (11 991) KSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,07 (0,10 SEK)
  • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten har förbättrats med 8 583 KSEK jämfört med samma period förra verksamhetsåret.

VD har ordet

Bäste aktieägare,

Efter sommaren har vi sett en ökad mängd förvärvsmöjligheter, både egengenererade och från rådgivare. Vi har fortsatt gott om utrymme för nya förvärv i moderbolaget samt kompletteringsförvärv i dotterbolagen.  

Unimedics affärsområde apoteksservice fortsätter att växa och under första halvåret har fokus inriktats mot att integrera Cross Pharma koncernen både operativt samt avseende erbjudandet till kund. Kvartalet belastas med betydande integrationskostnader av engångskaraktär och organisationen har gjort ett utmärkt arbete med den carve-out som var nödvändig efter övertagande från Medivir.

Under kvartalet har ett antal helt kritiska händelser inträffat som drastiskt minskat risken i Cross Pharma koncernen och därmed apoteksservice affärsområdet. Det förmodligen viktigaste beskedet var att Lif (de forskande läkemedelsföretagens förening) gjorde upp med regeringen om en prisjustering på läkemedel med ett prisgodkännande äldre än 15 år vilket innebar att den utredning som tidigare presenterats lades på is.

För parallellhandeln av läkemedel är detta en mycket betydelsefull uppgörelse, avsevärt bättre än det förslag som presenterats i utredningen, som har en signifikant påverkan på framtida affärsmöjligheter för företag i branschen, så även för Unimedic och dess affärsområde apoteksservice.  

Unimedic har också under perioden lyckats att förlänga flera viktiga avtal med kunder inom apoteksservice. Övriga affärsområden har haft en svag inledning på året men ser fram emot avslutningen av verksamhetsåret med tillförsikt.  

Abilia fortsätter att leverera i enlighet med den omställningsplan som togs fram i samband med VD-bytet i våras. Inom Abilia i Skandinavien pågår en successiv övergång på flera produktområden från försäljning av bundlade produkter (hårdvara med förinstallerad mjukvara) till ren mjukvaruförsäljning vilket påverkar omsättningen negativt men har begränsad effekt på nettomarginalen. Toby Churchill har framgångsrikt genomfört en turn-around under första månaderna i verksamhetsåret och levererar under Q2 ett positivt kassaflöde.

Fokus under resten av året för Abilia inkl. Toby Churchill är att slutföra omställnings-processerna för att sedan kunna återvända till hälsosam tillväxt.

Quickels lanserade sitt nya system på Medica 21 november med mycket gott mottagande från relevanta partners. Utleveranser beräknas påbörjas februari 2014.

Under första halvan av 2013 har vi fortsatt bygga på plattformarna för framtida tillväxt i samtliga dotterbolag. Det finns därmed alla förutsättningar att leverera ett bra andra halvår 2013/2014.

Stockholm den 29 november 2013

Karl Tobieson, Verkställande Direktör

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10, mobil 46 709 35 85 74, e-post karl.tobieson@medcap.se

MedCap är ett marknadsnoterat private equity-bolag med investeringsfokus inom Life Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. MedCap erbjuder en investeringsmöjlighet inom onoterade life science bolag för marknadens aktörer. MedCap handlas under symbolen MCAP på First North Premier som drivs av NASDAQ OMX. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se. Certified Adviser är Remium, www.remium.se.

Taggar:

Om oss

MedCap ska vara en av de ledande private equity aktörerna på den nordiska Life Science-marknaden för små och medelstora företag. Genom utveckling av respektive bolag och konsolideringar skall MedCap skapa starka företag och företagsgrupper med betydande utvecklingspotential.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Under första halvan av 2013 har vi fortsatt bygga på plattformarna för framtida tillväxt i samtliga dotterbolag. Det finns därmed alla förutsättningar att leverera ett bra andra halvår 2013/2014.
Karl Tobieson
Efter sommaren har vi sett en ökad mängd förvärvsmöjligheter, både egengenererade och från rådgivare.
Karl Tobieson