Kallelse till extra bolagsstämma i MedClair International AB (publ)

Aktieägarna i MedClair International AB (publ), org. Nr 556611-6934 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 november 2016 klockan 16.00, i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma ska:
- dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 8 november 2016,
- dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 8 november 2016, klockan 12.00 under adress: MedClair International AB (publ), Box 225, 781 23 Borlänge eller per e-mail: info@usenergy.se.

I anmälan bör uppges adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 8 november 2016 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Behörighetshandlingar m.m.

Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare. Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolaget webbplats, www.usenergy.se.

Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för bolagsstämman.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Val av styrelse
  8. Val av revisor och i förekommande fall, val av revisionsbolag
  9. Stämmans avslutande

Frågor till styrelse och VD
Aktieägare har möjlighet att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka bedömningen av ett ärende på dagordningen. Sådan information lämnas av styrelsen eller verkställande direktör vid bolagsstämman under förutsättning att uppgifterna kan lämnas utan väsentlig skada för Bolaget.

Handlingar till stämman
Fullmaktsformulär kommer senast från och med den 31 oktober 2016 att finnas tillgängliga hos Bolaget samt Bolagets webbplats, www.usenergy.se.

                                                ***

MedClair International AB (publ)
             Styrelsen

Om oss

Swede Resources är ett svenskt gas- och oljebolag med verksamhet inom prospektering och produktion. Bolaget skall verka i politiskt stabila områden med utbyggd infrastruktur och avsättning för utvunna produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar