NORSK INVESTERARE VALD TILL NY STYRELSELEDAMOT AV ÅRSSTÄMMAN I SCN

(NGM:SCN)

Vid årsstämman i Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) idag valdes den norske investeraren Tore Eiklid till ny ledamot i styrelsen.

”Jag är väldigt glad att tillkännage att Tore Eiklid har valts till ny styrelseledamot i SCN. Han har omfattande erfarenhet av den internationella finansmarknaden och ett stort nätverk, särskilt i Norge, och kommer att bli ett väldigt bra komplement till de övriga ledamöterna. Jag ser fram emot att fortsätta som ordförande ett år till, och att se resultaten av vår nya strategi och alla åtgärder som har vidtagits för att stärka bolagets finansiella situation”, säger styrelseordförande Jörn Erik Aas.

Följande beslut fattades också vid årsstämman:

Disposition av årets resultat

Stämman beslutade att årets resultat avräknas mot överkursfonden samt att de balanserade vinstmedlen balanseras i ny räkning. Bolaget föreslår således inte någon utdelning.

Styrelsearvode

Stämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 200 000 SEK till styrelseordföranden och med 100 000 SEK per person till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget. Revisorsarvodet fastställdes till att som hittills utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande

Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma (med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt) emittera upp till 6 000 000 aktier, konvertibler eller teckningsoptioner vid ett eller flera tillfällen. Emissioner ska ske på marknadsmässiga villkor med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och med eller utan föreskrift om apport eller kvittning.

Ny bolagsordning

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med följande:

• En ökning av aktiekapitalet i §4

• En ökning av antalet aktier i§5

• En ändring av §8 för att justera bolagsordningen så att den överensstämmer med en förväntad ändring av aktiebolagslagen angående kallelseförfarande till bolagsstämmor

Stämmans beslut om ändring av bolagsordningens §8 är villkorat av att ändringen i aktiebolagslagen träder i kraft, och att den föreslagna lydelsen då blir förenlig med aktiebolagslagen.

Godkännande av transaktion

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att överföra 116 000 av SCN:s aktier i Scandivir AB till Thomas Christensen, för att kvitta hans fordran mot bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Söderberg, CEO, us@scnutrition.com, +46 708 13 22 81

Jörn Erik Aas, styrelseordförande, jea@scnutrition.com, +47 924 99 360

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) arbetar med forskning, utveckling och försäljning av kliniskt testade och vetenskapligt dokumenterade produkter inom kosttillskottsområdet (nutraceuticals). Bolaget bildades i början av 2006 och har en produktportfölj med ett flertal etablerade varumärken, såsom CUUR, Coldizin, Immulina, Membra7 och Ledactin. Spetskompetens och strategiska allianser inom både forskning och försäljning, i kombination med innovativa och vetenskapligt dokumenterade produkter, skapar förutsättningar för lönsam tillväxt både i Sverige och på bolagets exportmarknader. Bolagets aktier handlas på Oslo Axess (www.osloaxess.no) och NGM Equity (www.ngm.se) under tickern ”SCN”. För mer information, se www.scnutrition.com.

Prenumerera

Dokument & länkar