Bokslutskommuniké januari – december 2012

1 januari – 31 december

 • Intäkterna för helåret ökade med 28 procent till 5 426 (4 237) MSEK. Justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar ökade intäkterna med 30 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1 procent till 528 (536) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 10 (13) procent.
 • Rörelseresultatet före immateriella avskrivningar (EBITA) ökade med 7 procent till 602 (560) MSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster minskade med 9 procent till 474 (523) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 382 (380) MSEK.
 • Resultat per aktie såväl före som efter utspädning uppgick till 10,80 (11,39) SEK.
 • Nettoskulden uppgick till 1 875 (580) MSEK vid periodens utgång.
 • Styrelsen föreslår en aktieutdelning om 7,00 SEK (8,00) per aktie.

1 oktober – 31 december

 • Intäkterna för kvartalet ökade med 49 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Innan justering ökade intäkterna med 43 procent till 1 556 (1 088) MSEK.
 • Exklusive förvärvet av Meca (Meca exkl Danmark), justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, ökade intäkterna med 6 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 20 procent till 125 (104) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 8 (10) procent. Resultatet har påverkats negativt av engångseffekter i Danmark om 12 (0) MSEK.
 • Rörelseresultatet före immateriella avskrivningar (EBITA) ökade med 36 procent till 152 (112) MSEK.
 • Exklusive förvärvet av Meca (Meca exkl Danmark) minskade rörelseresultatet till 78 (104) MSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 9 procent till 109 (100) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 121 (71) MSEK, påverkat av sänkt bolagsskatt i Sverige.
 • Resultat per aktie såväl före som efter utspädning uppgick till 3,36 (2,16) SEK.

Viktiga händelser

 • Förvärvet av Meca den 23 maj 2012 har under det fjärde kvartalet påverkat nettoomsättningen med 446 MSEK samt med 1 000 MSEK för perioden 23 maj – 31 december. Rörelseresultatet har påverkats positivt med 47 MSEK under det fjärde kvartalet och 130 MSEK för perioden 23 maj – 31 december. Utöver detta har koncernens resultat påverkats negativt av transaktionskostnader avseende Meca-förvärvet med 12 MSEK för helåret och 0 MSEK under fjärde kvartalet.

VD:s kommentar

Ökade marknadsandelar i en svag marknad

 • Intäkterna för helåret ökade med 28 procent, rörelseresultatet minskade med 1 procent.
 • Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet ökade med 20 procent.
 • Svagt resultat i Danmark, rörelsemarginalen var minus 5 procent för helåret.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under det fjärde kvartalet ökade till 224 (24) MSEK.

Verksamhetsåret 2012 präglades av en svag marknadstillväxt. Mekonomen-koncernen har dock haft en starkare tillväxt än totalmarknaden i Norden, avseende såväl det fjärde kvartalet som för helåret 2012, främst beroende på framgångsrika marknadssatsningar. Mekonomen-koncernens intäkter för helåret 2012 ökade med 28 procent till 5 426 (4 237) MSEK och rörelseresultatet minskade till 528 (536) MSEK. Resultatet före immateriella avskrivningar (EBITA) för helåret ökade med 7 procent till 602 (560) MSEK. Avskrivningar under 2012 på immateriella anläggningstillgångar identifierade i samband med förvärvet av Sørensen og Balchen och MECA uppgick till 19 MSEK respektive 35 MSEK.

Under fjärde kvartalet ökade intäkterna med 43 procent och rörelseresultatet med 20 procent till 125 (104) MSEK. Justerat för MECA blev tillväxten 0 procent, i en totalmarknad som under kvartalet minskade med cirka 3 procent. Justerat för MECA, valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar blev tillväxten för kvartalet 6 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under det fjärde kvartalet till 224 (24) MSEK. Antalet anslutna verkstäder ökade under 2012 till 2 302 (1 686) och antalet butiker ökade till 421 (334).

MECA Scandinavia förvärvades i maj 2012 och utvecklades väl under året. Integrationsarbetet har varit framgångsrikt och MECA Scandinavia visade ett starkt resultat även för det fjärde kvartalet, med ett rörelseresultat på 47 MSEK och en nettoomsättning på 446 MSEK. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet har belastats med avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar identifierade i samband med förvärvet om 15 MSEK.

Från och med 1 oktober 2012 ingår även Mekonomens verksamhet i Danmark i MECA-koncernen. Det totala rörelseresultatet för MECA för det fjärde kvartalet, inklusive Danmark, uppgick till 20 MSEK. Rörelseresultat i Danmark under det fjärde kvartalet uppgick till -27 (1) MSEK med en nettoomsättning på 166 (190) MSEK. Resultatet i Danmark under det fjärde kvartalet påverkades av en lägre bruttomarginal och av engångseffekter om 12 MSEK. För helåret 2012 blev rörelseresultatet i den danska verksamheten -38 (63) MSEK och rörelsemarginalen -5 (8) procent. Som tidigare kommunicerats vidtas åtgärder löpande för att anpassa strukturen och kostnadsmassan i Danmark till den rådande marknadssituationen, med fokus på att bibehålla vår starka position i marknaden, enligt MECAs B2B modell. Ytterligare strukturkostnader bedöms påverka Danmarks resultat med 15 MSEK såväl under det första som under det andra kvartalet 2013.

Sørensen og Balchens rörelseresultat under det fjärde kvartalet 2012 uppgick till 20 (25) MSEK och för helåret till 78 (88) MSEK. Före avskrivningar av immateriella tillgångar relaterade till förvärvet var resultatet för helåret 97 (102) MSEK. Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet ökade med 7 procent till 188 (176) MSEK. Justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar ökade omsättningen med 10 procent. Sørensen og Balchens nettoomsättning för helåret 2012 uppgick till 748 MSEK.

Mekonomen Norden, som omfattar verksamheten i det ursprungliga Mekonomen exklusive Danmark, uppvisade ett rörelseresultat på 84 (101) MSEK för det fjärde kvartalet 2012 och ett rörelseresultat på 376 (438) MSEK för helåret. Mekonomen Nordens omsättning ökade med 3 procent till 721 (703) MSEK för det fjärde kvartalet och med 2 procent till 2 830 (2 766) MSEK för helåret. De största enheterna inom Mekonomen Norden är Mekonomen Sverige och Mekonomen Norge, med ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet på 73 (78) MSEK respektive 24 (31) MSEK. Verksamheten i Finland utvecklades i positiv riktning. Försäljningen under året till anslutna verkstäder inom Mekonomen Norden var tillfredsställande.

Efter förvärven av Sørensen og Balchen 2011 och MECA 2012 har fokus varit att konsolidera verksamheten. Även verksamhetsåret 2013 kommer att bli ett konsolideringsår, med stark inriktning på förbättrad lönsamhet i såväl Danmark som i koncernen som helhet. Totalmarknaden har varit fortsatt svag och det rådande marknadsläget är fortsatt osäkert. Vi ser att 2013 kommer att bli ett år då vi ytterligare anpassar vår verksamhet till marknadsförutsättningarna, men där vi fortsätter att göra Billivet enklare. Mekonomens resa fortsätter!

Håkan Lundstedt
VD och koncernchef

     

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Mekonomen AB, tel 08-464 00 00
Per Hedblom, CFO Mekonomen AB, tel 08-464 00 00
Gunilla Spongh, Chef Internationella Affärer Mekonomen AB, tel 08-464 00 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Mekonomen ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2013.

Mekonomen gör BilLivet enklare. Det gör vi genom ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Vi är Nordens ledande bildelskedja med egen grossistverk­samhet, mer än 400 butiker och mer än 2 300 verkstäder vilka arbetar under Mekonomens varumärken.

Om oss

Mekonomen Group är Nordens ledande bildelskedja och består av de tre koncernbolagen MECA Scandinavia, Mekonomen Nordic och Sørensen og Balchen. Vi erbjuder ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Mekonomen Group har cirka 400 butiker och över 2 300 anslutna verkstäder under koncernens varumärken.

Prenumerera

Dokument & länkar