Delårsrapport januari-september 1999

Delårsrapport, januari-september 1999 *Försäljningen ökade med 73% till 8,7 MSEK (5,0 MSEK). *Rörelseresultat efter finansnetto blev -18,9 MSEK (-14,8 MSEK) . *Carisolv i ny skepnad lanserad. *Distributören DAB Dental AB noterar markant ökat intresse för Carisolv i Sverige. *Återköpsfrekvensen ökar i Sverige. *Ny distributör ger ökad marknadstäckning i Tyskland. *Carisolv lanseras i Italien av AstraZenecas försäljningsbolag. *15 universitet i Europa har hittills beslutat att ta in Carisolv i grundutbildningen. *Nyemission planeras till första halvåret år 2000. Försäljning och resultat Försäljningen under perioden uppgick till 8,7 MSEK (5,0 MSEK motsvarande period 1998). Försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 1,7 MSEK (1,8 MSEK). Den svaga försäljningen under tredje kvartalet förklaras av att den svenska distributören DAB Dental AB kraftigt minskat sitt lager i väntan på de aviserade produktförbättringarna "Carisolv@ i ny skepnad" samt att försäljningen på den tyska marknaden åter kommit igång först i slutet av september. Vidtagna åtgärder beskrivs under marknadsavsnitten nedan. Täckningsbidraget har ökat med 113% till 6,8 MSEK (3,2 MSEK). Rörelsens kostnader uppgick till 28,2 MSEK (20,9 MSEK). Samtliga utvecklingskostnader har kostnadsförts. Ökningen av rörelsekostnader beror till stor del på att reserveringar för kundförluster i Tyskland och lagernedskrivningar har skett under andra kvartalet. Finansnettot uppgick till 0,5 MSEK (1,0 MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -18,9 MSEK (-14,8 MSEK). Sverige Under den odontologiska riksstämman i oktober, med fler än 10.000 besökare, tilldrog sig Medi Team och Carisolv@ ett mycket stort intresse från de svenska tandläkarna. DAB Dental AB som distribuerar Carisolv@ på den svenska marknaden har efter riksstämman noterat en markant ökning av antalet tandläkare som vill prova metoden. Nästan lika många startkit har sålts under oktober månad som under hela perioden januari-september 1999. Carisolv i ny skepnad Särskilt stort intresse visade tandläkarna för de produktförbättringar som Medi Team lanserade under stämman. Omdömet från besökarna var att förändringarna påtagligt underlättar det kliniska arbetet med Carisolv@ och därigenom kommer att medföra en ökad användning. Produktutvecklingen har bedrivits i ett nära samarbete med ett flertal svenska tandläkare och universitet. Carisolv gel multimix är en ny förpackning i form av en dubbelspruta som beräknas räcka för 10-15 behandlingar och tillåter tandläkaren att enbart förbruka den mängd gel som behövs vid respektive behandlingstillfälle. På så sätt minimeras kassation av överbliven gel. Dubbelsprutan kan ligga framme hela dagen, vilket innebär större möjligheter att arbeta med Carisolv på ett flexibelt och otvunget sätt och i kombination med andra metoder. Den tidigare förpackningen kylskåpsförvarades fram till användningen. Nya instrument med fasta arbetsdelar har utvecklats. Därmed minskar kostnaden för tandläkare som vill börja använda metoden. Nyheterna kommer att introduceras på den internationella marknaden under våren år 2000. Folktandvården Användningen av Carisolv@ fortsätter att öka inom folktandvården. Ungefär hälften av Sveriges allmänpraktiserande tandläkare arbetar inom folktandvården. Av totalt 620 folktandvårdskliniker har hittills mer än 250 kliniker (216 vid utgången av kvartal 1 1999) börjat med Carisolv@. Av dessa har 220 (150 vid utgången av kvartal 1) återkommit med ytterligare beställningar. Återköpsfrekvens Totala antalet svenska tandläkare som återkommer med beställning av gel har ökat från 86 efter kvartal 1 1998 till ca 500 efter kvartal 1 1999 och till mer än 700 efter kvartal 3. Bolaget har då uppskattat att på de folktandvårdskliniker som återköper Carisolv@ arbetar i genomsnitt två tandläkare med metoden. Detta innebär att mer än 10% av landets allmänpraktiserande tandläkare är återköpskunder vid utgången av kvartal 3 1999. Av folktandvårdsklinikerna var dock 35% återköpskunder vid utgången av kvartal 3. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00500/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00500/bit0001.doc

Prenumerera

Dokument & länkar