MEDICOVER AVSER NOTERAS PÅ NASDAQ STOCKHOLM

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG. ANDRA BEGRÄNSNING ÄR ÄVEN TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET VIKTIGA UPPLYSNINGAR I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Medicover AB (publ) (”Medicover” eller ”Koncernen”), en ledande leverantör av vård- och diagnostiktjänster, meddelar i dag att Koncernen avser att genomföra en notering (”IPO” eller ”Erbjudandet”) på Nasdaq Stockholm. Medicover bedriver verksamhet främst i Polen, Tyskland, Rumänien, Ukraina och vissa andra marknader. Koncernen erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa vårdtjänster och ett omfattande nätverk av diagnostiklaboratorier, som stöds av en sofistikerad egenutvecklad IT-infrastruktur. Koncernens omsättning har sedan 2006 ökat sjufalt, varav mer än 70 procent av tillväxten genererats organiskt.

Koncernens huvudägare Celox Holding AB (”Celox”), styrelsen och Medicovers ledningsgrupp bedömer att en börsnotering på Nasdaq Stockholm är nästa logiska steg för att ytterligare stödja Medicovers strategi och kommande verksamhetsutveckling, samt för att få tillgång till kapital på de svenska och internationella kapitalmarknaderna. En börsintroduktion förväntas också generera det kapital som krävs för att tillvarata olika tillväxtmöjligheter på Koncernens befintliga huvudmarknader samt expandera kärnverksamheten till nya marknader. Celox, som är helägt av en välgörenhetsstiftelse - Jonas och Christina af Jochnicks Stiftelse - förblir största aktieägare efter börsintroduktionen och kommer aktivt stödja Koncernens utveckling även framöver.

Nasdaq Stockholm har godkänt upptagandet till handel av Koncernens B-aktier med förbehåll för sedvanliga villkor, exempelvis att Finansinspektionen godkänner prospektet och att villkoren för ägarspridning av Koncernens aktier uppfylls senast på första handelsdagen, som sannolikt infaller under andra kvartalet 2017.

Fredrik Rågmark, VD för Medicover, kommenterar:

”Medicover grundades för över 20 år sedan och har därefter vuxit till att bli en av de största privatvård- och diagnostikföretagen i Central- och Östeuropa. Genom sitt starka fokus på kvalitet, medicinska resultat och innovation har Medicover blivit en ledande aktör på marknaden. Som ett resultat av vår ambition att erbjuda förstklassiga tjänster av högsta kvalitet har vi uppvisat enastående tillväxt.

Vi står nu inför en fas i Koncernens utveckling där vi ser många möjligheter att expandera vår marknads- och affärsmodell med fokus på existerande geografiska regioner och nya potentiella marknader. En börsnotering kommer att ge Medicover en mycket stark balansräkning som skapar förutsättningar för att tillvarata dessa tillväxtmöjligheter i linje med vår strategi. Det finns fortfarande ett stort behov av förbättrad sjukvård och vårdkvalitet på våra huvudmarknader och vår ambition är att bygga vidare och utveckla vår starka marknadsposition.”

Fredrik Stenmo, styrelseordförande i Medicover och styrelseledamot i Celox, kommenterar:

”Ledningen har gjort ett fantastiskt jobb med att göra Medicover till en ledande aktör på sina huvudmarknader. Koncernen har visat sig ha en solid affärsmodell och beprövad strategi som ledningen har implementerat framgångsrikt. Börsnoteringen kommer att ge ledningen ytterligare stöd och de finansiella resurser som krävs för att accelerera deras strategiska agenda och fortsätta att leverera stark tillväxt och förbättrad lönsamhet.”

Om Medicover

Medicover är ett ledande internationellt vård- och diagnostikföretag med verksamhet i Polen, Tyskland, Rumänien, Ukraina och vissa andra marknader, främst i Central- och Östeuropa. Medicover utökar dessutom sin geografiska närvaro genom att expandera till den snabbväxande hälsovårdsmarknaden i Indien. Medicover erbjuder ett brett utbud av vård- och diagnostiktjänster genom ett omfattande nätverk av kliniker och laboratorier, samt avancerad, internt utvecklad mjukvara och informationssystem. Medicover erbjuder sina tjänster genom två divisioner, Healthcare Services och Diagnostic Services.

Divisionen Healthcare Services tjänster omfattar primärvård till specialiserad öppen- och slutenvård och motsvarade under räkenskapsåret 2016 för 49 procent av Koncernens nettoomsättning, främst genom en integrerad vård- och betalmodell som till en stor del består av privat sjukförsäkring i form av arbetsgivarfinansierade personalförmåner. Divisionen Healthcare Services driver mer än 100 vårdcentraler i 7 länder, och har 889 000 medlemmar som genererade mer än 4,9 miljoner patientbesök per år.

Divisionen Diagnostic Services har ett brett utbud av diagnostiska laboratorietjänster som omfattar rutin- till avancerade tester inom alla större kliniska patologi specialiteter. Under räkenskapsåret 2016 genererade divisionen 51 procent av Medcovers totala nettoomsättning samt hanterade över 115 miljoner tester genom sitt nätverk av 91 kliniska laboratorier och 454 blodprovscentraler.

Medicovers konkurrensfördelar:

 •  Ledande leverantör av vårdtjänster känd för att tillhandahålla högkvalitativ vård
 •  Aktiv i en marknad där makroekonomiska trender stödjer långsiktig tillväxt inom sjukvårdssektorn
 •  Unik integrerad affärsmodell som gör det möjligt att nå en stor patientgrupp och effektivt hantera kapacitetsutnyttjande
 •  Stordriftsfördelar och välinvesterade tillgångar 
 •  Erfaren ledningsgrupp
 •  Transparent och robust bolagsstyrning

Finansiella nyckeltal (MEUR)

Helår, 31 december    Januari – Mars
2016 2015 2014   2017 2016
Nettoomsättning 497,3 415,6 365,3   141,8 117,1
Tillväxt, % 19,7% 13,8%   21,1% 18,0%
Justerad EBITDA[1] 46,1 39,7 35,1   13,4 10,2
Justerad EBITDA-tillväxt, % 16,1% 13,1%   31,4% 8,5%
Justerad EBITDA-marginal, % 9,3% 9,5% 9,6%   9,4% 8,7%

Sedan Medicover grundades 1995 har nettoomsättningen ökat varje år. Sedan 2006 har Koncernens nettoomsättningen ökat nästan sjufalt och organisk tillväxt representerar över 70 procent av denna ökning.

Medicovers finansiella mål på medellång sikt

 •  Årlig nettoomsättningstillväxt på 9-12 procent samt årlig EBITDA-tillväxt på 18-20 procent, båda i konstant valuta
 •  Målen för nettoomsättnings- och EBITDA-tillväxt avser organisk tillväxt och tar inte hänsyn till potentiella förvärv, vilka i så fall tillkommer utöver dessa mål 
 •  Räntebärande nettoskuld/EBITDA ska inte överstiga 3,5x

Erbjudandet

Erbjudandet omfattar emission av nya B-aktier. Det antal aktier som emitteras kommer att motsvara en emissionslikvid om cirka SEK 2,0 miljarder, vilket motsvarar 210 miljoner euro, och kommer användas för att främja Medicovers framtida tillväxt och operativa strategi.

Erbjudandet riktar sig till institutionella investerare i Sverige och internationellt, dock ej i USA, samt till allmänheten i Sverige. För att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet kommer Celox och R12 Kapital Fund I AB att utfärda en sedvanlig option (så kallad övertilldelningsoption) till Joint Global Coordinators att förvärva ytterligare B-aktier i Erbjudandet.

I samband med Erbjudandet kommer Medicover, Celox, R12 Kapital Fund I AB, styrelsen och ledningsgruppen samt vissa andra individer att ingå så kallade lock up-avtal att inte sälja några ytterligare aktier. Dessa aktieägare representerar totalt 94 procent av antalet aktier i Medicover före Erbjudandet.

Nettolikviden från Erbjudandet kommer att användas för att accelerera den organiska tillväxttakten samt för att genomföra utvalda förvärv för att växa på befintliga och nya marknader:

 • Koncernen kommer fortsättningsvis att fokusera på sina huvudmarknader Tyskland, Polen och Rumänien och områden som diagnostik, fertilitet och tandvård.
 • Vidare avser Medicover att träda in på nya marknader i Europa och i tillväxtregioner, exempelvis Indien, inom områden som diagnostik, fertilitet och andra specialisttjänster.

Jefferies International Limited och SEB är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med Erbjudandet. Carnegie och Nordea är Joint Bookrunners.

Om Celox

Celox Holding AB (”Celox”) grundades 2004 i Sverige med fokus på investeringsverksamhet men erbjuder även investeringstjänster. Celox är idag helägt av Jonas och Christina af Jochnicks Stiftelse, en välgörenhetsstiftelse som registrerades 2011.

Celox primära verksamhet är att förvalta sitt kapital. Detta görs primärt genom investeringar i noterade och onoterade aktier, investeringsfonder, private equity-fonder och privata företag. Celox kontrollerar även ett antal verksamheter i diverse länder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Paula Treutiger, Director – Corporate Communications & Investor Relations
Telefon: 0733 666 599
E-post: paula.treutiger@medicover.com

 
Denna information publicerades 08:00 CEST den 2 maj 2017.

 
VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i bolaget. Detta pressmeddelande har inte distribuerats, och kommer inte att distribueras eller på annat vis skickas till Australien, Kanada, Japan, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA. Bolaget kommer inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns "Prospektdirektivet"). Ett prospekt som är framtaget i enlighet med Prospektdirektivet kommer att publiceras, och kan, när det har publicerats, erhållas från Medicover. Investerare bör inte teckna sig för värdepapper som hänvisas till i denna marknadsföring annat än på grundval av information som återfinns i prospektet.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet, är denna information endast avsedd för, och endast riktad till, kvalificerade investerare i en sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, dvs. enbart sådana investerare som kan delta i Erbjudandet utan ett godkänt prospekt i den EES-medlemsstaten.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare som omfattas av Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns tillsammans "relevanta personer"). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva värdepapperna ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller någon del av dess innehåll.

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”kommer”, ”ska”, ”bör”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”får”, ”planerar”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på bolagets verksamhet och den marknad varpå bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas. Varken bolaget eller någon annan person åtar sig att granska, uppdatera, bekräfta eller publicera några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att reflektera händelser som sker eller omständigheter som uppkommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Jefferies International Limited är auktoriserade och regleras i Storbritannien av Financial Conduct Authority, Skandinaviska Enskilda Banken AB, Carnegie Investment Bank AB och Nordea Bank AB regleras av Finansinspektionen. Samtliga arbetar exklusivt för Koncernen, Celox och R12 Kapital Fund I AB och ingen annan i samband med Erbjudandet och kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om den är mottagare av detta meddelande eller inte) som en klient i samband med Erbjudandet. De ansvarar inte gentemot någon annan än Koncernen, Celox och R12 Kapital Fund I AB i att tillhandahålla det skydd som ges deras respektive klienter eller för att ge råd i samband med Erbjudandet eller någon annan transaktion eller arrangemang som avses i detta pressmeddelande.

[1] EBITDA justerad för ej-kassapåverkande aktierelaterade ersättningar

Om oss

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2016, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 0,5 miljarder euro och anställda till 14 400. För mer information, besök www.medicover.com

Prenumerera

Dokument & länkar