Ingår uppgörelser i USA

Som tidigare kommunicerats har U.S. Energy Group AB, genom sitt amerikanska dotterbolag U.S. Energy LLC, (gemensamt ”U.S. Energy”) inlett en rättsprocess mot Anloc Energy, LLC, Hockley Partners LP med flera parter.

Under målets handläggning har ytterligare parter intervenerat och anslutits till målet. Bland annat har Tommy Andersson Lång, en av de parter som ursprungligen sålde U.S. Energy Growth AB till Swede Resources AB (numera under firma U.S. Energy Group AB), i skrivelser till domstolen uppgivit att han personligen var ägare till U.S. Energy Group LLC och dess tillgångar, och att han var U.S. Energy Group LLC:s juridiska ställföreträdare

Vid förlikningsförhandlingar har parterna kommit överens och slutligen löst aktuella tvister. I ett ”Settlement Term Sheet”, vilket är bindande för parterna, har parterna i huvuddrag överenskommit följande:

  • Anloc Minerals, LLC ska till U.S. Energy utge kontant ersättning med ett belopp som omfattas av sekretess. Beloppet kommer att erläggas genom 36 lika stora månatliga betalningar, varvid den första betalningen kommer att utges den 1 mars 2016. Anloc Energy, LLC, Hockley Partners LP och ytterligare ett bolag under bildande (”Hockley Newco”) har ingått en proprieborgen med avseende på den aktuella betalningsförpliktelsen. Förpliktelsen förenas också med panträtt i av U.S. Energy överlåtna andelar i källorna Warren Ranch 2 och Warren ranch 3A.
  • U.S. Energy avstår från samtliga anspråk gentemot Anloc Mineral Interests LLC på äganderätt (eller liknande anspråk) avseende källorna på Anloc Hockley Field.
  • Anloc, LLC kommer att ersätta U.S. Energy för samtliga de nedlagda kostnader som erlagts av U.S. Energy med anledning av stängningen och igenpluggningen av källan High Island Sun Fee, under förutsättning att (1) det kan uppvisas ett brev från Railroad Commission of Texas, som slår fast att Anloc, LLC inte har någon igenpluggnings-skyldighet såvitt avser den aktuella källan, eller (2) det kan

uppvisas en garanti från American Resources, den tidigare operatören av den aktuella källan, med innebörd att bolaget inte har registrerat bytet av operatör, samt det berörda ansökningsformuläret, undertecknat av Anloc, LLC. Ersättningen är i sammanhanget en mindre ersättning, men motsvarar de faktiska utlägg som Bolaget haft.

  • Tommy Andersson Lång överför samtliga eventuella rättigheter med avseende på U.S. Energy LLC och US Energy Growth till U.S. Energy Group AB (publ).
  • Senast den 1 mars 2016 ska U.S. Energy Group AB (publ) utge kontant ersättning med ett i sammanhanget mindre belopp som omfattas av sekretess men avser utlägg för flygresor m.m. till Tommy Andersson Lång i syfte att fullgöra de förpliktelser som U.S. Energy Group AB (publ) har i förhållande till Tommy Andersson Lång.

I uppgörelsen återlämnar U.S. Energy samtliga källor* som berörs av tvisten, vilka U.S. Energy har värderat till ca 23 mSEK. Efter att U.S. Energy återlämnat dessa källor äger inte bolaget längre några källor eller rättigheter på Hockley Field, varför bolaget kommer att göra en bort/nedskrivning på hela det bokförda värdet. Det konstaterades samtidigt att koncernens egna kapital förblir intakt efter avslutad förhandling, varför uppgörelsen är att se som positiv för bolaget och dess aktieägare.

”Det känns bra att den juridiska röran efter sammanslagningen mellan Swede Resources och U.S. Energy Growth AB nu är avklarad. Med de kassatillskott som uppgörelsen medför, öppnas dörren för nya förvärv och grunden är nu lagd för tillväxt och expansion”, säger U.S. Energys VD, Anders Lagerberg i en kommentar.

*(1) W.R.3.A-källan, (2) W.R.3.-källan, (3) WR no. 1-källan (också känd som Nannie Warren-källan), (4) WR Magnolia #2-källan, (5) Warren Ranch 9A-källan, (6) Warren Ranch 4a-källan och (7) Warren Ranch Petrodome 3A-källan. 

För ytterligare information kontakta:

Anders Lagerberg
VD
Telefon: +1 (713) 859-9597 (USA) 070-688 65 36
Hemsida: www.usenergy.se
E-post: anders.lagerberg@usenergy.se

Frank Teneberg
Styrelseordförande
Telefon: 070-588 74 15
Hemsida: www.usenergy.se
E-post: frank.teneberg@usenergy.se

Om U.S. Energy Group AB
U.S. Energy Group AB (publ), listat på AktieTorget under kortnamnet USE B, är ett svenskt gas- och oljebolag som investerar som andelsägare i ett flertal borrprojekt och producerande brunnar. Bolaget har i dag huvudsakligen sina tillgångar i Texas, USA. Investeringar skall ske i politiskt stabila områden där infrastruktur är väl uppbyggd och avsättning för utvunna produkter finns. Bolagets säte är i Borlänge.

Om oss

Swede Resources är ett svenskt gas- och oljebolag med verksamhet inom prospektering och produktion. Bolaget skall verka i politiskt stabila områden med utbyggd infrastruktur och avsättning för utvunna produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar