Medivir inleder ett forsknings- och utvecklingssamarbete inriktat på denguevirus

Samarbetet i korthet:

  • Ett samarbete inriktat på denguevirus inleds med Janssen Pharmaceutica N.V.
  • Parterna ansvarar för vardera hälften av forskningsprogrammets resursbehov
  • Samarbetet stärker Medivirs ställning inom området infektionssjukdomar och bygger vidare på företagets omfattande kunskap om utveckling av läkemedel baserat på proteashämmare

Huddinge - Medivir AB (OMX: MVIR), ett forskningsbaserat specialistläkemedelsbolag inriktat på infektionssjukdomar, meddelar i dag att företaget har ingått ett samarbetsavtal med Janssen Pharmaceutica N.V. (Janssen) avseende identifiering och utveckling av profylaktiska och terapeutiska läkemedel mot dengueinfektioner. Samarbetet bygger på de två företagens huvudkompetensområden, identifiering och utveckling av proteashämmare. Medivir och Janssen kommer att starta ett gemensamt FoU-program för att utveckla läkemedel som hämmar dengue NS3-proteasets aktivitet. Parterna ansvarar för vardera hälften av forskningsprogrammets resursbehov. Medivir har dessutom en möjlighet att på lika villkor även finansiera de framtida prekliniska och kliniska utvecklingsfaserna.

Villkor
Avtalet omfattar forskning, klinisk utveckling och kommersialisering av de läkemedel som utvecklas inom ramen för samarbetet. Beroende på hur parterna sinsemellan fördelar kostnaderna fram till vissa på förhand fastställda beslutspunkter har de möjlighet att vidareutveckla och kommersialisera produkter som identifierats i forskningsprogrammet. Om samarbetet fortsätter fram till en produkt- lansering ansvarar Janssen för kommersialiseringen. Medivir erhåller royalties på nettoförsäljningen av framtida produkter i en omfattning som fastställts på förhand och avgörs beroende av företagets bidrag till produktutvecklingen. 

Dengue: viruset och sjukdomen
Denguefeber är en virussjukdom som sprids av myggor. Symtomen är hög feber som försvagar patienten, hudutslag och muskel- och ledsmärtor. Vissa patienter insjuknar av ej klarlagda orsaker i hemorragisk denguefeber, som kan leda till svåra blödningar och orsaka ett chocktillstånd med risk för dödlig utgång (”dengue shock syndrome”). Infektion med denguevirus är ett allvarligt problem i subtropiska regioner, där antalet smittbärare har 30-faldigats de senaste 50 åren. I dag bedöms upp till 50 miljoner människor smittas varje år och sjukdomen är endemisk i mer än 100 länder. Sjukdomsspridningen fortsätter och omkring en tredjedel av jordens befolkning riskerar att drabbas. I endemiska regioner härrör en väsentlig andel av kostnaderna för sjukhusvård från hemorragisk denguefeber och dengue shock syndrome. Trots att sjukdomen har blivit vanligare är behandlingsmöjligheterna i stort sett oförändrade1. Varje år kräver denguefeber omkring 30 000 människors liv.

Utvecklingsstrategi
Dengue NS3 proteas har en avgörande roll för denguevirusets replikation och NS3-proteashämmare anses därför vara ett attraktivt läkemedelsmål för utvecklingen av innovativa och effektiva läkemedel mot denguefeber. Det finns gott hopp om att läkemedelskandidater som hämmar NS3-proteaset kan förebygga sjukdomen och begränsa smittspridningen i endemiska områden. Därutöver kan en NS3-proteashämmare med terapeutisk effekt användas för behandling av virussmittade patienter.

Medivir har omfattande specialistkunskap om identifiering av proteashämmare. För företagets viktigaste läkemedel TMC435, för behandling av hepatit C som har utvecklats i samarbete med Tibotec, en enhet inom Janssen-koncernen, har nyligen positiva interimsresultat från tre fas 2b-studier redovisats. Medivirs unika kunskaper för att  identifiera och utveckla läkemedel mot infektionssjukdomar utnyttjas även inom ramen för flera andra partnerskap med Tibotec. Dessa samarbeten avser bland annat läkemedel inriktade på hepatit C-polymeras och proteashämmare för behandling av HIV.

Medivirs vd Ron Long kommenterar: ”Medivir har en stor erfarenhet av att identifiera proteashämmare för behandling av infektionssjukdomar. Det känns mycket glädjande att kunna inleda ett samarbete med Janssen kring detta viktiga sjukdomsområde. För oss innebär detta strategiska samarbete att vi tar ett stort kliv framåt. Vi strävar nu efter att behålla en större andel av värdet genom att i högre grad själva vidareutveckla produkter och delta i utvecklingen av dessa. För oss framstår NS3-proteashämmare som de mest lovande kandidaterna för en verksam behandling av denguefeber. Vi ser fram emot att gå vidare med detta projekt hand i hand med vår partner.”

Fotnoter
1 Världshälsoorganisationen, faktablad nr 117, mars 2009.

För mer information om Medivir kontakta:
Medivir (www.medivir.se) Rein Piir, finansdirektör och ansvarig för investerarkontakter Mobil: 0708-537 292 
M:CommunicationsEuropa: Mary-Jane Elliott / Amber Bielecka / Nick Francis Medivir@mcomgroup.com+44(0)20 7920 2330
USA: Jason Marshall +1 212 897 5497

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat specialistläkemedelsbolag med fokus på utveckling av värdemässigt viktiga behandlingar av infektionssjukdomar. Medivir har en världsledande ställning baserat på bolagets djupa kunskap om enzymerna proteas och polymeras som läkemedelsmål. Medivir har en stark projektportfölj och har nyligen lanserat sin första produkt, Xerese™/Xerclear®. Medivirs nyckelproduktkandidat, TMC435, är en proteashämmare för behandling av hepatit C. Den utvecklas i samarbete med Tibotec Pharmaceuticals och befinner sig i klinisk fas 2b-utveckling.

Xerese™/Xerclear® är ett innovativt läkemedel mot munsår som godkänts såväl i USA som i Europa. Det säljs receptfritt i Europa och Ryssland inom ramen för ett partnerskap med GlaxoSmithKline. I Nordamerika säljs produkten genom Meda AB. Rättigheterna till receptbelagd försäljning av Xerclear® i Sverige och Finland kvarstår hos Medivir.

Mer information om Medivir finns på företagets webbplats: www.medivir.se.

Taggar:

Om oss

Medivir utvecklar innovativa läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på forskning inom proteashämmare samt nukleotid- och nukleosidvetenskap.Forskningen bedrivs i samtliga faser av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska fas III-studier. Utvecklingen bedrivs i såväl egen regi som i partnerskap.Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).

Prenumerera

Dokument & länkar