Uppdatering från rättsprocessen i USA

Nedanstående uppdatering gäller den av Bolagets initierade rättsprocessen i USA, se pressmeddelande av den 13 november 2015.

Vid en preliminär förhandling/bevisupptagning den 11 november 2015 beviljade domstolen säkerhetsåtgärder vilka förbjuder James Trippon, Anloc Energy, LLC och Hockley Partners LP (Motparterna) och till dem anknutna bolag, personer och rådgivare, från att avyttra, undanforsla, pantsätta eller annars vidta åtgärder som kan strida mot US Energys intressen (så som de presenterats för domstolen) avseende källorna och övriga tillgångar på Warren Ranch, inkluderat (1) W.R.3A-källan, (2) W.R.3.-källan, (3) WR no. 1-källan (också känd som Nannie Warren-källan), (4) WR Magnolia #2-källan, (5) Warren Ranch #9A-källan, (6) Warren Ranch 4a-källan och (7) Warren Ranch Petrodome #3A-källan. Motparterna har också ålagts att (i den mån sådana intäkter finns) omedelbart till domstolen deponera den andel av intäkterna hänförliga till nämnda källor som enligt US Energy ska tillfalla US Energy. Säkerhetsåtgärderna kommer att upphöra den 11 december 2015, varför en ny preliminär förhandling/bevisupptagning är schemalagd till den 11 december 2015.

Som en förberedelse till ovan förhandling har parterna planerat att höras under sanningsförsäkran den 9 eller 10 december 2015. Förhören kommer att hållas med representanter från US Energy, James Trippon och övriga representanter från svarande sidan (Anloc Energy, LLC och Hockley Partners LP).

Parterna har i målet även planerat in en frivillig medling (förlikningsförhandling). Medlingen är inplanerad till den 7 december 2015. Parterna har utsatt John Coselli som opartisk medlare.

Det är fullt möjligt att parterna kan komma att lösa hela tvisten under förlikningsförhandlingarna den 7 december. För det fall parterna kommer överens under dessa förhandlingar kommer inte övriga förberedelser och förhandling/bevisupptagning enligt ovan vara nödvändiga.

Motparterna har även inlämnat en begäran om att målet skall flyttas över till skiljedomsförfarande istället för allmän domstol. Förslag till förhandling avseende denna del har motparten föreslagit den 14 december 2015. US Energy har ännu inte tagit ställning till förslaget eller skickat in svaromål i det avseendet.

För ytterligare information kontakta:

Anders Lagerberg
VD
Telefon: +1 (713) 859-9597 (USA) 070-688 65 36
Hemsida: www.usenergy.se
E-post: anders.lagerberg@usenergy.se

Frank Teneberg
Styrelseordförande
Telefon: 070-588 74 15
Hemsida: www.usenergy.se
E-post: frank.teneberg@usenergy.se

Om U.S. Energy Group AB
U.S. Energy Group AB (publ), listat på AktieTorget under kortnamnet USE B, är ett svenskt gas- och oljebolag som investerar som andelsägare i ett flertal borrprojekt och producerande brunnar. Bolaget har i dag huvudsakligen sina tillgångar i Texas, USA. Investeringar skall ske i politiskt stabila områden där infrastruktur är väl uppbyggd och avsättning för utvunna produkter finns. Bolagets säte är i Borlänge.

Taggar:

Om oss

Swede Resources är ett svenskt gas- och oljebolag med verksamhet inom prospektering och produktion. Bolaget skall verka i politiskt stabila områden med utbyggd infrastruktur och avsättning för utvunna produkter.

Dokument & länkar