GENOMFÖRD RIKTAD NYEMISSION. ERFORDERLIG MAJORITET FÖR ACKORDET HAR ERHÅLLITS.

(NGM:SCN MTF)

Scandinavian Clinical Nutrition AB (SCN) har genomfört en nyemission av 14 700 000 aktier. Emissionen har varit riktad till en grupp finansiella investerare. Genom emissionen stärks SCN:s egna kapital med 7 350 kSEK. Vid borgenärssammanträdet den 15 juli 2010 bedömer vi med hänsyn till hittills lämnade godkännanden att ackordet kommer att godkännas, vilket innebär en nedskrivning om 75 % av SCN:s utestående skulder.

SCN har nu genomfört en nyemission riktad till en grupp finansiella investerare. Totalt har 14 700 000 nya aktier emitterats till en aktiekurs om 50 öre. Genom nyemissionen stärks SCN:s eget kapital med 7 350 kSEK.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt har varit att styrelsen bedömde att en riktad emission bäst tillvaratar bolagets möjligheter att skyndsamt och till en marknadsvärdering ta in erforderligt riskkapital i bolaget under rådande marknadsförutsättningar. Aktierna har emitterats till en teckningskurs om 0,50 SEK per aktie. Emissionskursen motsvarar aktiernas marknadsvärde beräknat som den genomsnittliga börskursen under 30 handelsdagar före beslutsdagen, med avdrag för en skälig placeringsrabatt. Bolagets aktiekapital ökas med 1 470 000 SEK genom nyemission av 14 700 000 aktier (envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK). Tecknade aktier medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckningen verkställts.

”Jag är mycket nöjd över att vi har lyckats attrahera investerare som liksom jag tror på SCN:s framtida förutsättningar. Med stöd av emissionslikviden säkerställs bolagets fortsatta drift och möjliggör också arbetet med att genomföra rekonstruktionen och lösa skiljeförfarandet i Danmark. Emissionslikviden skall också användas till att förvärva de utestående 29,6 procenten av aktierna i Nordic Immotech ApS för att fullt ut kunna utnyttja framtida kassaflöden” säger verkställande direktören Jens Miöen.

SCN har också emottagit fullmakter från fler än 75 procent av fordringsägarna till antalet och till beloppet. Mot bakgrund av detta bedömer vi det som troligt att ackordet kommer att godkännas vid borgenärssammanträdet som äger rum vid Stockholms tingsrätt den 15 juli.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Miöen, verkställande direktör SCN, jm@scnutrition.com, +46 735 013 010

Nils Stiernstedt, CFO, ns@scnutrition.com, +46 705 507 323

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) arbetar med forskning, utveckling och försäljning av kliniskt testade och vetenskapligt dokumenterade produkter inom kosttillskottsområdet (nutraceuticals). Bolaget bildades i början av 2006 och har en produktportfölj med ett flertal etablerade varumärken, såsom CUUR, Immolina och Ledactin. Spetskompetens och strategiska allianser inom både forskning och försäljning, i kombination med innovativa och vetenskapligt dokumenterade produkter, skapar förutsättningar för lönsam tillväxt både i Sverige och på bolagets exportmarknader. Bolagets aktier handlas på NGM MTF (www.ngm.se) under tickern ”SCN MTF”. För mer information, se www.scnutrition.com.

Prenumerera

Dokument & länkar