Kallelse till ordinarie bolagstämma i Diamyd Medical AB (publ)

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Diamyd Medical AB (publ) Diamyd Medical AB (org.nr. 556530-1420) utvecklar ett vaccin mot insulinberoende diabetes. Aktieägarna kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 4 december 2003, klockan 16.00 på Salén Konferens & Matsalar, lokal Aulan, Norrlandsgatan 15, Stockholm Anmälan till stämman Aktieägare som önskar deltaga skall dels vara införda i den av VPC förda aktieboken senast den 24 november 2003, dels anmäla sitt deltagande per telefon 08-661 00 26 eller per e-post info@diamyd.com senast den 2 december 2003. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren i god tid före den 24 november 2003. Förslag till dagordning: 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av förslaget till dagordning. 4. Val av en eller två protokolljusterare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernrevisionsberättelse. 7. Beslut: a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. b. Om dispositioner beträffande årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 9 Fastställande av antal styrelseledamöter. 10.Val av styrelse och revisorer med eventuella suppleanter. 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen. Val av Styrelse Aktieägare representerande ca 57 procent av rösterna i bolaget har meddelat styrelseordföranden att de ämnar föreslå att omval sker av styrelseledamöterna Maria Chambers, Leif Ek, Anders Essen-Möller, Tord Lendau, Peter Rothschild. Utdelning Styrelsen föreslår ingen utdelning. Stockholm den 4/11, 2003 Diamyd Medical AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, kontakta Johannes Falk, Diamyd Medical AB (publ), Tfn: 08-661 00 26, 661 12 25, fax: 08-661 63 68 eller e-post: info@diamyd.com, hemsida: www.diamyd.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031103BIT00430/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031103BIT00430/wkr0002.pdf

Om oss

Mertiva AB (former Diamyd Medical) primarily consists of holdings in liquid assets and holdings in Protein Sciences Corporation and Mercodia AB. Mertiva (former Diamyd Medical) shares are listed on Nasdaq OMX (segment Small Cap) in Stockholm (ticker: DIAM B) and on OTCQX in the US (ticker: DMYDY) administered by the Pink OTC Markets and the Bank of New York Mellon (PAL).

Dokument & länkar