Ingår förlikning

Vid den ordinarie årsstämman i U.S. Energy Group AB (publ) som hölls i Borlänge den 20 augusti 2015 beviljades inte de tidigare styrelseledamöterna Ulrich Andersson, Svante Carlsson, Stig Edling, James Ikey, Lena Karlsten Svensson och Ingemar Johansson ansvarsfrihet. Nuvarande styrelse har, som tidigare kommunicerats, genomgått en genomlysning av bolaget och utfört diverse åtgärder för att bygga grunden för ett välmående oljebolag som sätter sina aktieägare i främsta rummet.

Som en del i detta arbete har Bolaget idag ingått en förlikning med bolagets tidigare Vd, Ulrich Andersson med bolag. Förlikningen bedöms vara till gagn för bolaget och det egna kapitalet stärks genom denna transaktion. Kortfattat innebär förlikningen att Bolaget inte kommer att inleda någon ansvarstalan mot Ulrich Andersson med anledning till att stämman inte beviljade honom ansvarsfrihet.

Ulrich Andersson har genom bolag, Ulrich & Co AB framhävt krav till US Energy Group AB om sammanlagt 1 164 250 kr, fördelat på oreglade arvoden från tiden som verkställande direktör i Bolaget om 1 056 250, räntor om ca 8 000 samt kapitalskuld utgörande 100 000 kr. I pressmeddelande av den 26 oktober 2015 berättade bolaget om att man har riktat en emission till en leverantör om sammanlagt 1 400 000 st aktier av serie B á 25 öre, tillhopa 350 000 kr. Denna emission avser förlikningsuppgörelse mellan bolaget och Ulrich Andersson med Bolag. Uppgörelsen medför att US Energy gör en vinst av engångskaraktär uppgående till ca 800 000 kr.

Företagsledningen har nu som mål att utvärdera rättsläget kring övriga ledamöter som inte fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 för försöka ingå uppgörelser med berörda parter.

”Det är glädjande att vi nu har kommit fram till en uppgörelse med Ulrich Andersson. Uppgörelsen öppnar dörren för att kunna ingå liknande uppgörelser med övriga ledamöter, något som kommer att gynna bolaget och dess aktieägare” säger Anders Lagerberg, VD för U.S. Energy Group AB.

För ytterligare information kontakta:
Frank Teneberg
Styrelseordförande
Telefon: 070-588 74 15
Hemsida: www.usenergy.se
E-post: frank.teneberg@usenergy.se
Anders Lagerberg
VD
Telefon: 070-688 65 36
Hemsida: www.usenergy.se
E-post: anders.lagerberg@usenergy.se

Om U.S. Energy Group AB
U.S. Energy Group AB (publ), listat på AktieTorget under kortnamnet USE B, är ett svenskt gas- och oljebolag som investerar som andelsägare i ett flertal borrprojekt och producerande brunnar. Bolaget har i dag huvudsakligen sina tillgångar i Texas, USA. Investeringar skall ske i politiskt stabila områden där infrastruktur är väl uppbyggd och avsättning för utvunna produkter finns. Bolagets säte är i Borlänge.

Om oss

Swede Resources är ett svenskt gas- och oljebolag med verksamhet inom prospektering och produktion. Bolaget skall verka i politiskt stabila områden med utbyggd infrastruktur och avsättning för utvunna produkter.

Dokument & länkar