Medi Team kallar till ordinarie bolagsstämma

Medi Team kallar till ordinarie bolagsstämma Kallelse, enligt nedan, till ordinarie bolagsstämma i Medi Team Dentalutveckling i Göteborg AB (publ) den 18 april 2000 kommer att införas i Göteborgs-Posten, Post- och Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet måndagen den 20 mars. Aktieägarna i Medi Team Dentalutveckling i Göteborg AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 18 april 2000, kl 18.00 på Park Aveny Hotell, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg. Anmälan Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman: dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 7 april 2000, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 12 april 2000 under adress Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen, per telefax 031 - 336 91 91 eller per telefon 031-336 91 00. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisations- nummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 7 april 2000 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Anförande av verkställande direktören 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 10.Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 11.Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 12.Beslut om arvoden åt styrelsen 13.Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter 14.Val av styrelse och eventuella suppleanter 15.Förslag till ändring av bolagsordningen innebärande ny firma 16.Övriga frågor 17.Stämmans avslutande. Förslag till ny firma (punkt 15) Styrelsen föreslår att bolagets firma skall vara "Medi Team Dental AB". Förslaget innebär ändring av § 1 i bolagsordningen och är villkorat av att registrering av den föreslagna firman kan erhållas hos Patent- och registreringsverket. Utdelning Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 1999 inte lämnas. Val av styrelse Ett förslag till val av styrelse håller på att utarbetas inom en grupp av bolagets större aktieägare och kommer att presenteras före bolagsstämman. Göteborg i mars 2000 MEDI TEAM DENTALUTVECKLING I GÖTEBORG AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Annette Ravenshorst, Informationschef. Tel. 031-336 91 21, mobiltel. 0709- 72 62 86. Roy Jonebrant, Administrativ chef. Tel. 031-336 9118, mobiltel. 0708-48 12 36. Claes Holmberg, VD. Tel. 031-336 91 01, mobiltel. 0708-25 45 47. Medi Team är ett svenskt forskningsinriktat dentalföretag som utvecklar och marknadsför Carisolv - en vävnadsbevarande metod för att ta bort karies med ett minimum av trauma och smärta för patienten. www.mediteam.se Medi Team Dentalutveckling i Göteborg AB (publ). Göteborgsvägen 74. 433 63 Sävedalen Tel 031-336 91 00. Fax 031-336 91 91 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00590/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00590/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar