MedCap - Delårsrapport för perioden 1 november 2012– 31 januari 2013

1 maj 2012 – 31 januari 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 253 100 (219 692) KSEK, en ökning med 15,2 %.
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden var 31 567 (19 733) KSEK, en ökning med 60,0 %.
 • Rörelseresultatet (EBITDA) påverkas negativt av engångsposter om 2364 KSEK p g a kostnader relaterade tillpersonalomställningar i Abiliakoncernen och positivt av en engångspost om 5 850 KSEK, vilken avser resultatet av avyttringen av de Nordiska rättigheterna till kosttillskottet D-droppar. Nettoresultatet påverkas totalt sett av poster av engångskaraktär positivt med 320 KSEK.
 • Nettoresultatet för perioden uppgick till 11 274(6 293) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,09 (0,05) SEK.
 • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten har förbättrats med 13 445 KSEK jämfört med samma period förra verksamhetsåret.

1 november2012 – 31 januari 2013

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 88 174 (77 701) KSEK, en ökning med 13,5 %.
 • Rörelseresultatet (EBITDA) påverkas negativt i kvartalet av personalomställnings-kostnader i Abiliakoncernen med 2 364 KSEK samt att nettoresultatet även påverkas negativt med 3 900 KSEK avseende nedskrivning av ett utvecklingsprojekt inom Abiliakonernen.
 • Nettoresultatet för perioden uppgick till -718 (786) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (0,01) SEK.
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden var 7 459 (4 848) KSEK, en ökning med 53,8 %. Justerat för engångsposter var ökningen 60,0%.

VD har ordet

Bäste aktieägare,

Tredje kvartalet, det starkaste tredje kvartalet i koncernens historia, visar på flera sätt att vi är på rätt väg och att vi har en utmärkt position att bygga vidare från. Efter nyåret ser vi också ett betydligt större inflöde av nya och kompletterande affärsmöjligheter efter en relativt sett tunn höst.

Dotterbolagen

Abilia ser samma mönster som tidigare kvartal med en växande omsättning i Norska verksamheten, fortsatt utmanande förutsättningar i övriga marknader. I januari genomfördes ett VD-byte i verksamheten för att få än mer fokus på förändringsprocesserna i bolaget. Samtigit lanserades ett besparning program med målet att sänka kostnadsmassan med nio miljoner kronor på årsbasis. Lars-Åke som tagit över som VD var tidigare VD för Handitek AB och vi har haft ett nära samarbete sen januari 2009 då vi gick in som majoritetsägare i Handitek.

Under året har vi sett en gradvis ökande omsättning inom produktgruppen Abilia Senior i Norge. Även om det fortsatt är en liten del av koncernens totala omsättning.

Inför avslutningen av verksamhetsåret fokuseras intensivt på våra hemmamarknader med huvuduppgiften att få armarna om den Svenska marknaden.

Unimedic koncernen har haft ett fantastiskt år med kraftig tillväxt och ett par kliv framåt strategiskt. Under tredje kvartalet fick Unimedic även sin första order från Norge inom apoteksservice vilket är en milstolpe i bolagets historia. Under kvartalet har vi också sett synergieffekter av Ergobe förvärvet, vilket fått en bra start i den nya strukturen. Förvärvet stärker och breddar affärserbjudandet till apoteken. Under det gångna kvartalet utgjorde apoteksservice delen en betydande del av omsättning. Även den traditionella CDMO delen inom bolaget växte jämfört med motsvarande period förra året om än i lugnare takt än i inledningen på verksamhetsåret.

Quickels gör återigen ett stabilt kvartal och står i begrepp att slutföra produktutvecklingsprojekt under våren som skall kunna ta bolaget till tillväxt igen.

Summerat ett bra kvartal där Unimedic koncernen återigen sticker ut. Vi har en väldigt tydlig bild av vad vi vill få genomfört årets sista kvartal. Med rätt genomförande ser innevarande år och framtiden riktigt ljus ut för befintlig portfölj och koncernen som helhet.

Stockholm den 22 februari 2013

Karl Tobieson

Verkställande Direktör

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10, mobil 46 709 35 85 74, e-post karl.tobieson@medcap.se

MedCap är ett marknadsnoterat private equity-bolag med investeringsfokus inom Life Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. MedCap erbjuder en investeringsmöjlighet inom onoterade life science bolag för marknadens aktörer. MedCap handlas under symbolen MCAP på First North Premier som drivs av NASDAQ OMX. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se. Certified Adviser är Remium, www.remium.se.

Taggar:

Om oss

MedCap ska vara en av de ledande private equity aktörerna på den nordiska Life Science-marknaden för små och medelstora företag. Genom utveckling av respektive bolag och konsolideringar skall MedCap skapa starka företag och företagsgrupper med betydande utvecklingspotential.

Prenumerera

Dokument & länkar