MEDIVIRS DELÅRSRAPPORT 1 januari – 30 september 2007

• Nettoomsättningen i koncernen under perioden uppgick till 80,8 MSEK (88,1 MSEK)
• Resultatet efter skatt uppgick till -138,1 MSEK (-115,0 MSEK).
• Likvida medel uppgick per 30 september till 264,0 (216,9) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till -8,23 SEK (-8,91 SEK).

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA
Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor, 08-5468 3123 eller 0708-537292.


Om oss

Medivir utvecklar innovativa läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på forskning inom proteashämmare samt nukleotid- och nukleosidvetenskap.Forskningen bedrivs i samtliga faser av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska fas III-studier. Utvecklingen bedrivs i såväl egen regi som i partnerskap.Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).

Prenumerera

Dokument & länkar