Beslut fattade vid Mekonomens årsstämma 2018

Årsstämma i Mekonomen Aktiebolag (publ) hölls onsdagen den 9 maj 2018 kl. 15.00 i Stockholm.

Resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2017.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår.

Utdelning

Stämman beslutade om en utdelning på 7,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för att få utdelning är måndagen den 14 maj 2018. Utdelningen beräknas utbetalas torsdagen den 17 maj 2018.

Styrelsen

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Kenny Bräck, Joseph M. Holsten, Magnus Håkansson, Malin Persson, John S. Quinn och Helena Skåntorp. Eivor Andersson valdes till ny styrelseledamot. John S. Quinn omvaldes som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 590 000 kronor till styrelsens ordförande, 330 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 285 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna. För utskottsarbete ska följande ersättning utgå: 70 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 40 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 40 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Revisor

Stämman omvalde PricewaterhouseCoopers AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2019. Lennart Danielsson kommer även fortsättningsvis att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Stämman godkände valberedningens förslag om instruktion för valberedningens sammansättning och arbete att gälla fram till dess att bolagsstämman beslutar annat.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman godkände styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram

Stämman beslutade att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2018), i enlighet med styrelsens förslag.

LTIP 2018

LTIP 2018 omfattar maximalt 16 anställda bestående av bolagsledningen i Mekonomen samt vissa andra nyckelpersoner i koncernen. För att delta i LTIP 2018 krävs att deltagaren har ett eget aktieägande i Mekonomen AB som allokeras till LTIP 2018. Mekonomen AB:s verkställande direktör kan maximalt investera 2 250 aktier i Mekonomen och övriga deltagare kan maximalt investera 800 aktier i Mekonomen AB i LTIP 2018. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Mekonomen AB förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Dessa villkor är kopplade till fortsatt anställning i Mekonomenkoncernen fram till offentliggörandet av Mekonomen AB:s delårsrapport för första kvartalet 2021, att det egna aktieägandet i Mekonomen AB har bestått under perioden samt till vissa finansiella nyckeltal och prestationsmål som gäller under räkenskapsåren 2018-2020. De finansiella nyckeltalen och prestationsmålen avser totalavkastningen på Mekonomen AB:s aktie under mätperioden, Mekonomen AB:s soliditet samt ökning i vinst per aktie i Mekonomen AB under mätperioden jämfört med vinst per aktie för räkenskapsåret 2017. Maximalt antalet aktier i Mekonomen AB som kan tilldelas enligt LTIP 2018 ska vara begränsat till 85 000.

Förvärv av egna aktier och överlåtelse av egna aktier

Stämman godkände styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av högst 85 000 aktier och ska ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den s k spreaden). Betalning för aktierna ska erläggas kontant. Förvärv får ske i syfte att säkra bolagets förpliktelser i anledning av LTIP 2018 och andra eventuella vid var tid förekommande, av en bolagsstämma beslutade, aktiebaserade incitamentsprogram.

Stämman beslutade vidare om överlåtelse av högst 85 000 aktier i Mekonomen (eller det högre antal aktier som kan följa av omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission eller liknande åtgärder). Aktierna får överlåtas till deltagare i LTIP 2018 som enligt villkoren för LTIP 2018 har rätt att erhålla aktier. Överlåtelse av aktier ska ske vid den tidpunkt och enligt de övriga villkor som deltagare i LTIP 2018 är berättigade till att erhålla tilldelning av aktier.

Anställdas förvärv av aktier i dotterbolag

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anställda butiks- och verkstadschefer i helägda butiks- och verkstadsbolag ska kunna förvärva högst nio procent av aktierna i respektive butiks- eller verkstadsbolag.

Bemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 3 590 149 aktier, d v s motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet.

Fullständig information och beslut

Fullständig dokumentation kring stämmans beslut kommer att finnas på bolagets hemsida, www.mekonomen.com.

För ytterligare information kontakta:

Åsa Källenius, CFO Mekonomen Group
Telefon: +46 (0)8 464 00 00, E-post: asa.kallenius@mekonomengroup.com

Helena Effert, IR-chef Mekonomen Group
Telefon: +46 (0)722 342 958, E-post: helena.effert@mekonomengroup.com

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 9 maj 2018 klockan 17.45.

Om oss

Mekonomen Group är Nordens ledande bildelskedja och består av de tre koncernbolagen MECA Scandinavia, Mekonomen Nordic och Sørensen og Balchen. Vi erbjuder ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Mekonomen Group har cirka 400 butiker och över 2 300 anslutna verkstäder under koncernens varumärken.