Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001 * Resultatet efter finansnetto för perioden 1 januari - 30 september 2001 uppgick till -24 881 (-18 217) Kkr. Under det tredje kvartalet uppgick resultatet till -7 932 (-6 843) Kkr. * Medicarbs veterinärmedicinska produkt för profylaktisk behandling mot mastit har lanserats i Europa. * Farmaceutiskt kitosan har lanserats och finns nu tillgängligt på marknaden för forskningsändamål. * Riktad nyemission om 10 Mkr genomfördes med likvid den 10 oktober 2001. Kommande informationstillfällen Bokslutskommuniké för 2001 21 februari 2002 Medicarb är ett biomedicinskt forskningsföretag. Bolaget identifierar och utvecklar medicinskt viktiga egenskaper hos de biologiskt aktiva kolhydraterna heparin och kitosan och har etablerat en patenterad teknologiplattform kring dessa. Utifrån denna plattform utvecklar Medicarb läkemedel och medicinska produkter inom sårläkning, behandling av infektion och inflammation samt biokompatibla ytor och material. Kommersialisering sker i samarbete med etablerade läkemedelsföretag. Medicarb grundades 1991 och har ett tjugotal medarbetare. Huvudägare är Health Cap, Investor Investments och Sjätte AP-fonden jämte bolagets grundare professor Olle Larm. För ytterligare information: Roger Johanson, VD Telefon: 08 - 627 08 80 e- mail:roger.johanson@medicarb.se Sten Dahlstrand, CFO Telefon: 08 - 627 08 80 e-mail: sten.dahlstrand@medicarb.se Hemsida: www.medicarb.se Bolagets adress: Medicarb AB (publ), Annedalsvägen 37, SE-168 65 Bromma Verksamheten under tredje kvartalet 2001 Bolagets licenstagare Kilco Chemicals har påbörjat marknadslanseringen i Europa av Medicarbs produkt för profylaktisk behandling mot mastit. Under kvartalet har även Medicarbs farmaceutiska kitosan presenterats för marknaden på en biomaterialmässa i London. Produkten, som nu finns tillgänglig i två förpackningsstorlekar, 25 gr respektive 100 gr, har rönt intresse både hos forskningsinstitutioner och företag. Projektöversikt Bolaget har för närvarande tre produkter i kommersiell fas, dels farmaceutiskt kitosan, dels två produkter som är utlicensierade: en produkt för ytmodifiering med heparin och en produkt mot mastit - juverinflammation hos kor. Övriga projekt befinner sig i utvecklingsfas som i sin tur kan delas in i en klinisk fas och en explorativ fas. Projekten inom parodontit (tandlossning) och herpes (munsår) befinner sig i klinisk fas medan övriga projekt befinner sig i explorativ fas. Medicarbs produkter och projekt. De markerade produkterna/projekten är utlicensierade. Explorativ fas Klinisk fas Kommersiell fas Sårbehandling Parodontit Intraokulära linser Inflammatoriska Herpes Mastit sjukdomar Farmaceutisk t kitosan Produkter i kommersiell fas Farmaceutiskt kitosan Medicarb har utvecklat en process för framställning av kitosan av farmaceutisk kvalitet. Såväl externa studier som Medicarbs forskning visar att möjliga tillämpningsområden för ett högkvalitativt kitosan växer. Medicarb har en pågående investering i en referensanläggning baserad på den nyutvecklade tillverkningsprocessen. Intraokulära linser, IOL Medicarb har utvecklat en patentskyddad teknologi för att göra ytor biokompatibla genom applicering av heparin. Ett sådant exempel är intraokulära linser, IOL. Medicarbs teknologi gör att linserna naturligt tas emot av ögat utan att de optiska egenskaperna förändras. Linsens yta, som är stabil, har antiinflammatoriska och bakteriostatiska egenskaper. Medicarbs teknologi kan användas både för kataraktlinser, som används vid starroperationer, och refraktiva linser, som utgör en alternativ kirurgisk korrektion av synfel och av brytningsfel. Teknologin har licensierats till Ophthalmic Innovations International i USA och Corneal SA i Frankrike. Försäljningen av IOL har börjat generera royaltyintäkter i begränsad omfattning till Medicarb. Mastit Juverinflammation hos kor, mastit, är den mest förekommande och kostsamma sjukdomen hos mjölk- producerande kor. Medicarb har licensierat sin produkt för profylaktisk behandling mot mastit till Kilco Chemicals Ltd., Nordirland, som har exklusiva marknadsrättigheter för större delen av Europa. Produkter i utvecklingsfas - klinisk fas Parodontit Medicarb har utvecklat en produkt som förväntas motverka parodontit, tandlossning, förorsakad av att de vävnader som förankrar tanden i tandbenet bryts ned. Medicarbs produkt, som baseras på heparin/kitosan - komplexet, har utlicensierats till Astra Tech AB, Göteborg (AstraZeneca- koncernen) som varit Medicarbs partner inom detta indikationsområde sedan tidigt utvecklingsskede. En klinisk prövning, fas II, av produktens egenskaper har avslutats och resultatet är under bearbetning. Prövningen bekostas i sin helhet av Astra Tech. Herpes - munsår Herpes är ett mycket vanligt medicinskt problem som orsakas av virus, Herpes Simplex (HSV typ I resp II). Medicarb utnyttjar en formulering som förväntas ha effekt på alla tre delelementen av sjukdomen: replikation av HSV, inflammatoriskt förlopp och öppna sår. En experimentell klinisk studie är under förberedelse och beräknas påbörjas under det fjärde kvartalet 2001. Produkter i utvecklingsfas - explorativ fas Sårbehandling Medicarb utvecklar ett antal produkter för sårbehandling. En klinisk toleransstudie avseende behandling av kirurgiska sår har förskjutits och är planerad att påbörjas under första halvåret 2002. Inflammatoriska sjukdomar Medicarb undersöker vilka tillämpningar som kan finnas för användning av bolagets teknologi för behandling av inflammatoriska förlopp, ett område med stora medicinska behov. En klinisk toleransstudie förbereds och planeras att starta under det fjärde kvartalet 2001. Finansiell redovisning Redovisningsprinciper Medicarb följer de rekommendationer som Redovisnings- rådet utgivit i syfte att anpassa svensk redovisning till internationell IAS-standard. Se delårsrapport för första kvartalet 2001 för en redogörelse för konsekvenserna av de nya redovisningsprinciperna. Intäkter, kostnader och resultat Rörelseintäkterna under perioden uppgick till 965 (219) Kkr, varav 471 (159) Kkr hänförs till tredje kvartalet. Rörelsekostnaderna ökade till - 25 624 (-17 907) Kkr varav -8 380 (-6 549) Kkr avsåg tredje kvartalet. Av rörelsekostnaderna uppgick övriga externa kostnader till -11 770 (-5 836) Kkr under niomånadersperioden. För tredje kvartalet var dessa kostnader -4 057 (-2 555) Kkr. Ökningen är främst hänförlig till kostnader på -4,5 Mkr avseende det under andra kvartalet återkallade emissionserbjudandet till institutioner och allmänhet. Personalkostnader uppgick till -13 184 (-10 996) Kkr varav -4 213 (-3 616) Kkr avsåg tredje kvartalet. Ökningen utgörs huvudsakligen av kostnader för under första kvartalet utgivna teckningsoptioner till anställda. Avskrivningar uppgick till -670 (-1 075) Kkr varav -110 (-378) Kkr avsåg tredje kvartalet. Avskrivningar på patentutgifter har minskats i samband med ändrad uppskattning och bedömning från 2001 av avskrivningstid och avskrivningstidpunkt. Finansnettot förbättrades till -222 (-529) Kkr varav -23 (-453) Kkr avsåg tredje kvartalet. Förbättringen kan hänföras till räntekostnader förra året på överbryggningslån lämnat av huvudaktieägare och som amorterades under första kvartalet i år. Resultatet efter finansnetto uppgick till -24 881 (-18 271) Kkr varav -7 932 (-6 843) Kkr avsåg tredje kvartalet. Finansiell ställning Bolagets likvida medel uppgick den 30 september till 1 403 (9 033) Kkr. Räntebärande skulder uppgick till 1 810 (1 810) Kkr. Koncernens soliditet var den 30 september 7 procent att jämföras med negativ soliditet året innan. Den 10 oktober 2001 tillfördes eget kapital 10,0 Mkr genom riktad kontantemission. Investeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar avser främst inköp av laboratorieutrustning. Nyanskaffningar uppgick till brutto 2,3 (0,4) Mkr varav under tredje kvartalet 0,5 (0,2) Mkr. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar avser patent som under perioden uppgick till 0,7 (0,1) Mkr varav under tredje kvartalet 0,3 (0,04) Mkr. Eget kapital Ändring av redovisningsprincip enligt RR 15 har redovisats som en avdragspost mot eget kapital med 1 810 Kkr. Jämförelsesiffror för tidigare perioder och år har ändrats i enlighet härmed. Den 1 februari 2001 tillfördes eget kapital genom riktad nyemission av 328 699 aktier 28,9 Mkr, varav 16,0 Mkr kvittades mot låneskulder inklusive upplupen ränta. Den 15 juni 2001 tillfördes eget kapital genom riktad nyemission av 125 000 aktier 10,0 Mkr. Totalt antal aktier efter emissionerna uppgår till 3 782 449 aktier av serie B. Omvandling har skett av aktier av serie A och C till serie B vilket registrerats 30 mars 2001. Därmed har bolaget endast ett aktieslag utgivet. Styrelsen beslöt den 17 januari 2001, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, att till bolagets anställda och externa samarbetsparter, emittera skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av högst 32 500 stamaktier av serie B, vardera om nominellt 1 krona, till en nyteckningskurs om 176 kronor. Aktiekapitalet kan till följd av nyteckning maximalt ökas med 32 500 kronor. Efter emissionen uppgår totala antalet utställda teckningsoptioner till 285 400. Vid full anslutning innebär programmet en utspädning med 7,5 procent, beräknat såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till nuvarande antal utestående aktier. Moderbolaget Uppgifter för moderbolaget överensstämmer med koncernens vad gäller omsättning, resultatutveckling, investeringar, förändringar i likviditet och finansiering. Bromma den 31 oktober 2001 Medicarb AB Styrelsen Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av Medicarbs revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00900/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00900/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar