MEDIVIRS DELÅRSRAPPORT 1 januari – 30 september 2007

• Nettoomsättningen i koncernen under perioden uppgick till 80,8 MSEK (88,1 MSEK)
• Resultatet efter skatt uppgick till -138,1 MSEK (-115,0 MSEK).
• Likvida medel uppgick per 30 september till 264,0 (216,9) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till -8,23 SEK (-8,91 SEK).

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA
Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor, 08-5468 3123 eller 0708-537292.


Om oss

Medivir är ett läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Läkemedelsprojekten i Medivirs kliniska portfölj omfattar remetinostat för kutant T-cellslymfom, för närvarande i klinisk fas II, birinapant i kombination med Keytruda® för solida tumörer, i klinisk fas I, MIV-818 för levercancer som nyligen gått in i klinisk fas I samt MIV-711, en potentiellt sjukdomsmodifierande behandling mot artros med lovande data från en nyligen avslutad fas IIa fortsättningsstudie. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar