Ingår fler uppgörelser

Vid den ordinarie årsstämman i U.S. Energy Group AB (publ) som hölls i Borlänge den 20 augusti 2015, beviljades inte de tidigare styrelseledamöterna Ulrich Andersson, Svante Carlsson, Stig Edling, James Ikey, Lena Karlsten Svensson och Ingemar Johansson ansvarsfrihet. Nuvarande styrelse har, som tidigare kommunicerats, genomgått en genomlysning av bolaget och utfört diverse åtgärder för att bygga grunden för ett välmående oljebolag som sätter sina aktieägare i främsta rummet.

Som en del i detta arbete har Bolaget redan ingått en uppgörelse med bolagets tidigare Vd, Ulrich Andersson med bolag.

Idag har US Energy ingått fler uppgörelser med tidigare styrelseledamöter. Aktuella uppgörelser berör Lena Karlsten Svensson och Stig Edling samt med en extern part som berördes av den felaktiga emission som tidigare styrelse registrerade hösten 2014. Genom dessa uppgörelser tillförs US Energy ca 160 000 kr, varav ca 125 000 kr kontant och ca 35 000 kr genom kvittning av oreglerade styrelsearvoden.

Mot ovan bakgrund kommer inte US Energy att inleda någon ansvarstalan mot varken Lena Karlsten Svensson eller Stig Edling.

Företagsledningen har inlett dialog med övriga ledamöter som berörs av beslut från årsstämman för verksamhetsåret 2014.

För ytterligare information kontakta:
Frank Teneberg
Styrelseordförande
Telefon: 070-588 74 15
Hemsida: www.usenergy.se
E-post: frank.teneberg@usenergy.se

Anders Lagerberg
VD

Telefon: 070-688 65 36

Hemsida: www.usenergy.se
E-post: anders.lagerberg@usenergy.se

Om U.S. Energy Group AB
U.S. Energy Group AB (publ), listat på AktieTorget under kortnamnet USE B, är ett svenskt gas- och oljebolag som investerar som andelsägare i ett flertal borrprojekt och producerande brunnar. Bolaget har i dag huvudsakligen sina tillgångar i Texas, USA. Investeringar skall ske i politiskt stabila områden där infrastruktur är väl uppbyggd och avsättning för utvunna produkter finns. Bolagets säte är i Borlänge.

Taggar:

Om oss

Swede Resources är ett svenskt gas- och oljebolag med verksamhet inom prospektering och produktion. Bolaget skall verka i politiskt stabila områden med utbyggd infrastruktur och avsättning för utvunna produkter.

Dokument & länkar