Delårsrapport januari – september 2013

SAMMANFATTNING AV TREDJE KVARTALET, 1 juli – 30 september 2013

  • Intäkterna för kvartalet minskade med 1 procent till 1 417 (1 433) MSEK. Justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar minskade intäkterna med 1 procent.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA) ökade med 1 procent till 178 (176) MSEK och EBITA-marginalen ökade till 13 (12) procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 2 procent till 149 (151) MSEK och EBIT-marginalen uppgick till 10 (11) procent.
  • Resultatet efter finansiella poster ökade med 5 procent till 133 (127) MSEK.
  • Resultat per aktie såväl före som efter utspädning ökade till 2,67 (2,46) SEK.
  • Nettoskulden uppgick till 1 815 (2 038) MSEK vid periodens utgång, jämfört med 1 875 MSEK vid årsskiftet.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 108 (165) MSEK.

VD:s kommentar

Ökade marknadsandelar på bilservicemarknaden

* EBITA ökade med 1 (en) procent
* Rörelseresultatet minskade med 2 procent och intäkterna minskade med 1 (en) procent
* Mekonomen tar andelar på bilservicemarknaden
* Ökat rörelseresultat i Sørensen og Balchen och Mekonomen Nordic
* Ingått samarbetsavtal med Inter Cars, efter rapportperiodens slut
* Inköpsbolag etablerat i Hong Kong, efter rapportperiodens slut

Mekonomen Groups intäkter under tredje kvartalet 2013 minskade med 1 (en) procent till 1 417 (1 433) MSEK och försäljningen i jämförbara enheter ökade med 2 procent. Resultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) ökade med 1 (en) procent till 178 (176) MSEK och resultatet efter finansiella poster ökade till 133 (127) MSEK. Rörelseresultat minskade med 2 procent till 149 (151) MSEK. Justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar minskade intäkterna med 1 (en) procent.  Det tredje kvartalet 2013 har påverkats negativt med 15 MSEK jämfört med motsvarande period 2012, bland annat på grund av valutaeffekter.

Sørensen og Balchens rörelseresultat ökade under perioden till 22 (19) MSEK och rörelsemarginalen ökade till 13 (10) procent. EBITA ökade till 27 (24) MSEK och EBITA-marginalen ökade till 15 (13) procent.  Den underliggande nettoomsättningen minskade med 1 (en) procent. Omsättningen påverkades av konsolideringen av butiksnätet.

Mekonomen Nordics rörelseresultat ökade under tredje kvartalet till 97 (95) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 14 (14) procent. EBITA ökade till 104 (97) MSEK och EBITA-marginalen ökade till 15 (14) procent. Den underliggande omsättningen ökade med 1 (en) procent. Mekonomen Swedens rörelsemarginal var 17 (17) procent och Mekonomen Norways rörelsemarginal ökade till 17 (14) procent.

Rörelseresultatet för MECA, inklusive Danmark, uppgick under perioden till 29 (45) MSEK och EBITA blev 47 (62) MSEK. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2012 påverkades positivt av engångsposter. Det underliggande resultatet i MECA är stabilt. Rörelseresultatet i Danmark minskade till -9 (-7) MSEK. Ompositioneringen med starkt fokus på verkstad fortsätter, samt nedläggning och omstrukturering av konsumentenheter.

Vi har under årets första nio månader konsoliderat butiksnätet och reducerat antalet butiker med 17 stycken.

Våra verkstadskedjor tar marknadsandelar och våra satsningar lägger grunden för fortsatt tillväxt. Reservdelar under vårt eget varumärke ProMeister har mottagits väl i marknaden under kvartalet. Vi har haft en fortsatt positiv utveckling hos våra anslutna verkstäder, inklusive våra egen-ägda verkstäder. Försäljningen till våra anslutna Mekonomen Bilverkstäder och till våra anslutna MECA Car Service verkstäder ökade med 15 procent i lokal valuta, jämfört med det tredje kvartalet 2012. Vi planerar att öka antalet konceptanslutna samt egen-ägda verkstäder för att möta den ökade efterfrågan på vår service och våra tjänster.

Vi ser ingen större förändring i den totala marknaden i Norden i det fjärde kvartalet, jämfört med det tredje kvartalet. Tillväxten skiljer sig åt mellan de nordiska länderna. Mest positiv just nu är den svenska marknaden.

Efter rapportperiodens slut har vi ingått ett samarbetsavtal med Inter Cars, som har en ledande position i Östeuropa. Samarbetet avser gemensam sourcing och logistik från Asien, samt gemensamt kvalitetscenter och vi kan tack vare detta ytterligare bredda vårt sortiment och nå nya kundgrupper. Ett gemensamt bolag etableras med säte i Warzawa.

Ett inköpsbolag i Hong Kong har etablerats efter rapportperiodens slut, för att ytterligare stärka vår inköpskraft.

Satsningar för ökad tillväxt har varit ett fokus under kvartalet och kommer att vara viktigt även framåt. Mekonomen Group står för nytänkande i vår bransch och är ett av de ledande bolagen i Europa.

Håkan Lundstedt VD och Koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Mekonomen AB, tel 08-464 00 00
Per Hedblom, CFO Mekonomen AB, tel 08-464 00 00
Gunilla Spongh, Chef Internationella Affärer Mekonomen AB, tel 08-464 00 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Mekonomen ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november 2013

Om oss

Mekonomen Group är Nordens ledande bildelskedja och består av de tre koncernbolagen MECA Scandinavia, Mekonomen Nordic och Sørensen og Balchen. Vi erbjuder ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Mekonomen Group har cirka 400 butiker och över 2 300 anslutna verkstäder under koncernens varumärken.