Medivir har startat fas IIa studie mot multiresistent HIV

Fas IIa-studie med MIV-310 mot multiresistent HIV har startat En klinisk studie av Medivirs medel mot multiresistent HIV infektion (MIV-310) har nyligen startat. Studien är planerad för att påvisa antiviral effekt hos patienter med multiresistent HIV vid en toxikologiskt acceptabel dos. I denna studie, som är ett koncepttest, kommer patienter med multiresistent HIV och mätbara nivåer av virus i plasma att behandlas med MIV-310 under en månad. Behandling kommer att ges som tillägg till pågående standardbehandling. Medivir kommer att kunna använda data från de tidigare fas I- och fas II-studierna avseende substansens säkerhet. Patienter med multiresistent HIV har få kvarvarande effektiva behandlingsalternativ och har dålig prognos. Resistensutveckling är ett stort problem som blir allt vanligare. Det finns idag multiresistenta virus mot vilka det helt saknas bra läkemedel. Förändrade behandlingsrutiner där HIV-patienter behandlas tidigare, under längre tid och med en kombination av flera läkemedel har förbättrat patienternas hälsotillstånd och radikalt ökat HIV-läkemedels marknaden. Kombinationsbehandling med tre läkemedel har blivit standard mot HIV/AIDS bland annat för att fördröja uppkomsten av resistent HIV. Problem med resistensutveckling och biverkningar kvarstår dock och även med en trippelkombination uppkommer resistent HIV. Cirka 30 procent av HIV-patienterna i USA svarar inte på behandling med dagens läkemedel, framför allt beroende på att HIV blivit multiresistent. För ytterligare information kontakta: Jonas Frick, CEO, +46 8 608 3117 Rein Piir, CFO/VP IR, +46 8 608 3123, +46 708 53 7292 Medivirkoncernen Medivir är ett innovativt och specialiserat forskningsföretag aktivt inom forskning och utveckling av läkemedel. Medivirs forskning är inriktad på att utveckla substanser till nya läkemedel baserade på proteaser och polymeraser som målenzym. Koncernen består av Medivir AB, dotterbolagen Medivir UK Ltd och CCS AB, samt dotterdotterbolagen CCS (UK) Ltd och Nordic Care Sweden AB (f.d. Jillprodukter). Medivir är sedan 1996 listat på Stockholmsbörsens O- lista. Medivirs forskning är inriktad på infektions- och autoimmuna sjukdomar. I forskningsportföljen återfinns projekt mot HIV, gulsot, bältros, munsår, benskörhet, astma, MS och RA. Medivir har fem projekt i klinisk utvecklingsfas. Två av dessa är efter avslutade fas II-studier på väg in i fas III. Två befinner sig i fas I och ett i fas II. Inom den prekliniska forskningen finns ett antal projekt varav ett är på väg in i och två befinner sig i optimeringsfas. Ett projekt befinner sig i sen preklinisk forskningsfas. För ytterligare information om Medivir, se bolagets hemsida: www.medivir.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01420/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01420/bit0002.pdf

Om oss

Medivir är ett läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Läkemedelsprojekten i Medivirs kliniska portfölj omfattar remetinostat för kutant T-cellslymfom, för närvarande i klinisk fas II, birinapant i kombination med Keytruda® för solida tumörer, i klinisk fas I, MIV-818 för levercancer som nyligen gått in i klinisk fas I samt MIV-711, en potentiellt sjukdomsmodifierande behandling mot artros med lovande data från en nyligen avslutad fas IIa fortsättningsstudie. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar