GENOMFÖRD RIKTAD NYEMISSION

(NGM: SCN MTF)

Scandinavian Clinical Nutrition AB (SCN) har genomfört en riktad nyemission om 1 miljoner nya aktier.

SCN har genomfört en riktad nyemission om 1 miljoner nya aktier. Emissionen har tecknats av en investerare. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt har varit att styrelsen bedömde att en riktad emission bäst tillvaratar bolagets möjligheter att skyndsamt och till en marknadsvärdering ta in erforderligt riskkapital i bolaget under rådande marknadsförutsättningar. Aktierna har emitterats till en teckningskurs om 0,50 SEK per aktie. Emissionskursen motsvarar aktiernas marknadsvärde beräknat som den genomsnittliga börskursen under 30 handelsdagar före beslutsdagen, med avdrag för en skälig placeringsrabatt. Bolagets aktiekapital kommer ökas med 100 000 SEK genom nyemission av 1 000 000 aktier (envar med ett kvotvärde om SEK 0,1). Tecknade aktier medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckningen verkställts.

Efter att emissionen är registrerad kommer antalet utestående aktier i SCN uppgå till 39 503 284 och det registrerade aktiekapitalet kommer uppgå till 3 950 328,40 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Miöen, verkställande direktör, jm@scnutrition.com, +46 735 013 010

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) arbetar med forskning, utveckling och försäljning av kliniskt testade och vetenskapligt dokumenterade produkter inom kosttillskottsområdet (nutraceuticals). Bolaget bildades i början av 2006 och har en produktportfölj med ett flertal etablerade varumärken, såsom thin400, CUUR, Immolina och Ledactin. Spetskompetens och strategiska allianser inom både forskning och försäljning, i kombination med innovativa och vetenskapligt dokumenterade produkter, skapar förutsättningar för lönsam tillväxt både i Sverige och på bolagets exportmarknader. Bolagets aktier handlas på NGM MTF (www.ngm.se) under tickern ”SCN MTF”. För mer information, se www.scnutrition.com.

Prenumerera

Dokument & länkar