Årsstämma i Kilsta Metallvärden AB (publ.)

Årsstämma i Kilsta Metallvärden AB (publ.) (org.nr 556710-2784)

äger rum fredagen den 27 april 2012 klockan 14.00 På Elite Hotel Stockholm Plaza, Birger Jarlsgatan 29, 111 45 Stockholm

Kallelse

Kallelse har skett genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida www.kilstametall.se. Kallelsen skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det.

Sådan begäran, kan framställas på samma sätt som anmälan till stämman, skall göras enligt nedan.

 

Ärenden på stämman

På årsstämman kommer sedvanliga årsstämmoärenden samt styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen vad avser bolagets firma, samt förslag om förnyat bemyndigande till styrelsen att ge ut nya aktier i samma omfattning som föregående år att behandlas.

 

Rätt till deltagande

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken Fredagen den 20 april 2012 samt anmäla sin avsikt att delta enligt nedan. Det innebär att aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken för att få delta i årsstämman. För att sådan registrering skall kunna ha skett till den 20 april måste aktieägaren underrätta sin förvaltare i god tid dessförinnan.

 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska senast Tisdagen den 24 april 2012 klockan 12.00 anmäla sig till Bolaget under adress: Kilsta Metallvärden AB, Att: Åsa Nilsson, Box 3143, 103 62 Stockholm. Anmälan kan också göras via e-mail till asa.nilsson@metallvarden.se. Vid anmälan uppges namn, adress. person- eller organisationsnummer. telefon. e-mailadress och antal aktier. Eventuella biträden måste också föranmälas. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att antalet biträden anmälts till Bolaget inom ovan angiven tid. Aktieägare som önskar lämna fullmakt till ombud att företräda sig på årsstämman kan på begäran erhålla fullmaktsformulär från Bolaget.

 

Stockholm i april 2012

Kilsta Metallvärden AB (publ)

Styrelsen