Styrelsen i MedCaps dotterbolag Crystal Research AB har ansökt om konkurs

Konkursen kommer inte påverka resultatet i MedCap-koncernen eftersom att värdet på innehavet är bokfört till 0 kr sedan i januari 2008. Sedan MedCap blev huvudägare i Crystal Research AB, hösten 2007, har avsikten varit att MedCaps aktieinnehav skall avvecklas. Aktieinnehavet i Crystal Research AB ingår i bolagets innehav i små onoterade företag, som sedan tidigare offentliggjorts är dessa innehav till salu, då de inte ligger i linje med bolagets nuvarande strategi.

”Tyvärr har inte styrelsen i Crystal Research lyckats åstadkomma ett frivilligt ackord med fordringsägarna. MedCap har i egenskap av huvudägare försökt att tillsammans med Crystal Research styrelse nå en överenskommelse med fordringsägarna men det har inte varit möjligt. Tyvärr återstår därför bara alternativet konkurs.” säger Karl Tobieson, VD MedCap.


Om MedCap:
MedCap är ett marknadsnoterat private equity-bolag med investeringsfokus inom Life Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. MedCap erbjuder en investeringsmöjlighet inom onoterade life science bolag för marknadens aktörer.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.


För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör,
Telefon +46 8 34 71 10, mobil +46 709 35 85 74,
e-post karl.tobieson@medcap.se

Cecilia Driving, Ekonomi- och Finansdirektör
Telefon +46 8 34 71 10, mobil +46 70 515 04 09
e-post cecilia.driving@medcap.se

Bengt Julander, styrelseordförande
Mobil +46 703 19 59 09
e-post bengt.julander@linc.se

Om oss

MedCap ska vara en av de ledande private equity aktörerna på den nordiska Life Science-marknaden för små och medelstora företag. Genom utveckling av respektive bolag och konsolideringar skall MedCap skapa starka företag och företagsgrupper med betydande utvecklingspotential.

Prenumerera

Dokument & länkar