Medivir offentliggör erbjudandehandling avseende budet på BioPhausia

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA.

BioPhausia

Medivir AB (publ) (“Medivir”), det forskningsbaserade specialistläkemedelsföretaget med fokus på infektionssjukdomar, offentliggör erbjudandehandling avseende budet på BioPhausia AB (publ) (”BioPhausia”) (“Erbjudandet”).

Erbjudandehandlingen finns tillgänglig på www.medivir.se och www.avanza.se. Erbjudandehandlingen kan kostnadsfritt beställas från Avanza på telefon 08-562 251 22 och kommer även att, tillsammans med anmälningssedel, skickas till direktregistrerade aktieägare och innehavare av noterade teckningsoptioner i BioPhausia.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Medivir (www.medivir.com)
Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor +46 (0)708 537 292

Medivir är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades för publicering den 29 april 2011 klockan 20.30.

Medivir i korthet

Medivir är ett växande forskningsbaserat specialistläkemedelsföretag som fokuserar på utveckling av behandlingar av infektionssjukdomar inom värdemässigt stora sjukdomsområden. Medivir har expertis av världsklass när det gäller polymeraser och proteaser som läkemedelsklasser och läkemedelsutveckling inom detta område vilket har resulterat i en bred FoU-portfölj inom infektionssjukdomar. Bolagets nyckelproduktkandidat är TMC435, en proteashämmare som nyligen påbörjade en global klinisk fas 3-utveckling för behandling av hepatit C och där den kliniska utvecklingen drivs av Tibotec Pharmaceuticals i samarbete med Medivir. Medivir har sitt säte i Huddinge. Medivirs B-aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

BioPhausia i korthet

BioPhausia är ett svenskt specialty pharma-bolag. Verksamheten är uppdelad i tre huvudsegment: Egna produkter, Licensierade produkter samt Parallellimporterade produkter. Portföljen av läkemedel spänner över indikationsområden som mage/tarm, CNS (centrala nervsystemet) och akutmedicin, och innehåller bland annat produkter som Mollipect och Citodon. Verksamhet bedrivs i de nordiska länderna med en ompackningsenhet i Polen. BioPhausia har sitt säte i Stockholm. BioPhausias aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Även BioPhausias Noterade Teckningsoptioner är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Viktig information

Detta meddelande får inte distribueras eller återges, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Japan eller Sydafrika och utgör inte, och är inte en del av, något erbjudande om att förvärva, teckna, sälja eller utbyta, och inte heller en begäran om ett erbjudande om att köpa, teckna, sälja eller utbyta några värdepapper till någon person i USA, Kanada, Australien, Japan eller Sydafrika, eller en begäran om att någon ska rösta på ett visst sätt eller ge sitt godkännande i någon sådan jurisdiktion, och inte heller får någon försäljning, utgivande eller överlåtelse av de värdepapper som avses i detta pressmeddelande ske i någon jurisdiktion i strid med tillämplig lagstiftning (“Begränsade Jurisdiktioner”). Erbjudandet lämnas inte, direkt eller indirekt, i eller till USA eller någon annan Begränsad Jurisdiktion, eller genom post eller annat nationellt eller internationellt kommunikationsmedel (inkluderande, bland annat, telefax, telefon och Internet) eller genom inrättning tillhörande börs eller annan marknadsplats i USA eller någon annan av de Begränsade Jurisdiktionerna och Erbjudandet kan inte accepteras på någon sådant sätt, med sådant kommunikationsmedel eller genom sådan inrättning eller från USA eller någon annan Begränsad Jurisdiktion. Aktierna i Medivir har inte registrerats, och kommer inte att registreras, enligt US Securities Act 1933, med efterföljande ändringar (”Securities Act”), och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA om inte sådan registrering sker enligt Securities Act eller ett undantag från sådan registrering är tillämpligt. Inget erbjudande avseende aktier i Medivir görs i USA.

Om oss

Medivir utvecklar innovativa läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på forskning inom proteashämmare samt nukleotid- och nukleosidvetenskap.Forskningen bedrivs i samtliga faser av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska fas III-studier. Utvecklingen bedrivs i såväl egen regi som i partnerskap.Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).

Prenumerera

Dokument & länkar