Försäljning för OLYSIO under första kvartalet 2015

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att den globala nettoförsäljningen av OLYSIO® (simeprevir) uppgick till 234 MUSD, av vilken 98 MUSD avsåg försäljning i USA under det första kvartalet 2015.

Medivirs royalty baserad på första kvartalets försäljning beräknas i den lägsta royaltynivån och omräkning från dollar till Euro sker till den genomsnittliga (YTD) kursen.
Royaltyn för första kvartalet uppgick till 129 MSEK (13,8 MEUR).

OLYSIO® global nettoförsäljning Försäljning i MUSD
Marknad Q1 2015 Q1 2014 Förändring
USA 98 291 -66%
Resten av världen 136 63 116%
Total nettoförsäljning i MUSD 234 354 -34%

Medivir kommer att publicera sin rapport för det första kvartalet den 5 maj klockan 10.00 CET efterföljt av ett konferenssamtal för investerare, analytiker och media klockan 12.30 CET. Mera information om detta kommer att göras tillgänglig under www.Medivir.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)725-480 580

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 april 2015, klockan 13.55 CET.

Om Simeprevir (OLYSIO®)
Simeprevir är en NS3/4A‐proteashämmare som utvecklas gemensamt av Janssen Sciences Ireland UC och Medivir som är godkänd för behandling av kronisk hepatit C‐infektion som en del av en antiviral kombinationsbehandling. Effekten vid behandling med simeprevir har fastställts i genotyp 1 och genotyp 4 hepatit C‐ patienter med kompenserad leversjukdom, inklusive cirros. Janssen ansvarar för den globala kliniska utvecklingen av simeprevir och äger de exklusiva, globala marknadsrättigheterna för simeprevir, med undantag för Norden där Medivir AB innehar marknadsrättigheterna i enlighet med ett avtal med Janssen‐Cilag International NV. I november 2013, godkändes simeprevir av U.S. Food & Drug Administration och i maj 2014, godkändes läkemedlet av European Commission. Därefter har marknadsrättigheter erhållits i ett flertal länder i världen. Indikationen skiljer sig från marknad till marknad.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på infektionssjukdomar och onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en växande portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden.
Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).

Taggar:

Om oss

Medivir utvecklar innovativa läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på forskning inom proteashämmare samt nukleotid- och nukleosidvetenskap.Forskningen bedrivs i samtliga faser av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska fas III-studier. Utvecklingen bedrivs i såväl egen regi som i partnerskap.Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).

Prenumerera

Dokument & länkar