Kvartalsrapport 3 för Diamyd Medical AB (publ)

Kvartalsrapport 3 för Diamyd Medical AB (publ) 1 mars 2002 - 31 maj 2002 Försäljningen under perioden uppgick till 185 tkr (225 tkr). Resultatet för perioden uppgick till -5,2 Mkr (-2,5 Mkr). Bolagets likvida medel uppgick till 45,4 Mkr. (33,6 Mkr) per den 31 maj 2002. Tre av totalt fyra patientgrupper har nu färdigbehandlats med diabetesvaccinet Diamyd i den pågående fas II-studien i Malmö och Stockholm. Resultaten beräknas föreligga om cirka 9 månader. Diamyd Medical noterades den 30:e maj på Stockholmsbörsens O-lista. En handelspost omfattar 200 B-aktier. Ett "Letter of Intent" har tecknats med BioServ AG angående tillverkning av ett filter för att avlägsna GAD-antikroppar. Ett sådant filter kan komma att tillsammans med vaccinet användas för prevention av insulinberoende diabetes. Ett avtal har tecknats med Diarect AG angående tillverkning av det diabetesrelaterade proteinet IA-2. Försäljning till forskare av IA-2 proteinet beräknas kunna börja före kalenderårets slut. En aktiv verksamhet i USA är under uppbyggnad sedan juni 2002 där dotterbolaget Diamyd Inc inleder marknadsföring av ett brett sortiment antigen till industri och forskare inom marknadssegmentet autoimmuna sjukdomar. Diamyd har tecknat ett avtal med Diarect AG, Freiburg, Tyskland, som ger Diamyd exklusiva distributionsrättigheter för Diarects antigen och reagenter i USA. Diamyd Medicals styrelse beslutade den 20:e juni att föreslå bolagets aktieägare att lämna ett bud på samtliga aktier i Tripep AB. Styrelsen i Tripep meddelade den 26 juni, att aktieägare motsvarande mer än 50% av de utestående aktierna i Tripep, avvisat Diamyds bud. Diamyd Medical AB (publ) utvecklar ett vaccin mot insulinberoende diabetes och är noterat på O-listan. Händelser Kliniska studier I maj och juni genomfördes vaccinering av den tredje gruppen om tolv patienter i den pågående diabetesvaccinstudien med det GAD-baserade diabetesvaccinet Diamyd. Totalt har 36 av de 48 patienterna som ingår i studien behandlats. Ett andra studiecentrum öppnades i april vid St. Görans Sjukhus, Stockholm och Diamydstudien pågår därmed både i Malmö och Stockholm. Det är bolagets avsikt att efter fas II utlicensiera vidareutvecklingen av diabetesvaccinet samt att i samband med detta bli kassaflödespositivt. O-listenotering Diamyd Medical noterades den 30:e maj på Stockholmsbörsens O-lista. Genom noteringen på O-listan breddas bolagets möjligheter till aktiv affärsutveckling, bättre likviditet erhålls i aktien och därmed också bättre förutsättningar för bolagets fortsatta expansion. I samband med noteringen på Stockholmsbörsens O-lista, lämnade bolaget NGM-listan där bolaget varit noterat sedan 1997. Samarbete med BioServ AG Bolaget har signerat ett "Letter of Intent" med bioteknikföretaget BioServ AG i Tyskland i syfte att tillverka ett GAD-antikroppsfilter. Samarbetet avser utveckling, produktion och marknadsföring av ett specifikt filter för avlägsnande av GAD-antikroppar. Dessa filter skall kunna användas som ett komplement till vaccinbehandling mot diabetes samt mot rörelsesjukdomen SMS. Kliniska försök på patienter kan om allt går bra inledas om cirka 2-3 år. I nuläget beräknas inte projektet belasta bolaget då Diamyd Medical kan fakturera GAD-proteinet som används vid utvecklingsarbetet. Avtal tecknat om tillverkning av ytterligare ett diabetesrelaterat protein Bolaget har tecknat avtal med det tyska företaget Diarect AG om utveckling och tillverkning av det diabetesrelaterade proteinet IA-2. En person med antikroppar mot både GAD och IA-2 löper större risk att utveckla insulinberoende diabetes än en person med bara GAD-antikroppar. Med produktion av IA-2 kompletterar bolaget sin produktportfölj av diabetesantigen. Den ekonomiska utvecklingen under perioden Försäljning Koncernens försäljning, som utgörs av GAD-protein samt diagnostiska kit för bestämning av antikroppar mot GAD, uppgick till 185 tkr jämfört med 225 tkr under motsvarande period föregående år. Intresset för Diamyd Medicals produkter är dock ökande. Kostnader Koncernens kostnader uppgick under perioden till 5 880 tkr jämfört med 3 015 tkr under motsvarande period föregående år. Ökningen är framförallt att hänföra till ökade FoU-kostnader för den pågående fas-II-studien. Resultat Resultatet efter finansnetto för koncernen för tredje kvartalet uppgick till -5 204 tkr (-2 469 tkr). Resultatförändringen beror huvudsakligen på ökade forsknings- och utvecklingskostnader i samband med fas II- studien. Finansiell ställning och likviditet Koncernens likvida medel uppgick till 45 377 tkr per den 31 maj 2002 (33 551 tkr per den 31 maj 2001). Förändring av eget kapital Eget kapital för koncernen per den 31 maj 2002 uppgick till 43 886 tkr (35 420 tkr per den 31 maj 2001), vilket ger en soliditet på 85,3% (89,9% per den 31 maj 2001). Personal Företaget hade sju (fem) medarbetare per den 31 maj 2002. Händelser efter rapportperiodens slut Diamyd Medical lägger bud på Tripep Diamyd Medicals styrelse beslutade den 20:e juni att föreslå bolagets aktieägare att lämna ett bud på samtliga aktier i Tripep AB. Budet var villkorat av att mer än 50 % av Tripep ABs aktieägare (både med avseende på kapital och röster) löser in sina aktier. Betydande samordningsvinster skulle kunna påräknas vad gäller både utveckling och administration. Andra effekter skulle bli förstärkt kassa, ökat antal projekt samt en ökad likviditet i aktien. Utspädningseffekten skulle bli cirka 30% för Diamyds nuvarande aktieägare. De huvudsakliga villkoren för erbjudandet inkluderade att för sju stycken Tripep aktier betala en Diamyd B-aktie. Erbjudandet förutsatte att mer än 50% av Tripeps aktieägare (både med avseende på kapital och röster) löser in sina aktier enligt erbjudandet samt att inga extraordinära aktiviteter (utdelningar etc.) genomföres i Tripep fram till övertagandet. Diamyd Medical hade ej försäkrat sig om accept hos ägare i Tripep. Aktuell status Styrelsen i Tripep meddelade den 26 juni att då aktieägare representerande över 50% av antalet utestående aktier och röster inte stödjer Diamyd Medicals bud på Tripep, kan Diamyd Medicals villkor för erbjudandet inte uppfyllas. Diamyd Inc En aktiv verksamhet i USA är under uppbyggnad där dotterbolaget Diamyd Inc inleder marknadsföring av ett brett sortiment antigen till industri och forskare inom marknadssegmentet autoimmuna sjukdomar. Diamyd har tecknat ett avtal med Diarect AG, Freiburg, Tyskland, som ger Diamyd exklusiva distributionsrättigheter för Diarects antigen och reagenter i USA. Huvudkontoret för Diamyd Inc kommer att vara i Triangle Research Park i Raleigh, North Carolina. Nya rön inom immunologi och autoimunna sjukdomar har medfört ett ökat intresse för att utveckla diagnostiska och terapeutiska metoder inom området. För detta behövs olika relaterade antigen. För att tillgodose denna marknad kommer Diamyd Inc genom avtalet med Diarect att kunna erbjuda ett brett sortiment av antigen inom området autoimmuna sjukdomar till företag som utvecklar diagnostiska kit och till forskare. "Vi känner stort förtroende för Diamyds kontaktnät inom immunologiforskningen i USA och är glada att detta kan utnyttjas för att öka försäljningen av Diarects produkter", säger Dr. Heinz Haubruck, VD för Diarect AG. "Diarects antigen är av högsta klass och levereras redan till viktiga tillverkare av diagnostiska kit i USA och kompletterar väl Diamyds diabetesrelaterade produktportfölj. Satsningen i USA sker i enlighet med vår affärsidé om att marknadsföra substanser för att främja kontakt med forskare och industri samt för att förbereda marknaden för kommande läkemedel. De kunskaper och erfarenheter vi skaffat oss genom utveckling av det diabetesrelaterade GAD-proteinet för både diabetesdiagnostik och terapi har lett till att Diarect valt Diamyd för att marknadsföra sina produkter i USA. Nya immunologiska tester utvecklas just nu i hög takt och vi har tagit fram intressanta formuleringar av antigen som kan användas för andra protein än GAD", säger Diamyd Medicals VD Anders Essen-Möller. Redovisningsprinciper Ändrade principer p g a nya rekommendationer Delårsrapporten är upprättad enligt årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer ( RR ) och uttalanden. Samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen för år 2001 har tillämpats, utom när en ny rekommendation från Redovisningsrådets inneburit en ändring. I föreliggande rapport har RR18 - Resultat per aktie- medfört att även information om antal aktier efter utspädning inkluderats. RR 9 - Inkomstskatter - innebär att bolaget skall boka upp en uppskjuten skattefordran hänförbar till underskottsavdrag i den utsträckning det är sannolikt att avdrag kan avräknas. I dagsläget anser bolaget att dessa förutsättningar ej föreligger och har därför valt att inte boka upp någon uppskjuten skattefordran och RR 9 har därigenom inte medfört någon ändring av jämförelsetalen. Koncernens taxerade förlustavdrag uppgår till 63 540 373 kr. Vid tillämpning av RR 13 - Intresseföretag - har en omklassificering av bolagets investering i Mercodia AB från investering i intressebolag till investering i andra långfristiga värdepappersinnehav skett. Denna omklassificering har inte medfört några ytterligare förändringar i värdet eftersom bolaget sedan tidigare redovisat intressebolaget i enlighet med anskaffningsvärdemetoden. Övriga tillämpbara rekommendationer från Redovisningsrådet för år 2001 är RR 11, RR 12, RR 18 samt RR 20 samt en tillämpning av de rekommendationer som började gälla från den 1 januari 2002 ( RR 15, RR 16, RR 17, RR 19, RR 21, RR 22 samt RR 1:00 ). Det är bolagets bedömning att de antagna rekommendationerna inte har någon nämnvärd påverkan på de finansiella rapporterna då bolaget befinner sig i en forskningsfas. Stockholm 31 juli 2002 Styrelsen för Diamyd Medical AB (publ) Denna rapport är ej granskad av Diamyd Medicals revisorer. Kommande rapporter: Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2001/2002 16 oktober 2002 Årsredovisning för verksamhetsåret 2001/2002 22 november 2002 Bolagsstämma 6 december 2002 * * * Diamyd Medicals affärsidé är att använda sin kompetens och sitt kontaktnät inom immunologi, bioteknik och affärsutveckling för att identifiera och utveckla läkemedelsprojekt fram till och med fas II. Därefter skall projekten avyttras eller utlicensieras till större läkemedelsföretag för fortsatt kommersialisering. Utveckling och marknadsföring av relaterade diagnostiska test och substanser kan bli aktuell för att främja kontakten med forskare och förbereda marknaden för de kommande läkemedlen. Diamyd Medicals utvecklingsstrategi har sedan Bolaget grundades varit att använda sig av "outsourcing", dvs extern expertis kontrakteras för vissa väl definierade uppgifter i syfte att få omedelbar tillgång till experter och anläggningar och därmed kunna hålla en hög utvecklingstakt. Koncernen består av moderbolaget Diamyd Medical AB (publ), det helägda dotterbolaget Diamyd Therapeutics AB, det helägda dotterbolaget Diamyd Diagnostics AB och Diamyd Inc. Därutöver äger Diamyd Medical 19 % av Mercodia AB som utvecklar och marknadsför diagnostiska kit inom området autoimmuna sjukdomar. Koncernen har lagt sina terapiprojekt i Diamyd Therapeutics AB samt sina diagnostikprojekt i Diamyd Diagnostics AB. Diamyd-aktien handlas på Stockholmsbörsens O-lista. Bolaget har en hemsida på www.diamyd.com För mer information kontakta: Anders Essen-Möller, Diamyd Medical AB (556530-1420) Djurgårdsbrunnsvägen 54, 115 25 Stockholm, Sverige. Tel: 08-661 00 26, 661 12 25, fax: 08-661 63 68 eller e-post: info@diamyd.com Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld, nuläge samt framtid. Dessa uppgifter skall betraktas som enbart återspeglande antaganden och planer. Inga garantier kan lämnas att dessa är riktiga. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/31/20020731BIT00040/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/31/20020731BIT00040/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Mertiva AB (former Diamyd Medical) primarily consists of holdings in liquid assets and holdings in Protein Sciences Corporation and Mercodia AB. Mertiva (former Diamyd Medical) shares are listed on Nasdaq OMX (segment Small Cap) in Stockholm (ticker: DIAM B) and on OTCQX in the US (ticker: DMYDY) administered by the Pink OTC Markets and the Bank of New York Mellon (PAL).

Prenumerera

Dokument & länkar