FÖRLIKNING I SKILJEFÖRFARANDET OCH MINORITET I NORDIC IMMOTECH APS FÖRVÄRVAD

(NGM: SCN MTF)

Scandinavian Clinical Nutrition AB (SCN) har nu förlikats med Pharmavie som inledde ett skiljeförfarande tidigare i år med anledning av SCN:s koncerninterna transaktion rörande Nordic Immotech ApS. Genom förlikningen förvärvar SCN den utestående minoriteten i Nordic Immotech ApS och kan därmed tillgodogöra sig samtliga kassaflöden som genereras i koncernen.

SCN har nu träffat förlikning med Pharmavie som inledde ett skiljedomsförfarande mot SCN i början av året med anledning av den koncerninterna transaktionen som ägde rum i december 2009 då SCN:s svenska dotterbolag förvärvade aktierna i Nordic Immotech ApS från det tidigare danska dotterbolaget SCN Denmark AS. Som en del av förlikningen förvärvar SCN den kvarvarande minoriteten i Nordic Immotech ApS och kan nu till fullo utnyttja de kassaflöden som genereras i Nordic Immotech ApS.

SCN har även förlikats med konkursboet efter SCN Denmark AS och enats om att istället för att fullfölja den ursprungliga tilläggsköpeskillingen för förvärvet av Nordic Immotech om 8 MDKK, erlägga en slutlig betalning om 800 kDKK till konkursboet senast den 31 oktober 2010. En av anledningarna till att tilläggsköpeskillingen kunde reduceras var att SCN efter förlikningen med Pharmvie representerade mer än 90 procent av fordringsägarna i konkursen.

”Jag är mycket nöjd över att vi har lyckats hitta en lösning med Pharmavie och konkursboet av SCN Denmark så att vi kan gå vidare och fokusera till fullo på den operativa verksamheten. Mycket viktigt är också att Nordic Immotech blir ett helägt dotterbolag.” säger verkställande direktören Jens Miöen.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Miöen, verkställande direktör SCN, jm@scnutrition.com, +46 735 013 010

Nils Stiernstedt, CFO, ns@scnutrition.com, +46 705 507 323

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) arbetar med forskning, utveckling och försäljning av kliniskt testade och vetenskapligt dokumenterade produkter inom kosttillskottsområdet (nutraceuticals). Bolaget bildades i början av 2006 och har en produktportfölj med ett flertal etablerade varumärken, såsom CUUR, Immolina och Ledactin. Spetskompetens och strategiska allianser inom både forskning och försäljning, i kombination med innovativa och vetenskapligt dokumenterade produkter, skapar förutsättningar för lönsam tillväxt både i Sverige och på bolagets exportmarknader. Bolagets aktier handlas på NGM MTF (www.ngm.se) under tickern ”SCN MTF”. För mer information, se www.scnutrition.com.

Prenumerera

Dokument & länkar