Delårsrapport januari – juni 2011

1 april – 30 juni

 • Intäkterna ökade med 33 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Innan justering ökade intäkterna med 28 procent till 1 169 (913) MSEK.
 • Rörelseresultatet ökade med 20 procent till 173 (144) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 15 (16) procent.
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 17 procent till 167 (143) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 122 (107) MSEK.
 • Resultat per aktie såväl före som efter utspädning uppgick till 3,67 (3,29) SEK.

1 januari – 30 juni

 • Intäkterna ökade med 23 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Innan justering ökade intäkterna med 18 procent till 2 032 (1 716) MSEK.
 • Rörelseresultatet ökade med 15 procent till 269 (234) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 13 (14) procent.
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 12 procent till 261 (234) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 191 (173) MSEK.
 • Resultat per aktie såväl före som efter utspädning uppgick till 5,75 (5,36) SEK.
 • Nettoskulden uppgick till 671 (108) MSEK vid periodens utgång.

Viktiga händelser

 • Förvärvet av Sørensen og Balchen i Norge har påverkat nettoomsättningen med 199 MSEK för andra kvartalet samt 237 MSEK för halvåret. Rörelseresultatet har netto påverkats positivt med 27 MSEK för andra kvartalet samt 13 MSEK för halvåret efter förvärvskostnader och satsningar.

Tabell återfinns i bifogad pdf.

VD:s kommentar

Starkt kvartal för Mekonomen

 • Rörelseresultatet för andra kvartalet 2011 ökade med 20 procent
 • Rörelsemarginalen i Danmark på rekordnivå
 • Framgångsrik integration av Sørensen og Balchen

Mekonomens rörelseresultat för det andra kvartalet 2011 ökade med 20 procent till 173 (144) MSEK. Intäkterna ökade med 28 procent till 1169 (913) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 15 (16) procent. Justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar under perioden blev tillväxten 33 procent. Under kvartalet har vi haft ett starkt fokus på ytterligare förbättring av Danmark och på integrationen av Sørensen og Balchen.

Rörelseresultatet i Danmark för det andra kvartalet steg till 26 (20) MSEK och rörelsemarginalen till 13 (10) procent. För det första halvåret kan noteras en nästan fördubblad rörelsemarginal till 11 (6) procent. Den underliggande nettoomsättningen ökade med tre procent. Nettoomsättningen i Danmark minskade under det andra kvartalet till 195 (204) MSEK beroende på negativa valutaförändringar. Under kvartalet har vi lanserat butikskedjan BilXtra i Danmark. I ett första steg gick tio butiker från en dansk konkurrent över till BilXtra. Detta innebär att vi nu har 51 butiker i Danmark. BilXtra-kedjan i Danmark drivs i ett franchiseformat och ambitionen är att utöka med fler butiker.

Verksamheten i Norge består nu dels av vår ursprungliga verksamhet i Norge (Mekonomen Norge), dels av Sørensen og Balchen. Mekonomen Norge uppvisade en rörelsemarginal på 18 (20) procent. Den underliggande nettoomsättningen i Mekonomen Norge ökade med 4 procent under kvartalet. Nettoomsättningen minskade med 2 procent, främst på grund av valutaeffekter och en svag konsumentmarknad. Sørensen og Balchens rörelseresultat under det andra kvartalet uppgick till 37 MSEK. Rörelsemarginalen var 18 procent och integrationsarbetet är framgångsrikt.

I Sverige uppgick rörelsemarginalen till 18 (19) procent. Tillväxten blev 4 procent, och den underliggande nettoomsättningen ökade med 5 procent. I april öppnades en Mega-anläggning på Gärdet i Stockholm, vilken fått ett gott mottagande av kunderna. M by Mekonomen utsågs till Årets Butik 2011 när tidningen Market anordnade den Stora Detaljhandelsdagen i maj. Kvinnor och barnfamiljer är viktiga målgrupper för Mekonomen, vilket gör utmärkelsen extra betydelsefull. Inbrytningen på den marina marknaden har utvecklats enligt plan, trots att den totala marknaden för marint gått ned med 30-40 procent. Efter periodens utgång har Mekonomen lanserat en prisgaranti på originalservice i Sverige, vilket medför en ytterligare trygghet för kunderna. Om ett lägre pris erbjuds hos en auktoriserad märkesverkstad matchar Mekonomen priset.

Kostnaderna för Mekonomens marknadssatsningar med investeringarna i nya Mega-enheter, etableringen i Finland, satsningen på snöskoterdelar och marint, egna verkstäder samt integrationen av Sørensen og Balchen uppgick under det andra kvartalet till sammanlagt 10 MSEK. Kostnaderna för dessa långsiktiga satsningar kommer att påverka resultatet även under det tredje kvartalet, med uppskattningsvis 10 MSEK och även under det fjärde kvartalet med 10 MSEK.

I likhet med årets inledning har det andra kvartalet präglats av en svag marknadstillväxt, i synnerhet avseende konsument- och tillbehörsförsäljning. Jag ser inga tydliga tecken på en återhämtning på tillbehörsmarknaden. Nybilsförsäljningen har börjat vika och försäljningen i detaljhandeln har bromsats upp. Det positiva för Mekonomen är att konsumenter och företag ser över sina kostnader när ekonomin mattas av, vilket ökar Mekonomens attraktionskraft.

Under årets andra kvartal uppnådde Mekonomen det hittills högsta rörelseresultatet samtidigt som satsningarna fortsatt med oförminskad styrka. Dessutom har Mekonomen Bilverkstäder haft en bra utveckling under perioden med en underliggande tillväxt på 15 procent.

Avslutningsvis är det extra glädjande att vi lyft rörelsemarginalen i Danmark till en bra nivå och att integrationsarbetet med Sørensen og Balchen hittills gått över förväntan. Vi är förberedda att möta en svagare konjunktur och Mekonomens koncept har en extra fördel när kunderna prioriterar den egna plånboken. Jag ser samma tecken nu som i slutet av 2007 och i början av 2008, vilket innebär att vi kan ta marknads-andelar. Mekonomen fortsätter att vara vinnaren på marknaden och jag ser med tillförsikt på framtiden.

Håkan Lundstedt, VD och Koncernchef

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Mekonomen AB, tel 08-464 00 00
Gunilla Spongh, CFO Mekonomen AB, tel 08-464 00 00

Om oss

Mekonomen Group är Nordens ledande bildelskedja och består av de tre koncernbolagen MECA Scandinavia, Mekonomen Nordic och Sørensen og Balchen. Vi erbjuder ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Mekonomen Group har cirka 400 butiker och över 2 300 anslutna verkstäder under koncernens varumärken.

Prenumerera

Dokument & länkar