Tillägg 3 till Ahead Global Investment Ltd:s erbjudandehandling avseende budpliktserbjudandet till aktieägarna i MediRox AB

i enlighet med reglerna om budplikt i Kollegiets för svensk bolagsstyrning regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar

Viktig information

Detta tillägg 3 (”Tredje Tilläggshandlingen”) utgör ett tillägg till den erbjudandehandling (”Erbjudandehandlingen”) som offentliggjordes den 26 oktober 2016. Den Tredje Tilläggshandlingen, ska läsas tillsammans med den tilläggshandling som offentliggjordes den 9 november 2016 (”Första Tilläggshandlingen”), den tilläggshandling som offentliggjordes den 16 november 2016 (”Andra Tilläggshandlingen”) (tillsammans ”Tilläggshandlingarna”) samt Erbjudandehandlingen. Erbjudandehandlingen och de Tilläggshandlingarna, innehåller viktig information och bör läsas noggrant innan beslut fattas beträffande budpliktserbjudandet från Ahead Global Investment Ltd (”Ahead Global”) till aktieägarna i MediRox AB (”MediRox” eller ”Bolaget”), om förvärv av samtliga utestående aktier i MediRox i enlighet med de villkor som anges i Erbjudandehandlingen (”Erbjudandet”) och Tilläggshandlingarna. Tilläggshandlingarna finns tillgängliga på SEB:s hemsida (www.sebgroup.com/prospectuses), Ahead Globals hemsida (www.aheadglobal.se) samt på Aktietorgets hemsida (www.aktietorget.se).

Erbjudandet skall regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist rörande Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt varvid Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans. Kollegiets för svensk bolagsstyrning regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar gäller för Erbjudandet. Denna Tredje Tilläggshandling har inte godkänts eller registrerats av Finansinspektionen eller annan myndighet. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Denna Tredje Tilläggshandling kommer inte att spridas och får inte postas eller på annat sätt distribueras i eller sändas till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Ahead Global kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution.

Tillägg till Erbjudandehandling

Denna Tredje Tilläggshandling skall läsas tillsammans med och utgör en integrerad del av Erbjudandehandlingen i alla avseenden.

Denna Tredje Tilläggshandling har upprättats med anledning av att Ahead Global den 28 november 2016 genom pressmeddelande offentliggjorde (i) höjning av vederlaget i Erbjudandet från 13,00 SEK till 14,00 SEK kontant avseende samtliga utestående aktier i MediRox AB, (ii) förlängning av acceptfristen, med anledning av höjningen av budet, till och med 17.00 den 12 december 2016 och (iii) styrelsen i MediRox AB:s (publ) återupprepning av sin enhälliga rekommendation avseende det höjda vederlaget i Erbjudandet genom pressmeddelande den 29 november 2016.

Likviddagen beräknas till den 16 december. Aktieägare som accepterat det tidigare vederlaget om 13,00 SEK behöver inte skicka in en ny anmälningssedel och kommer vara föremål för det nya vederlaget om 14,00 SEK.

Ovan nämnda pressmeddelanden inkluderas i denna Tredje Tilläggshandling.

Denna Tredje Tilläggshandling offentliggjordes den 1 december 2016.

Erbjudandet är inte förenat med några villkor och genomförs oberoende av anslutningsgrad. Inlämnade accepter är således bindande och rätt att återkalla angiven accept föreligger inte. För övrig information om Erbjudandet hänvisas till Erbjudandehandlingen.

Om oss

MediRox AB är ett medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför produkter för laboratoriediagnos av cirkulationssjukdomar samt driver handelsrörelse som förser svenska medicinska laboratorier med instrument och övrig diagnostisk utrustning.

Prenumerera