Delårsrapport för perioden januari-september 2015

JANUARI - SEPTEMBER 2015

 •         Nettoomsättningen var 24,9 Mkr (22,1)
 •         Rörelseresultat var 6,0 Mkr (5,0)
 •         Vinstmarginalen var 24 procent (22)
 •         Resultat efter skatt blev 4,7 Mkr (3,9)
 •         Resultat per aktie blev 0:79 kr (0:66)
 •         Orderstocken var 6,1 Mkr (4,6)

JULI - SEPTEMBER 2015

 •         Nettoomsättningen var 8,0 Mkr (6,1)
 •         Rörelseresultat var 2,0 Mkr (0,1)
 •         Vinstmarginalen var 25 procent (2)
 •         Resultat efter skatt blev 2,0 Mkr (0,1)
 •         Resultat per aktie blev 0:34 kr (0:02)

NETTOOMSÄTTNING

Nettoomsättningen till och med september 2015 uppgick till 24,9 Mkr (22,1) vilket motsvarar en ökning om 13 procent.

Segmenterad var försäljningen:

 •          Slutkund Sverige        3,5 Mkr   (4,2)
 •          ÅF/OEM Norden      11,3 Mkr   (9,6)
 •          ÅF/OEM Europa         4,7 Mkr   (4,4)
 •          ÅF/OEM Asien            5,2 Mkr   (3,4)
 •          Övrigt                              0,1 Mkr   (0,5)

                                        24,9 Mkr (22,1)

Återförsäljare och OEM partners stod för 85 procent (81) av omsättningen.

Försäljningen till återförsäljare i Norden ligger fortsatt på en ökande nivå. Detta sker dock till viss del på bekostnad av slutkundsförsäljningen i Sverige, vilket är en del i bolagets strategi.
Totalt ökade segmentet Norden med 7 procent. 

Även Europamarknaden har vuxit och var 7 procent över motsvarande period 2014.

Asienmarknaden fortsätter att öka mest, och passerade för första gången försäljningen till Europa.  Utvecklingen är positiv men fortfarande inom normal variation.

Orderstocken uppgick vid kvartalets utgång till 6,1 Mkr (4,6) vilket är en hög nivå.

RESULTAT

Rörelseresultatet för perioden var 6,0 Mkr (5,0).

Täckningsgraden på försålda produkter var 68 procent (65).

Resultat efter finansiella poster uppgick till 6,0 Mkr (5,0) och vinstmarginalen var 24 procent (22).

Resultat efter skatt blev 4,7 Mkr (3,9), vilket motsvarar 0,79 kr (0,66) per aktie.

INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,2 Mkr (3,4) och kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1,3 Mkr
(-1,5). Under perioden har 0,6 Mkr (0,5) aktiverats avseende utvecklingsprojekt.

Den 30 september 2015 uppgick likviditeten till 9,2 Mkr (4,4) och utöver det har MediRox en avtalad checkkredit om 1 Mkr.

FINANSIELL STÄLLNING

MediRox finansiella ställning är god. Soliditeten var vid periodens utgång 75 procent (78) och skuldsättningsgraden 32 procent (28).

Finansnettot under perioden blev 0,0 Mkr (0,0).

Eget kapital per aktie uppgick till 3:06 kr (2:36).

VD´s KOMMENTAR

Försäljning och resultat var under kvartal tre bättre än motsvarande period 2014. Total omsättning vid periodslutet låg 13 procent över 2014 och resultatet ökade med 20 procent.

Nivåerna ligger i linje eller något över våra förväntningar. Både den nordiska, den europeiska och den asiatiska marknaden har utvecklats positivt. Detta bör dock inte tas som garanti för ett lika starkt sista kvartal. MediRox försäljning är i sin natur volatil och svårbedömd på kvartalsnivå.

CFDA godkännandena i Kina fortskrider. Myndigheten har under hösten begärt mindre kompletteringar till några av de aktuella ansökningarna. Exakt vad det innebär tidsmässigt är svårbedömt.

/Robert Löfvenmark, VD

Taggar:

Om oss

MediRox AB är ett medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför produkter för laboratoriediagnos av cirkulationssjukdomar samt driver handelsrörelse som förser svenska medicinska laboratorier med instrument och övrig diagnostisk utrustning.

Dokument & länkar