Draghjälp till nystart av bolag inom Ideon Medicon Village

Det som tidigare gick under arbetsnamnet ”Ideon Life Science Village” blir nu ”Ideon Medicon Village”. Detta tillkännages idag vid uppstarten av ett nätverk för aktörer som vill stödja forskning och företagande inom life science. Mats Leifland har utsetts till VD i Medicon Village AB.

Ideon Medicon Village, med signatur Allan Larsson och Mats Paulsson, tar nu nästa steg mot ett förverkligande. Ett kortare och slagkraftigare namn – med tanken om samverkan i centrum – ska bana väg såväl på den nationella som internationella arenan. Det var den 14 januari som Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande ingick avtal om att förvärva AstraZenecas forskningsanläggning i Lund. Stiftelsen tar över anläggningen genom ett helägt fastighetsbolag – Medicon Village AB.

I anläggningen planerar Lunds universitet att förlägga ett centrum för cancerforskning innefattande bland annat CREATE Health och näraliggande verksamheter. Region Skåne avser att förlägga bl a biobanken och vissa delar av det regionala cancercentrat till området. Här kommer också expansiva företag med bas i medicin eller andra livsvetenskaper att kunna etablera sig liksom ett centrum för innovationsverksamhet med bl.a. företagsinkubator. Ideon Medicon Village blir en unik miljö för life science genom att integrera forskning, innovation och företagande. Syftet är att skapa värden – produkter eller tjänster -  för människors hälsa och bättre liv.

Ordförande i den nybildade stiftelsen är Göran Grosskopf och vice ordförande Mats Paulsson. Som ett uttryck för det nära samarbetet med Lunds universitet och Region Skåne för att förverkliga konceptet och visionen för Ideon Medicon Village, har respektive part fått utse vardera en ledamot i stiftelsens styrelse. Från Universitetet är det rektor Per Eriksson och från Region Skåne Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande, som tagit plats i styrelsen. Som femte ledamot har parterna gemensamt utsett Allan Larsson.

Stiftelsen har som ändamål att främja vetenskaplig forskning, framförallt inom medicin och andra livsvetenskaper, på ett sådant sätt att hälsovård, utveckling, innovation och samhällsbyggande i Skåne län gynnas. Stiftelsen kan även ta emot tillskott och gåvor från tredje man. Mats Paulsson, som tillför stiftelsen en initial donation om totalt 100 miljoner kronor, hoppas att fler vill stödja det medicinska forskningsområdet. Dagens möte för ett 100-tal personer markerar uppstarten för Medicon Investment Partners.

- Det unika med affären är att Mats Paulsson väljer en affärsmodell där hela överskottet i fastighetsförvaltningen går tillbaka till forskningen. Nu hoppas vi kunna skapa ett intresse hos fler aktörer att bidra till forskningen och att skapa växande företag inom life science, säger Göran Grosskopf, ordförande i stiftelsen. 

Ideon Medicon Village kommer att ha tillträde till forskningsanläggningen senast den 28 februari 2012.

För mer information, kontakta:

Göran Grosskopf, ordförande Mats Paulssons Stiftelse, 0431 891 35
Mats Leifland, VD Medicon Village AB, 0733 37 10 06
Harald Lindström, direktör, Region Skåne, representant för Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS), 0768 87 08 58

Om oss

Medicon Village är en life science by för forskning , innovation och näringsliv. Cirka 1800 personer och drygt 140 organisationer är på plats. Verksamheten på Medicon Village är uppdelad i två bolag - Medicon Village Fastighets AB och Medicon Village Innovation AB. Båda bolagen är helägda av Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande. Stiftelseformen innebär att eventuella överskott alltid går tillbaka till forskning och innovation. Läs mer på www.mediconvillage.se

Prenumerera