Säkerställer finansiering på 14,725 mSEK genom riktad emission

U.S. Energy Group AB (publ) säkerställer ett kapitaltillskott på 14,725 mSEK genom en riktad emission. Emissionen sker till teckningskursen 0,125 kronor. Emissionslikviden är avsedd att finansiera den initierade rättsprocessen i USA, samt möjliggöra positivt kassaflöde genom att förvärva producerande enheter.

Riktad emission

Styrelsen i U.S. Energy Group AB (publ) beslutade den 17 november, med stöd av bemyndigande från årsstämman av den 20 augusti 2015, att genomföra en riktad emission om 14,725 mSEK till en grupp investerare med ett långsiktigt intresse för bolaget. Den riktade emissionen omfattar 117 800 000 aktier av serie B och sker till kursen 0,125 kronor per aktie. Nivån är satt med hänsyn tagen till senaste månadens kursutveckling, gängse rabatter vid liknande emissioner samt osäkerheten kring rättsprocess i USA och i övrigt rådande marknadsförutsättningar.

Emissionen tecknas till 10 000 000 kr av ett av Anders Lagerbergs närstående bolag, EQTarg Capital AB, fördelat på 5 006 389 kr kontant och 4 993 611 kr inlösen av skuldebrev, se pressmeddelande av den 1 juni 2015. I samband med inlösen av skuldebrev kommer US Energy att sänka sina finansieringskostnader med ca 500 tSEK årligen, samt att EQTarg Capital AB återlämnar panten i US Energys dotterbolag U.S. Energy Growth AB. Efter genomförd transaktion kommer EQTarg Capital AB att kontrollera ca 29,9 % av kapital och röster i U.S. Energy Group AB.

Övriga tecknare:                                                             Kontant:
Börje Tjärnberg                                                                 600 000 SEK
Familjen Lavmo                                                                200 000 SEK
Familjen Yakoub                                                            1 000 000 SEK
Bo Johansson                                                                    75 000 SEK
Nicklas Nyberg                                                                   75 000 SEK
Peter Magnusson                                                             100 000 SEK
Familjen Möller                                                                 500 000 SEK
Familjen Bojfeldt                                                               525 000 SEK
Frank Teneberg                                                                150 000 SEK
Peter Evertsson                                                                600 000 SEK
Håkan Gustâv                                                                   200 000 SEK
Familjen Skottheim                                                           600 000 SEK
Svante Kempe                                                                  100 000 SEK

Emissionslikviden ger ett omedelbart kassatillskott, något som kommer att finansiera den initierade rättsprocessen i USA samt möjliggör kommande förvärv av redan producerande enheter med syfte att snabbt uppnå ett positivt kassaflöde i US Energy-koncernen.

Efter att konsulterat med juridisk expertis har Bolaget har bedömt att aktiebolagslagens 16:e kapitel (den så kallade Leo-lagen) inte är tillämplig på emissionen, mot bakgrund av att kretsen av teckningsberättigade bestämts helt utan hänsyn till de teckningsberättigades eventuella uppdrag i bolaget.

Efter ovanstående emission är registrerad kommer aktiekapitalet att ökas med 11 700 000 kr och antalet aktier i US Energy Group AB kommer att uppgå till 232 476 034, varav 739 498 aktier av serie A och 231 736 536 av serie B. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till ca 15 000 kr och utspädningseffekten för befintliga aktieägare motsvarar ca 51 %.

För ytterligare information kontakta:
Frank Teneberg
Styrelseordförande
Telefon: 070-588 74 15
Hemsida: www.usenergy.se
E-post: frank.teneberg@usenergy.se

Anders Lagerberg
VD
Telefon: 070-688 65 36
Hemsida: www.usenergy.se
E-post: anders.lagerberg@usenergy.se

Om U.S. Energy Group AB
U.S. Energy Group AB (publ), listat på AktieTorget under kortnamnet USE B, är ett svenskt gas- och oljebolag som investerar som andelsägare i ett flertal borrprojekt och producerande brunnar. Bolaget har i dag huvudsakligen sina tillgångar i Texas, USA. Investeringar skall ske i politiskt stabila områden där infrastruktur är väl uppbyggd och avsättning för utvunna produkter finns. Bolagets säte är i Borlänge.

Om oss

Swede Resources är ett svenskt gas- och oljebolag med verksamhet inom prospektering och produktion. Bolaget skall verka i politiskt stabila områden med utbyggd infrastruktur och avsättning för utvunna produkter.

Dokument & länkar