Delårsrapport januari - september 2015

● Intäkterna ökade med 5 procent till 1 405 (1 340) MSEK. Exklusive förvärvet av Opus Equipment ökade intäkterna med 3 procent. Justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar ökade intäkterna med 8 procent. Försäljning i jämförbara enheter ökade med 4 procent.
● EBITA uppgick till 196 (214) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 14 (16) procent.
● EBIT uppgick till 168 (186) MSEK och EBIT-marginalen uppgick till 12 (14) procent.
● EBITA och EBIT har påverkats negativt med 32 MSEK jämfört med föregående år, dels av valutakurseffekter på balansräkningen med 12 (positivt 4) MSEK, dels av valutakurseffekter avseende den norska kronan med 16 MSEK jämfört med föregående år.
● Bruttomarginalen ökade till 55,8 (55,4) procent.
● Resultat per aktie, såväl före som efter utspädning, uppgick till 3,01 (3,69) SEK.
● Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 155 (113) MSEK, varav avvecklad verksamhet -18 (-39) MSEK.
● Nettoskulden uppgick till 1 760 (1 763) MSEK vid periodens utgång, jämfört med 1 629 MSEK vid årsskiftet.

VD:s kommentar

God tillväxt men negativa valutaeffekter i det tredje kvartalet

Tillväxten har varit fortsatt god under det tredje kvartalet och kassaflödet har stärkts jämfört med föregående år. I kvartalet påverkades dock Mekonomen Group negativt av valutaeffekter i storleksordningen 30 MSEK och nådde inte upp till föregående års resultat.

Mekonomen Groups intäkter under det tredje kvartalet 2015 ökade med 5 procent till 1 405 (1 340) MSEK och rörelseresultatet minskade till 168 (186) MSEK. Rörelsemarginalen minskade till 12 (14) procent. MECA:s exportaffär till Danmark har tyngt resultatet i det tredje kvartalet med negativ EBIT-påverkan om 9 MSEK.
Kassaflödet har stärkts i kvartalet.
För niomånadersperioden ökade intäkterna med 7 procent till 4 314 (4 016) MSEK och rörelseresultatet ökade med 3 procent till 507 (494) MSEK. Marknadsutvecklingen har varit stabil jämfört med föregående år och vi ser att denna trend fortsätter under resten av året.

MECA:s exportaffär till Danmark bedöms ha en fortsatt negativ påverkan på resultatet i det fjärde kvartalet. Åtgärder har vidtagits för att parera bruttomarginaleffekter av den svagare norska kronan, men valutaeffekterna bedöms ha en viss fortsatt negativ påverkan på koncernens resultat även i det fjärde kvartalet.

Den goda tillväxten har fortsatt under det tredje kvartalet med 12 procent ökning i MECA, 2 procent i Mekonomen Nordic och 1 procent i Sørensen og Balchen. Försäljningen till våra anslutna verkstäder ökade med 5 procent, till konsument med 8 procent och till övriga verkstäder med 4 procent under kvartalet. Anslutningen av våra konceptverkstäder i Sverige, inom MECA och Mekonomen till Sveriges Fordonsverkstäders Förening är ett exempel på hur vi kontinuerligt ökar kvalitetskraven på våra konceptverkstäder, för att säkra fortsatt tillväxt.

Vi hade en fortsatt god försäljningsökning av vårt egna varumärke ProMeister som utgjorde cirka 13 procent av reservdelsförsäljningen i koncernen i det tredje kvartalet.

Med syftet att öka vår effektivitet och snabbhet kommer Mekonomen Sweden och Mekonomen Norway att rapportera direkt till mig från och med 2016. Detta innebär att ett organisatoriskt led, Mekonomen Nordic, tas bort. Åtgärden beräknas leda till besparingar med positiv EBIT-effekt om 15 MSEK per år som kommer att börja ge effekt 2016 och kommer att vara fullt ut realiserade efter det första halvåret 2017.

För att fortsätta den goda tillväxten kommer vi att genomföra program som syftar till att höja kvaliten i våra verkstäder, innefattande även utbildning samt framtagande och lansering av nya verkstadskoncept. Dessutom ska vi ta ytterligare steg i vår digitala affär, där vår koncerngemensamma e-handelsplattform för B2B och B2C är det hittills enskilt största beslutade projektet.

Det är genom att stärka våra relationer med befintliga och nya kunder som vi skapar lönsam tillväxt. Det arbetet fortlöper i alla delar av koncernen!

Magnus Johansson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Johansson, VD och koncernchef Mekonomen AB, tel 08-464 00 00
Per Hedblom, CFO Mekonomen AB, tel 08-464 00 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Mekonomen AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2015 klockan 07.30.

Om oss

Mekonomen Group är Nordens ledande bildelskedja och består av de tre koncernbolagen MECA Scandinavia, Mekonomen Nordic och Sørensen og Balchen. Vi erbjuder ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Mekonomen Group har cirka 400 butiker och över 2 300 anslutna verkstäder under koncernens varumärken.

Prenumerera

Dokument & länkar