Erhåller betalning från förlikning avseende varumärkestvist

Natumin Pharma AB, ett bolag i MedicaNatumin koncernen, har erhållit ytterligare en delbetalning i den förlikningsförhandling avseende den varumärkestvist som beskrevs i Q3 rapporten 2016.

Utbetalningen från motparten leder, precis som under Q4 2016, till en tilläggsköpeskilling som utbetalas till de tidigare ägarna av Natumin Pharma AB. Totalt har det utbetalts 3,5 mkr av de 5 mkr som de tidigare ägarna har rätt att erhålla.

Tilläggsköpeskillingen betalas ut först när Natumin Pharma erhållit motsvarande belopp från motparten. Utbetalningen har ingen resultatpåverkan för MedicaNatumin då beloppet i sin helhet redan varit reserverat i koncernens balansräkning.

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2018.

Jönköping 2018-02-07

För ytterligare information kontakta
Ulrika Albers, VD
Ulrika.albers@medicanord.se


Om MedicaNatumin
Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter. I samband med att bolaget förvärvade Natumin Pharma AB under våren 2016 fick bolaget tillgång till en modern fabrik med tillhörande forskningsanläggning, ett antal patenterade produkter samt c:a 70 patent. Bolaget bytte namn till MedicaNatumin AB i december 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar