Medivir kvartalsrapport 3

MEDIVIR DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 september 2001 · MIV-310 mot multiresistent HIV; fas II-studierna nyligen startade. · Nytt forskningssamarbete inom antibiotikaområdet med Barts and the London School of Medicine, Queen Mary, University of London. · Chiron och Medivir har slutit ett prekliniskt samarbetsavtal inom hepatit C. · Resultat efter finansiella poster uppgick till -99,4 (-53,4) Mkr. Nettoomsättningen ökade till 96,7 (78,6) Mkr. · CCS ökade sin nettoomsättning till 96,9 (59,9) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 15,7 (13,7) Mkr. · Kommande informationstillfällen Bokslutskommuniké för 2001 presenteras den 15 februari 2002 Bolagsstämma kommer att hållas den 9 april 2002 Delårsrapport för första kvartalet 2002 publiceras den 26 april 2002 Delårsrapport för andra kvartalet 2002 publiceras den 8 juli 2002 För ytterligare information kontakta: Jonas Frick, CEO, +46 8 608 3117 Rein Piir, CFO/VP IR, +46 8 608 3123, +46 708 53 7292 Medivirkoncernen Koncernen består av Medivir AB, dotterbolagen Medivir UK Ltd och CCS AB, samt dotterdotterbolagen CCS (UK) Ltd och Nordic Care Sweden AB (f.d. Jillprodukter). Medivir är sedan 1996 listat på Stockholmsbörsens O- lista. Medivir är ett innovativt och specialiserat forskningsföretag aktivt inom forskning och utveckling av läkemedel. Medivirs forskning är inriktad på att utveckla substanser till nya läkemedel baserade på proteaser och polymeraser som målenzym. Medivirs forskning är inriktad på infektions- och autoimmuna sjukdomar. I forskningsportföljen återfinns projekt mot HIV, gulsot, bältros, munsår, benskörhet, astma, MS och RA. Medivir har fem projekt i klinisk utvecklingsfas. Två av dessa är efter avslutade fas II-studier på väg in i fas III. Två befinner sig i fas I och ett i fas II. Inom den prekliniska forskningen finns ett antal projekt varav ett är på väg in i och två befinner sig i optimeringsfas. Ett projekt befinner sig i sen preklinisk forskningsfas. [REMOVED GRAPHICS] MEDIVIRS KLINISKA PROJEKT MIV-606 mot bältros Arbetet med utlicensieringsaktiviteter har fortskridit under perioden och förhandlingar pågår. ME-609 mot labial herpes (munsår) Slutresultaten från fas II-studien avrapporterades under våren och visade bra effekt. ME-609 är det första läkemedlet som visat sig förhindra uppkomst av munsår vid tidigt insatt behandling. Ett prospekt för utlicensiering har färdigställts under perioden. Detta har gjorts i samråd med en projektgrupp bestående av internationellt ledande opinionsbildare efter fastställande av strategi för kommande fas III- studier. MIV-150 mot HIV Chiron har under perioden fortsatt arbetet med att uppnå ökad biotillgänglighet vilket utvecklats väl. Fas I-studierna fortskrider, likaså planeringen inför kommande fas II-studier. Fas I-studierna beräknas vara avslutade kring årsskiftet, som tidigare kommunicerats. MIV-310 mot multiresistent HIV Fas IIa-studien med MIV-310 startade nyligen. Studien är planerad för att påvisa antiviral effekt hos patienter med multiresistent HIV vid en toxikologiskt acceptabel dos. I denna studie, som är ett koncepttest, kommer patienter med multirestent HIV och mätbara nivåer av virus i plasma att behandlas med MIV-310 under en månad. Behandling kommer att ges som tillägg till pågående standardbehandling. MIV-210 mot hepatit B (gulsot) De i januari startade fas I-studierna har visat mycket god oral biotillgänglighet. En utvärdering av den toxikologiska profilen för långtidsbehandling pågår. MIV-210 erhöll under kvartalet av amerikanska myndigheter ett patentgodkännande, giltigt till 2018. MEDIVIRS PREKLINISKA FORSKNING* Sammanfattning av projektutvecklingen Medivirs under år 2000 och 2001 starkt ökade forskningskapacitet medför att Medivir nu effektivt kan arbeta med både polymeras- och proteashämmare, vilket är bolagets strategi. Internationellt ledande forskare knyts nu också till Medivir i nya samarbetsprojekt gällande polymeraser och proteaser. Det har snabbt visat sig att forskningen inom proteashämmarområdet gjort mycket stora framsteg. Möjligheterna att ta fram potentiella läkemedel utanför infektionsområdet har därmed ökat. Idag finns åtta definierade projekt i preklinisk utveckling samt ett antal projekt av explorativ karaktär. HIV polymerashämmarprojektet är nu i sen preklinisk forskningsfas. Ett framgångs- rikt arbete har slutförts i projektet vilket resulterat i en ny typ av oralt tillgängliga HIV hämmare aktiva i subnanomolära (i extremt låga) koncentrationer och med effekt mot HIV isolat resistenta mot nuvarande läkemedel. Läkemedelsprojekten i optimeringsfas, Cathepsin S proteashämmare mot autoimmuna sjukdomar och ett projekt med HIV-1 proteashämmare, har fortsatt utvecklats väl under perioden. Cathepsin K proteashämmare, ett projekt mot benskörhet har utvecklats snabbt och är nu på väg in i optimeringsfas. Cathepsin K är ett proteas som finns i osteoklaster, benceller verksamma vid bennedbrytning. Cathepsin K hämmare väntas få stor betydelse vid framtida behandling av benskörhet. * Se figur på föregående sida samt Medivirs årsredovisning för förklaringar till tekniska begrepp i texten. Nya prekliniska samarbetsavtal Under kvartalet har två nya samarbetsavtal knutits. Det första gäller ett forskningssamarbete inom antibiotikaområdet med Barts and the London School of Medicine, Queen Mary, University of London. Projektet grundas på det kunnande som finns vid Queen Mary när det gäller att identifiera och validera proteaser från bakterier som målprotein för läkemedel. Medivir kommer att använda sitt läkemedelskunnande och sina teknologiplattformar inom proteasområdet för utveckling av nya antibiotika. Projektet avser att utnyttja en ny genom-baserad metod att utveckla proteas-hämmare som antibiotika mot Mycobacterium tuberculosis, Helicobacter pylori, Pseudomonas aeruginosa och Staphylococcus aureus. Var och en av dessa bakterier orsakar ett betydande antal infektioner som blir allt svårare att behandla på grund av ökande resistens mot existerande antibiotika. Samarbetet omfattar ett flertal forskare som arbetar med projektet vid Queen Mary och stöds av Medical Research Council i Storbritannien och även resurser vid Medivir i Cambridge och Huddinge. Patent och kommersiella rättigheter tillfaller Medivir. Det andra avtalet gäller ett samarbete mellan Medivir och Chiron inom det viktiga området hepatit C virus(HCV)-infektioner Genom Medivirs fokusering på hämmare av två specifika klasser av enzym, proteaser och polymeraser, äger Medivir ett antal substansbibliotek fokuserade på att blockera speciella mekanismer. Chiron är pionjär och en ledande aktör inom HCV området, med bl a centrala patent och ett batteri av svårtillgängliga HCV tester. Samarbetet som kommer att pågå under en första period av ett år, ger Chiron rättighet att pröva Medivirs unika substansbibliotek. Under samarbetet har Chiron möjlighet att få exklusiva globala rättigheter. Om denna möjlighet utnyttjas kan det resultera i licens- och milestonebetalningar till Medivir på över 10 miljoner USD för produkter som utvecklas mot NDA. Förutom detta kommer Medivir att erhålla royalty på framtida försäljning. CCS CCS har under perioden fortsatt sin starka försäljningsutveckling. Detta som ett resultat av att CCS egenutvecklade varumärken utvecklas väl, delvis till följd av ett antal produktlanseringar både inom kategorin fria handelsvaror och läkemedel (Ketoson mjällschampo). Vidare har legotillverkningen åt ACO Hud samt förvärvet av Nordic Care Sweden AB per den 1 januari 2001 tillfört CCS ett omsättnings- och resultattillskott. Under kvartalet har arbetet intensifierats inför det kommande övertagandet av AstraZenecas ögonprodukter och legotillverkningen av Nezeril vilka kommer att vara igångsatta kvartal 1 år 2002. Detta kommer som planerat även under fjärde kvartalet att belasta rörelseresultatet. Medivirkoncernens intäkter och kostnader Koncernen Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 96 675 (78 586) kkr. Rörelsekostnaderna ökade till -205 660 (-144 306) kkr. I dessa kostnader ingick goodwillavskrivningar på -2 524 (-1 693) kkr. Finansnettot uppgick till 9 863 (10 682) kkr varav 3 286 (932) kkr avser valutakursvinster. Resultat efter finansiella poster uppgick till - 99 409 (-53 401) kkr. Medivir Nettoomsättningen i Medivirs forskningsverksamhet, som omfattar Medivir AB och Medivir UK Ltd (som ingår i koncernen från och med april år 2000), uppgick under perioden till 153 (19 307) kkr. Minskningen av intäkterna beror på att Medivir AB under år 2000 erhöll ersättning för ett prekliniskt projekt. Forskningskostnaderna uppgick till -122 558 (- 95 647) kkr, fördelat på externa kostnader -63 927 (-54 882) kkr, personalkostnader -48 646 (-35 180) kkr samt avskrivningar -9 985 (-5 585) kkr. Ökningen av personalkostnader beror främst på att fler forskare anställdes under slutet av år 2000. Avskrivningarna ökade främst till följd av investeringar i ny forskningsutrustning, samt att färdigställande av lokaler för kombinatorisk kemi och höghastighetstestning (HTS) i Medivir AB slutfördes under år 2000. Rörelseresultatet uppgick till -122 406 (-76 183) kkr. Resultatförsämringen är hänförlig till lägre intäkter men i huvudsak till ökat antal anställda och därigenom ökade forskningskostnader. Resultat efter finansiella poster uppgick till -112 786 (-65 916) kkr. CCS I CCS koncernen ingår från och med januari 2001 CCS AB, Nordic Care Sweden AB samt CCS UK Ltd. CCS nettoomsättning uppgick till 96 935 (59 900) kkr. CCS:s rörelseresultat (inkl Nordic Care Sweden AB och CCS UK Ltd) uppgick till 15 657 (13 724) kkr och resultat efter finansnetto uppgick till 15 901 (14 139) kkr. Av CCS AB:s produktförsäljning utgör 36 (25) procent kontraktstillverkning och 14 (22) procent exportförsäljning. Försäljningsökningen förklaras dels av god försäljningsutveckling för CCS egenlanserade produkter, dels av att CCS sedan 1 juli 2000 kontraktstillverkar ACO Hud:s produkter inom hudvårdsområdet samt att försäljningen av Nordic Cares (fd. Jillprodukter) kroppsvårdsprodukter ingår i CCS koncernens siffror från och med januari 2001. Rörelseresultatet har under perioden belastats med kostnader för integreringen av Nordic Care samt kostnader avseende det kommande övertagandet av AstraZenecas ögonprodukter och legotillverkningen av Nezeril vilka kommer att vara igångsatta kvartal 1 år 2002. Finansiell ställning Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 213 140 kkr (342 784 kkr per den 31 december 2000). Per den 30 september fanns 852 kkr i räntebärande skulder (0 kkr per den 31 december 2000). Det egna kapitalet uppgick till 396 176 kkr (497 166 kkr per den 31 december 2000). Koncernens soliditet uppgick till 90,2 procent att jämföras med 90,3 procent per den 31 december 2000. Investeringar Bruttoinvesteringar i koncernens materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 24 913 (23 874) kkr. Investeringarna är framförallt hänförliga till anskaffandet av forskningsutrustning i Medivir samt om- och tillbyggnad av produktions- och kontorsytor samt anskaffande av produktionsutrustning i CCS. Redovisningsprinciper Koncernen har tillämpat årsredovisningslagen vid upprättandet av delårsrapporten. Redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Redovisningsrådets (RR) rekommendationer och uttalanden. Framtidsutsikter Flera projekt befinner sig i en utlicensieringsfas. De personella resurserna för utlicensieringsarbete har förstärkts. Om och när utlicensieringar kommer att ske kan inte specificeras varför en resultatprognos för år 2001 inte kan ges. Den fokuserade satsningen på preklinisk och klinisk forskning medför forskningskostnader på ca 150 (144) Mkr under 2001. Huddinge den 31 oktober 2001 Medivir Styrelsen Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av Medivirs revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00810/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00810/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Medivir är ett läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Läkemedelsprojekten i Medivirs kliniska portfölj omfattar remetinostat för kutant T-cellslymfom, för närvarande i klinisk fas II, birinapant i kombination med Keytruda® för solida tumörer, i klinisk fas I, MIV-818 för levercancer som nyligen gått in i klinisk fas I samt MIV-711, en potentiellt sjukdomsmodifierande behandling mot artros med lovande data från en nyligen avslutad fas IIa fortsättningsstudie. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar