Förseningar på oljefältet Hockley Field

I samband med att bolagets olje- och gasrådgivare, John O. Smith, tillträdde sitt uppdrag påbörjades en total genomlysning av den amerikanska verksamheten. Bakgrunden till denna genomlysning är att den nuvarande styrelse och ledning ännu inte har fullständig överblick över de investeringar som genomförts mellan åren 2001 och 2013. Utredningen har hittills gett följande resultat beträffande bolagets investeringar i fältet Hockley Field:

Bolagets helägda dotterbolag, U.S. Energy Growth AB har sedan 2013 genomfört t investeringar på Hockley Field i Texas genom operatören Anloc Energy, LLC. Den totala investeringen som bolaget har gjort på fältet uppgår till strax över en miljon US dollar och är till fullo finansierat genom eget kapital. Bolaget är idag delägare i fyra källor med option att delta på samtliga framtida borrningar. Ägarandelarna i aktuella källor är följande:

Warren Ranch #4a                              10 %
Warren Ranch Petrodome #3a           39 %
Warren Ranch #9b                               10 %
Warren Ranch #2                                  3 %
Warren Ranch Hohler (option)           15 %

Warren Ranch #4a och Petrodome #3a förvärvades ursprungligen i maj 2013 genom ett sk “turn-key” kontrakt. Kortfattat innebär det att operatören står för de tekniska/operativa riskerna för att färdigställa källorna till dess måldjup. Anloc Energy, LLC har utlyst prognoser att Warren Ranch #4a ska kunna producera ett stabilt flöde överstigande 100 fat per dygn, något som även Petrodome #3a ska kunna uppnå.

Eftersom de avtalade åtgärderna har dragit ut på tiden har företagsledningen i US Energy gett John O. Smith uppdraget att, tillsammans med bolagets amerikanska advokater, undersöka de legala och geologiska aspekterna kring bolagets investeringar på Hockley Field. Parallellt med denna genomlysning förs en dialog med Anloc Energy, LLC för att komma fram till en lösning där US Energy, dels ska kompenseras för förseningen genom förlorade intäkter och dels erhålla en hållbar tidsplan. Företagsledningen tror att sådan plan kan presenteras senast i slutet av november.

För ytterligare information kontakta:
Frank Teneberg
Styrelseordförande
Telefon: 070-588 74 15
Hemsida:
 www.usenergy.se
E-post:
 frank.teneberg@usenergy.se

Anders Lagerberg
VD
Telefon: 070-688 65 36
Hemsida: 
www.usenergy.se
E-post: 
anders.lagerberg@usenergy.se

Om U.S. Energy Group AB
U.S. Energy Group AB (publ), listat på AktieTorget under kortnamnet USE B, är ett svenskt gas- och oljebolag som investerar som andelsägare i ett flertal borrprojekt och producerande brunnar. Bolaget har i dag huvudsakligen sina tillgångar i Texas, USA. Investeringar skall ske i politiskt stabila områden där infrastruktur är väl uppbyggd och avsättning för utvunna produkter finns. Bolagets säte är i Borlänge.

Om oss

Swede Resources är ett svenskt gas- och oljebolag med verksamhet inom prospektering och produktion. Bolaget skall verka i politiskt stabila områden med utbyggd infrastruktur och avsättning för utvunna produkter.