Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2011

Rörelseresultatet uppgick till 215,7 MSEK

Samtliga siffror avser koncernen, om inte annat anges. Jämförelser i delårsrapporten sker, om inte annat anges, med motsvarande period 2010.

Delårsperioden (januari 2011 – juni 2011)

 • Nettoomsättningen uppgick till 444,6 (35,7) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 220,3 (-50,3) MSEK
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 7,37 (-2,14) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 230,9 (4,6) MSEK, likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 716,4 (462,7) MSEK

Andra kvartalet (april 2011 – juni 2011)

 • Nettoomsättningen uppgick till 322,9 (14,1) MSEK, varav BioPhausia som konsoliderats från 1 juni bidrog med 42,4 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 167,4 (-24,1) MSEK
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 5,52 (-1,01) SEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Medivirs kommersiella närvaro i Norden stärktes genom förvärvet av BioPhausia
 • Positiva interimsresultat efter 48 veckors behandling presenterades från fas 2b-studien ASPIRE med TMC435 i behandlingserfarna hepatit C-patienter av genotyp 1
 • En klinisk fas 1b-studie startades med polymerashämmaren TMC649128 i patienter med kronisk Hepatit C-virusinfektion av genotyp 1
 • Medivir erhöll 45 miljoner USD (279 MSEK) från Meda som förvärvade de amerikanska rättigheterna till Xerese®

Väsentliga händelser efter andra kvartalet

 •   Tibotec har beslutat att genomföra en kombinationsstudie med TMC435 och Pharmassets PSI-7977 för hepatit C
 •   TMC435 har beviljats snabbehandling s.k. ”Fast Track” av FDA i USA
 •    BioPhausias vd Maris Hartmanis har utsetts till Vice vd och COO (Chief Operating Officer)
 •   BioPhausias generikaverksamhet, BMM Pharma AB, har avyttrats

”Medivirs kommersiella närvaro stärks i Norden”

VDs kommentar

Ett affärsdrivande företag i framkant
Vi har fortsatt att göra stora framsteg inom alla områden under andra kvartalet. Vi tog ett stort steg framåt för att stärka vår affärsdrivande verksamhet genom förvärvet av det svenska specialistläkemedelsbolaget BioPhausia.

Förvärvet av BioPhausia tillför Medivir en lönsam produktportfölj med ett flertal välkända varumärken, till exempel Mollipect (hostmedicin), Citodon (smärtstillande), Laxabon (laxativ) och Egazil (för irritabel tarm). Såväl kassaflödet från portföljen som BioPhausias kommerciella plattform och nätverk förbättrar väsentligt våra möjligheter att förvärva flera produkter för försäljning i Norden som komplement till det framtida flödet av Medivirs egna produkter.

BioPhausia tillför Medivir en infrastruktur som kommer att underlätta den förväntade lanseringen av TMC435 för HCV-patienter i Norden, där vi har behållit de kommersiella rättigheterna till produkten. Den nordiska marknaden för hepatit C består av cirka 115 000 kroniskt infekterade patienter. Av dessa behandlas i dag omkring 3 000 varje år med dagens standardterapi. I bästa fall botas cirka 50 procent av de patienter som behandlas för denna livshotande sjukdom. Dessutom har dagens behandlingsterapi problem med både säkerhet och tolerabilitet. Detta sammantaget indikerar att Norden är en framtida viktig marknad för TMC435.

I slutet av perioden stärkte vi vår finansiella ställning ytterligare genom att omförhandla villkoren med vår kommersiella partner Meda för Xerese®, vår unika produkt för munsår (läppherpes). Genom en försäljning av rättigheterna till Xerese® i USA, Kanada och Mexico till Meda inbringades 45 miljoner USD (279 MSEK). Avtalet kommer att utlösa en betalning till AstraZeneca, patentets upphovsman, enligt tidigare överenskomna villkor. Medivir har behållit de existerande globala rättigheterna till Xerclear® utanför USA, Kanada och Mexico. Vi kommer att fortsätta exploatera dessa marknadsmöjligheter via olika partners.

Våra hepatit C-projekt
Medivir fortsätter att göra stora framsteg inom hepatit C-portföljen. Vår ledande läkemedelskandidat, TMC435, en nästa generations proteashämmare som utvecklas i samarbete med Johnson & Johnsons dotterbolag Tibotec Pharmaceuticals, har fortsatt att visa mycket lovande resultat. Interimsdata efter 48-veckors behandling från fas 2b-studien ASPIRE, med kroniska hepatit C-patienter av genotyp 1 som tidigare inte svarat på behandling, visade väsentligt högre effektdata för TMC435 än för den existerande standardterapin. Vidare demonstrerade TMC435 återigen en utmärkt säkerhets- och tolerabilitetsprofil. Detta är viktigt då behandlingsrelaterade biverkningar är ett av huvudskälen till den låga ordinationsföljsamheten med dagens standardbehandling.

Medivir och Tibotec har också ett starkt utvecklingsfokus på nya kombinationsterapier för behandling av hepatit C. Vår polymerashämmare TMC649128 har potential att bli en mycket viktig komponent i kommande kombinationsterapier för HCV. Detta beror på substansens höga genetiska resistensbarriär och antivirala aktivitet mot ett flertal HCV-genotyper. I juni startade fas 1b-studier för TMC649128 i HCV-patienter. Vidare påbörjades i juni en kombinationsstudie med TMC435 och TMC647055, en icke-nukleosid NS5B polymerashämmare, som utvecklas av Tibotec Pharmaceuticals.

Efter periodens slut har Medivir lämnat rapporter avseende utvecklingen av bolagets hepatit C-projekt. TMC435 har beviljats snabbehandling, s.k. fast track, från det amerikanska läkemedelsverket (FDA). Detta är ytterligare ett bevis på den starka och tydliga profil som TMC435 uppvisat i stora fas 2-studier och i relation till de nyligen godkända konkurrerande antivirala läkemedlen Incivek™ och Victrelis™.

TMC435 har potential att bli en hörnsten i kommande kombinationsterapier. Medivir har gett sitt stöd till partnern Tibotec Pharmaceuticals i deras beslut att påbörja kombinationsstudier för TMC435 med Pharmassets polymerashämmare PSI-7977. Dessa fas 2b-kombinationsstudier förväntas komma igång under året. Detta är ett bevis på de satsningar som görs för att utveckla nya behandlingsmetoder i syfte att förbättra dagens standardbehandling för denna svåra sjukdom.

Vi ser fram emot andra hälften av 2011. Vi förväntar oss att kunna rapportera ytterligare resultat från ett flertal kliniska studier som fortsatt kan bekräfta potentialen hos TMC435 och visa på ytterligare framsteg mot målet att bli ett integrerat och lönsamt specialistläkemedelsbolag med fokus på infektionssjukdomar.

Ron Long,
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta
Rein Piir, finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor, mobil: 070-53 72 92.

Taggar:

Om oss

Medivir är ett läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Läkemedelsprojekten i Medivirs kliniska portfölj omfattar remetinostat för kutant T-cellslymfom, för närvarande i klinisk fas II, birinapant i kombination med Keytruda® för solida tumörer, i klinisk fas I, MIV-818 för levercancer som nyligen gått in i klinisk fas I samt MIV-711, en potentiellt sjukdomsmodifierande behandling mot artros med lovande data från en nyligen avslutad fas IIa fortsättningsstudie. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar