Medivir expanderar i storbritannien

MEDIVIR EXPANDERAR I STORBRITANNIEN Medivir AB och Peptide Therapeutics Group plc ("Peptide") har idag träffat ett avtal avseende förvärv av Peptides verksamhet inom läkemedelsutveckling, nedan benämnt Mimetrix. Förvärvet kommer att betalas i form av en apportemission riktad till Peptide, innebärande att Peptide erhåller 95.000 aktier av serie B i Medivir. Mimetrix som är lokaliserat i Cambridge, England, sysselsätter 28 högt kvalificerade personer (varav 20 innehar doktorsgrad), inom preklinisk forskning. Mimetrix har flera patentsökta teknologier som på ett utmärkt sätt förstärker Medivirs nuvarande läkemedelsforskning. Dessa teknologier gör det möjligt att snabbt komma fram till hur en substans bör se ut för att hämma ett visst enzym. Både Mimetrix och Medivir har som strategi att använda vissa enzym (t ex proteaser och polymeraser) som molekylära mål för läkemedelsutveckling. Denna strategi är fördelaktig då dessa enzym är s.k. validerade mål för läkemedel inom infektionsområdet. Detta innebär att man vet att terapeutisk effekt uppnås om enzymen hämmas, vilket i sin tur innebär att chansen att lyckas är relativt sett högre än vid motsvarande utveckling av läkemedel riktade mot andra ej validerade mål. Utöver egenutvecklade teknologier har Mimetrix en portfölj av prekliniska läkemedelsprojekt av hög kvalitet. Cathepsin S - utveckling av proteashämmare som läkemedel mot bl.a. immunförsvarsrelaterade sjukdomar - är det projekt som framskridit längst. Cathepsin S utvecklas och finansieras tillsammans med det amerikanska bolaget Genzyme Corp. som har rätt till hälften av framtida intäkter från projektet. Jonas Frick, verkställande direktör, Medivir: "Vi är mycket nöjda med detta förvärv som på ett ypperligt sätt kompletterar vår egen verksamhet. Mimetrix har en högkvalitativ forskning som blir värdefull för Medivirs fortsatta utveckling. Medivir har nu kommit till en fas då det är dags att ta ytterligare steg mot vår vision att skapa ett ledande läkemedelsutvecklingsbolag inom infektionsområdet. Med förvärvet av Mimetrix etablerar sig Medivir som ett än mer slagkraftigt europeiskt läkemedelsutvecklingsföretag med 125 forskare (varav 50 är externt engagerade via universitetssamarbeten) och en välbalanserad projektportfölj med fyra projekt i klinisk utvecklingsfas samt ett flertal lovande projekt i preklinisk utvecklingsfas. Förutom en ökad kapacitet att snabbare ta fram nya läkemedelskandidater skapar förvärvet av Mimetrix ett brohuvud för Medivirs fortsatta expansion. Cambridge har en enastående tradition inom medicinsk forskning. Förvärvet möjliggör för Medivir att dra nytta av den utveckling och kompetens som finns i Cambridge-området samt av Mimetrix nätverk. Vår målsättning är att bli en eftersökt samarbetspartner för världens ledande läkemedelsbolag inom infektionsområdet och att skapa ett bolag med mycket god lönsamhet." Förvärvet av Mimetrix kommer att betalas i form av en apportemission riktad till Peptide, innebärande att Peptide erhåller 95.000 aktier av serie B i Medivir. Därutöver kan en tilläggsköpeskilling om högst GBP 4 miljoner utgå under förutsättning att projektet Cathepsin S samt ytterligare ett projekt i framtiden genererar intäkter till Medivir. Dessa ersättningar uppkommer när projekten blivit registrerade läkemedel och marknadsförs. Förvärvet är villkorat av att Medivirs ordinarie bolagsstämma den 29 mars 2000 beslutar att bifalla det förslag om bemyndigande till styrelsen att bl.a. utan företrädesrätt för Medivirs aktieägare emittera högst 1.500.000 aktier av serie B. Vidare är förvärvet av Mimetrix villkorat av att Medivir under samma bemyndigande lyckas genomföra en nyemissionen av aktier i serie B. Denna nyemission planeras genomföras under april 2000 och kommer primärt att riktas till svenska och utländska institutionella placerare. Huddinge 27 mars 2000 Medivir AB (publ) För ytterligare information kontakta gärna: Jonas Frick, Verkställande Direktör: tel 08-608 31 17, 070-648 67 61 Per Baumann, Ekonomichef: tel 08-608 31 18. Medivir är ett forsknings- och utvecklingsbolag, som utvecklar nya och bättre substanser för behandling av infektionssjukdomar. Inom dotterbolaget CCS utvecklar, tillverkar och marknadsför Medivir kroppsvårdsprodukter och läkemedel. Koncernen som är noterad på Stockholms fondbörs O-lista sedan november 1996, består av moderbolaget Medivir AB, det helägda dotterbolaget CCS AB samt CCS brittiska dotterbolag CCS (UK) Ltd. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00170/bit0002.pdf

Om oss

Medivir är ett läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Läkemedelsprojekten i Medivirs kliniska portfölj omfattar remetinostat för kutant T-cellslymfom, för närvarande i klinisk fas II, birinapant i kombination med Keytruda® för solida tumörer, i klinisk fas I, MIV-818 för levercancer som nyligen gått in i klinisk fas I samt MIV-711, en potentiellt sjukdomsmodifierande behandling mot artros med lovande data från en nyligen avslutad fas IIa fortsättningsstudie. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar