Beslut vid Mekonomens årsstämma 2011

- Utdelning till aktieägarna om 8 SEK per aktie.

- Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Persson, Marcus Storch, Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Wolff Huber samt Helena Skåntorp.

- Beslut om att anställda butikschefer i helägda dotterbolag skall kunna förvärva aktier i respektive butiksbolag och därmed kunna bli delägare.

- Beslut om att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 3 086 882 aktier, d v s motsvarande sammanlagt högst 9,4 procent av aktiekapitalet.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att dela ut 8 SEK per aktie till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelning är den 19 april 2011. Utbetalning av utdelningen genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den 26 april 2011.

Val av styrelse
Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman om att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat sju ordinarie ledamöter. Årsstämman beslutade därefter om omval av Fredrik Persson, Marcus Storch, Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Wolff Huber samt Helena Skåntorp. Fredrik Persson omvaldes till styrelsens ordförande.

Arvode åt styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att arvode skall utgå med 400 000 SEK (320 000) till styrelsens ordförande, 300 000 SEK (240 000) till styrelsens vice ordförande samt vardera 200 000 SEK (160 000) till styrelsens övriga stämmovalda ledamöter.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av principer för ersättning till bolagsledning
Årsstämman fastställde principer för ersättning till bolagsledningen. Ersättningen skall bestå av fast grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner och avgångsvillkor.

Anställdas förvärv av aktier i dotterbolag
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anställda butikschefer i helägda butiksbolag skall kunna förvärva högst nio procent av aktierna i respektive butiksbolag.

Förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 3 086 882 aktier, d v s motsvarande sammanlagt högst 9,4 procent av aktiekapitalet.

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför stämman. Förslag framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till stämman.

Konstituerande styrelsemöte
Styrelsen konstituerade sig efter stämman och valde Marcus Storch som vice ordförande.


För ytterligare information kontakta:
Håkan Lundstedt, Vd och koncernchef Mekonomen AB, 08-464 00 00
Fredrik Persson, Styrelseordförande Mekonomen AB, 08-701 61 00

Mekonomen AB (publ), org. nr 556392-1971
Box 6077, 141 06 Kungens Kurva.
Telefon: +46 (0)8-464 00 00, Fax: +46 (0)8-464 00 66


Mekonomen gör BilLivet enklare. Det gör vi genom ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Vi är Nordens ledande bildelskedja med egen grossistverk­samhet, mer än 300 butiker och mer än 1500 verkstäder vilka arbetar under Mekonomens varumärken.

Taggar:

Om oss

Mekonomen Group är Nordens ledande bildelskedja och består av de tre koncernbolagen MECA Scandinavia, Mekonomen Nordic och Sørensen og Balchen. Vi erbjuder ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Mekonomen Group har cirka 400 butiker och över 2 300 anslutna verkstäder under koncernens varumärken.

Prenumerera

Dokument & länkar