Hockley Field: Rättsliga åtgärder vidtas

US Energy Group AB (publ) (”US Energy” eller ”Bolaget”) har i ett pressmeddelande av den 4 november 2015 berättat om en problematik på oljefältet Hockley Field i Texas, USA. I ett led att uppnå ett snabbt och tillfredställande avslut på denna problematik har US Energy genom dotterbolag inlett rättsliga åtgärder mot Anloc Energy, LLC, Hockley Partners LP och James Trippon. Bolagets yrkande är solidariskt på samtliga tre motparter.

Bakgrunden redovisas nedan.

I maj 2013 investerade Bolagets helägda dotterbolag, U.S. Energy Growth AB, genom sitt amerikanska dotterbolag U.S. Energy Group, LLC i maj 2013 i två källor på Hockley Field i Texas som hos operatören Anloc Energy, LLC. Den ursprungliga investeringen avsåg 23 % ägarandel (WI) i vardera två källor , Texas USA. Källornas namn är Warren Ranch Petrodome 3A samt Warren Ranch #4a. Något förenklat kan sägas att avtalen som ingicks med operatören var på så kallad turn-key basis, vilket innebär att operatören förbinder sig att borra källan ner till angivet måldjup samt står för den tekniska/operativa risken. US Energys risk var endast om källan var ett torrt hål.

Företrädare från operatören har under hela 2014 kommunicerat att aktuella källor är nära ett färdigställande och att man har identifierat flertalet kommersiellt utvinningsbara olje- och gaszoner. Operatören gjorde gällande att Warren Ranch #4a hade tekniska problem.

Sent under år 2014 genomförde Bolaget ytterligare en investering på Hockley Field. Denna gång förvärvade bolaget 5 % av Nannie Warren-källan. Operatören garanterade ett månatligt kassaflöde till bolaget om $2500. Baserat på denna utfästelse bedömde Bolaget att investeringen initialt skulle generera en avkastning överstigande 40 %. Härutöver utfäste operatören att hela köpeskillingen från Nannie Warren-källan skulle användas för att slutföra färdigställandet av Warren Ranch #4a, något som enligt Bolagets bedömning skulle öka Bolagets nettokassaflöde med ytterligare ca $130 000 årligen.

Operatören beräknade att färdigställandet av Warren Ranch #4a skulle vara klart i slutet av januari 2015. I samband med att företagsledningen besökte operatören i Houston, Texas i februari 2015 var arbetet ännu inte färdigställt.

Enligt en opartisk geologisk undersökning som tillhandahållits av operatören Anloc finns det på Hockley Field outnyttjade reserver av olja och gas om 50-200 miljoner fat. US Energy Group har inte vidtagit egna undersökningar för att bekräfta detta.

Parterna inledde förhandlingar avseende ett förvärv av andelar i Anloc. Förhandlingarna ledde dock inte till något avtalsslut och parterna började istället förhandla om direktinvesteringar i källor.

Operatören utfäste att Warren Ranch Petrodome #3a-källan var närmast att kunna komma igång med produktionen. Operatören utfäste vidare att en fördjupning av källan skulle möjliggöra produktion av både olja och gas. Förhandlingarna mynnade ut i att US Energy avyttrade 16 % av Warren Ranch #4a och förvärvade ytterligare 16 % av Warren Ranch Petrodome #3a. Ägandet i Petrodome #3a blev, i enlighet med transaktionsdokumentationen, 39 % efter transaktionen.

Operatören uppskattade renoveringskostnaderna av Warren Ranch Petrodome #3a-källan till $180 000. Vidare visade det sig att Nannie Warren-källan inte producerade olja. Detta var en källa som enligt operatörens utfästelse till US Energy skulle producera och medföra ett kassaflöde om ca $2 500 per månad. Operatören gjorde nu gällande att källans värde var noll. US Energy gick därför med på att lämna tillbaka sin andel i Nannie Warren-källan och förvärvade som en del av transaktionen 3 % av Warren Ranch #2-källan, som enligt operatören producerade 37 fat olja per dag. Eftersom operatören saknade medel att själv bekosta färdigställandet av Petrodome #3a-källan, erbjöd sig US Energy, som en del av uppgörelsen att förvärva ytterligare producerande enheter på Hockley Field för att möjliggöra ett snabbt färdigställande.

Som en del av den nyss nämnda transaktionen förvärvade US Energy 10 % av källan Warren Ranch #9b, som enligt operatören var en producerande källa. Operatören skickade en video till US Energy där denne visade och berättade att produktionen var i ”full gång”. Bolaget betalade enligt ingångna avtal $180 000 till operatören för dessa transaktioner. Färdigställandet av Petrodome #3a skulle enligt kontraktet vara slutfört senast 30 dagar efter att betalning skett.

Operatören meddelade tidigt i juni 2015 att det på grund av dåligt väder inte varit möjligt att hålla avtalad deadline, varför förseningar på ett par veckor uppkommit. Så fort ovädret blåst förbi skulle renoveringsarbetet sättas igång.

I juli – augusti 2015 meddelade operatören att utrustning saknades för att slutföra renoveringsarbetet, varför operatören påbörjat färdigställandet av Warren Ranch #4a först. Så fort färdigställandet av aktuell källa var avklarat, skulle riggen enligt operatörens utfästelse flyttas vidare till Petrodome #3a.

Operatören skickade en uppdatering till US Energy, se pressmeddelande av den 19 augusti 2015, om att man har lyckats med operationen. Som en följd därav utökade US Energy sin andel med 3 % i #4a-källan samt erhöll därutöver en option att delta med 15 % ägandeskap i Hohler-källan till lösenpris om $150 000. Parterna avtalade muntligen att Hohler-källan skulle producera före det att US Energy skulle behöva inlösa optionen.

US Energy bad om geologiska rapporter och annat material avseende Hohler-källan från operatören i syfte att bättre kunna utvärdera en inlösen av optionen. Anloc Energy, LLC vägrade dock att lämna ut begärt material.

I början av september 2015 kontrakterade Bolaget Mr John O. Smith som U.S. Energys olje- och gasrådgivare. Smith påbörjade en genomlysning (en så kallad due diligence) av bolagets samtliga investeringar på Hockley Field. I samband med detta kontaktades även den anrika och internationella advokatfirman Andrews Kurth. Smith har sedan september arbetat nära Andrews Kurth med en due diligence av aktuella investeringar.

Aktuell due diligence av investeringarna har nu alltså mynnat ut i att styrelsen har beslutat av att inleda rättsliga åtgärder mot var och en av Anloc Energy, LLC, Hockley Partners LP och James Trippon. US Energy gör gällande att motparterna medvetet har vilselett US Energy med falska utsagor om åtgärder som i själva verket inte har utförts.

I sin stämningsansökan har U.S. Energy framfört ett antal krav under lagarna i delstaten Texas, vilka krav framförts mot var och en av James Trippon, Anloc, LLC och Hockley Partners LP. Dessa krav grundar sig på brott mot Texas Securities Act, olika typer av bedrägeribrott under tillämplig lag inkluderat bland annat vårdslösa utfästelser, brott mot så kallade fiduciary duties, kontraktsbrott, och andra grunder.

I huvudsak gör US Energy gällande att det blivit misslett av motparterna; baserat på motparternas uttryckligt felaktiga utfästelser och underlåtenhet att tillhanda information till US Energy, har US Energy investerat i källor vilka inte har de värden eller egenskaper som utfästs. I tillägg därtill gör US Energy gällande att motparterna gjort sig skyldiga till avtalsbrott och att de inte utfört utlovade prestationer.

US Energy har begärt hävning av avtalen med Anloc och Hockley Partners i enlighet med Texas Securities Act, tillsammans med en återbäring av hela det belopp som investerats i källorna vid Warren Ranch, vilket belopp överstiger $1 000 000. Som ett alternativt yrkande har bolaget begärt att domstolen ska fastställa ägarförhållandena avseende källorna vid Warren Ranch, eftersom denna fråga är omtvistad och behöver klargöras för det fall att ovan nämnda avtal inte hävs.

Vid en preliminär förhandling/bevisupptagning den 11 november 2015 beviljade domstolen säkerhetsåtgärder vilka förbjuder motparterna, och till dem anknutna bolag, personer och rådgivare, från att avyttra, undanforsla, pantsätta eller annars vidta åtgärder som kan strida mot US Energys intressen (såsom de presenterats för domstolen) avseende källorna och övriga tillgångar på Warren Ranch, inkluderande (1) W.R.3.A-källan, (2) W.R.3.-källan, (3) WR no. 1-källan (också känd som Nannie Warren-källan), (4) WR Magnolia #2-källan, (5) Warren Ranch 9A-källan, (6) Warren Ranch 4a-källan och (7) Warren Ranch Petrodome 3A-källan. Motparterna har också ålagts att (i den mån sådana intäkter finns) omedelbart till domstolen deponera den andel av intäkterna hänförliga till nämnda källor som enligt US Energy ska tillfalla US Energy. Säkerhetsåtgärderna kommer att upphöra den 11 december 2015, om de inte förlängs av domstolen eller genom överenskommelse mellan US Energy och motparterna. En ny preliminär förhandling/bevisupptagning kommer att ske den 11 december 2015 och vid nämnda förhandling avser US Energy att begära en förlängning av tidigare beviljade säkerhetsåtgärder.

Per dagens datum är US Energys intresseandel i ovan angivna källor föremål för tvist, och som en följd därav är värdet hänförligt till nämnda källor förenat med osäkerhet.

US Energys styrelse utvärderar för närvarande hur processen kan komma att påverka det bokförda värdet på de aktuella tillgångarna. Tillgångarna som berörs av processen har bokförda värden uppgående till 27,1 mSEK. Styrelsen har goda förhoppningar på att vinna framgång i processen, men som del av utvärderingen kan inte nedskrivningsbehov uteslutas. Enligt den reviderade halvårsrapporten som publicerades den 15 september 2015 var Bolagets utgående egna kapital ca 43,9 mSEK, varav ca 12,3 mSEK bundet. Styrelsens bedömer härav, oavsett utgång i processen, att bolagets egna kapital kommer att förbli intakt.

För ytterligare information kontakta:
Frank Teneberg
Styrelseordförande
Telefon: 070-588 74 15
Hemsida:
 www.usenergy.se
E-post: 
frank.teneberg@usenergy.se

Anders Lagerberg
VD
Telefon: 070-688 65 36
Hemsida: 
www.usenergy.se
E-post: 
anders.lagerberg@usenergy.se

Om U.S. Energy Group AB
U.S. Energy Group AB (publ), listat på AktieTorget under kortnamnet USE B, är ett svenskt gas- och oljebolag som investerar som andelsägare i ett flertal borrprojekt och producerande brunnar. Bolaget har i dag huvudsakligen sina tillgångar i Texas, USA. Investeringar skall ske i politiskt stabila områden där infrastruktur är väl uppbyggd och avsättning för utvunna produkter finns. Bolagets säte är i Borlänge.

Om oss

Swede Resources är ett svenskt gas- och oljebolag med verksamhet inom prospektering och produktion. Bolaget skall verka i politiskt stabila områden med utbyggd infrastruktur och avsättning för utvunna produkter.

Dokument & länkar