Penser Access: MedCap - Läkemedelshandel sänkte koncernens försäljning

Läkemedelshandel har under de senaste tolv månaderna drabbats av en rad motgångar såsom valutamotvind samt försäljning av rabatterade produkter med kort hållbarhetstid. Under samma tid har bolaget smalnat av produktportföljen samt reducerat rörelsekapitalet. Detta syntes tydligt under det fjärde kvartalet då försäljningen minskade med 56% y/y, samtidigt som rörelsekapitalet minskade till SEKm 53,9 (104) y/y. Vi bedömer att affärsområdet bör ta sig ur stålbadet under året och generera ett svagt positivt EBITDA mot slutet av året. Bättre gick det inom Medicinteknik som uppvisade en försäljningstillväxt om 16% under kvartalet och steg till SEKm 76 (65). Försäljningsökningen genererades primärt av organisk tillväxt. Rörelseresultatet steg med 85% till SEKm 12,1 (6,5), vilket visar på stordriftsfördelar i affärsmodellen. Efter rapporten justerar vi ned vårt EBITDA-estimat för 2017/18 med 46% med anledning av neddragningen inom Läkemedelshandel samt att vi bedömer att Specialistläkemedel kommer behöva minst ett halvår till på sig innan marginalerna kommer tillbaka till attraktiva nivåer. På vår uppdaterade estimat värderas aktien till EV/EBITDA 9,1x samt P/E 19,8x för 2017/18e.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/lakemedelshandel-sankte-koncernens-forsaljning/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

MedCap ska vara en av de ledande private equity aktörerna på den nordiska Life Science-marknaden för små och medelstora företag. Genom utveckling av respektive bolag och konsolideringar skall MedCap skapa starka företag och företagsgrupper med betydande utvecklingspotential.

Prenumerera