Årsredovisning 2016

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att årsredovisningen för 2016 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.medivir.se .

- Under 2016 genomförde vi en rad åtgärder i syfte att renodla och effektivisera Medivir. Ett viktigt steg var att helt fokusera på forskning och utveckling. Därför avyttrade vi BioPhausia, det bolag som hanterade vår kommersiella läkemedelsförsäljning i Norden. Detta skapade också ett konkret värde för våra aktieägare då det vid en extra bolagsstämma efter räkenskapsårets slut beslöts att nettolikviden från försäljningen skulle delas ut i form av ett frivilligt inlösenerbjudande. Vidare beslöt vi att vår FoU helt ska inriktas på onkologi, det vill säga cancer, och vi förvärvade två intressanta onkologiprojekt, remetinostat och birinapant i senare kliniska faser. Jag är övertygad om att den omfattande omställning vi slutförde under 2016 skapat ett utmärkt utgångsläge för Medivirs fortsatta utveckling. Vår starka och balanserade forsknings- och utvecklingsportfölj, som bygger på våra intressanta teknikplattformar inom proteashämmare och nukleosider/-tider, har mycket stor potential att bygga värden på både kort och lång sikt. Det är därför med stolthet och stor tillförsikt som jag konstaterar att våren 2017 är ett bra tillfälle att lämna över vd-rollen till Christine Lind, skriver tidigare vd Niklas Prager bland annat i sitt vd-ord i årsredovisningen.

   
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)72 548 05 80

   
Om Medivir

Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).

Taggar:

Om oss

Medivir är ett växande och lönsamt forskningsbaserat läkemedelsföretag med en etablerad marknadsorganisation i Norden och en bred portfölj av receptbelagda läkemedel. Medivir erhåller royalty från Johnson & Johnsons globala försäljning av hepatit C-läkemedlet Olysio® och säljer läkemedlet i egen regi, via sin marknadsorganisation, på den nordiska marknaden. Medivirs forsknings- och utvecklingsportfölj av läkemedel är baserad på bolagets expertis inom design av proteashämmare och nukleosid- och nukleotidvetenskap. Fokus för forsknings- och utvecklingsverksamheten ligger på infektionssjukdomar och onkologi, samt de pågående kliniska projekten inom områdena artros och neuropatisk smärta. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).