Bokslutskommuniké som har kompletterats med kassaflödesanalys för koncernen

KILSTA METALLVÄRDEN AB (PUBL)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2011

Koncernen uppstod genom moderbolagets förvärv av Metallvärdengruppen under fjärde kvartalet 2010, varför jämförelsetal endast kan visas för det fjärde kvartalet.

 

VERKSAMHETSÅRET

 • Omsättning för koncernen uppgick till 56,1 Mkr, varvid moderbolaget omsatte 0,7 Mkr.
 • Resultat (före avskrivningar och räntenetto) för de operativa verksamheterna, inklusive andel av intressebolaget Eurovironment, uppgick till – 1,5 Mkr.
 • Rörelseresultat för koncernen, inkl. resultatandel av intressebolaget Eurovironment, uppgick till -6,9 Mkr.
 • De operativa enheter som tillfördes koncernen i samband med sammanslagningen med tidigare Kilsta Metall per den 1 oktober 2010 har under år 2011 steg för steg utvecklats tillfredställande. Utvecklingen har dock hämmats av brist på rörelsekapital.
 •  Z-Skrot AB med dotterbolaget Falu Bildemontering & Skrothandel AB införlivades i koncernen per den 1 oktober. Båda bolagen har en stabil och vinstgivande verksamhet.
 • En extra bolagsstämma den 4 augusti beslutade att genomföra en företrädesemission på ca 22,0 Mkr. Emissionen, vilken var till 100 % säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden, slutfördes under september månad. Emissionskostnader (inkl. garantikostnader) uppgick till 4,9 Mkr. Emissionslikviden användes dels till förvärv av Z-Skrot AB (inkl. dess dotterbolag), dels till en förstärkning av koncernens rörelsekapital.
 • Den genomförda företrädesemissionen registrerades hos bolagsverket 25 oktober 2011. Genom emissionen ökade bolagets aktiekapital med 19 158 954 kr till totalt 31 931 590 kr och antalet aktier med 9 579 476 st. till totalt 15 965 793 st.
 • Avvecklingen av den tidigare verksamheten i Kilsta Metall har fortsatt under hela året och är ännu inte helt avslutad. Kostnader i samband med denna avveckling belastar årets resultat med sammanlagt ca 4, 2 Mkr.
 • Intressebolaget Eurovironment uppvisar ett operativt resultat på ca 2,3 mkr, varav drygt 0,8 Mkr (efter vinstdelning) är den vinstandel som tillfaller Kilsta Metallvärden.

 

Fjärde kvartalet 2011

 • Omsättning för koncernen uppgick under kvartalet till 18,6 Mkr, varav Z-Skrot (med dotterbolag) svarade för ca 7,3 Mkr.
 • Resultat (före avskrivningar och räntenetto) för de operativa verksamheterna, inklusive andel av intressebolaget Eurovironment, uppgick till 1,5 Mkr.
 • Resultat för koncernen, inkl. resultatandel av intressebolaget Eurovironment, uppgick till -0,6 Mkr.
 • Omsättningen under fjärde kvartalet har ökat väsentligt, dels på grund av god utveckling av samtliga operativa enheter, dels på tillskottet i omsättning som följd av att Z-Skrot (inkl. dess dotterbolag) inlemmats i koncernen.
 • Avvecklingen av resterande tillgångar i tidigare Kilsta Metall har fortsatt – kostnaderna för denna avveckling belastar resultatet med 1,1 Mkr.
 • Utvecklingsprojektet tillsammans med Bergskraft med syfte att utvinna material från en metallskrotsdeponi i Karlskoga har avslutats. Resultatet av projektet visade att mängden återvunna metaller inte kan göras på ett lönsamt sätt.

Koncernstruktur

 • Per 31 december överfördes ägandet i Falu Bildemontering och Skrothandel AB till att vara ett dotterbolag direkt under moderbolaget. Koncernen har därmed per den 1 januari följande struktur:

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Marknadsförutsättningarna för koncernens samtliga bolag har under början på innevarande år varit fortsatt gynnsamma. Fallande priser har kunnat noterats på vissa metallråvaror, inte minst stålskrot, men koncernens bolag har fortsatt bra avsättning tack vare sin specialisering och väl upparbetade kundrelationer
 • Intressebolaget Eurovironment utvecklas fortsatt bra med starkt ökande volymer.
 • Bolagets ansökan hos Bolagsverket att kunna ändra moderbolagets firma till Metallvärden AB (publ.) har avslagits av Bolagsverket. Begäran om överprövning av beslutet har inlämnats.
 • Bolagets huvudägare, Björn Grufman, och styrelsens ordförande, Lars Ransgart, har initierat en diskussion med bolagets största aktieägare med syfte att till kommande årsstämma kunna framlägga förslag på styrelsens sammansättning och ersättning.

 

Marknadsförutsättningar under fjärde kvartalet

 

Sala Bly AB

Utvecklingen har varit fortsatt positiv – bolaget har en betydande orderstock för leverans i första kvartalet 2012.  En ny lovande applikation med leverans av mindre blybehållare för medicinskt ändamål har utvecklats och de första provleveranserna har med gott resultat genomförts.

 

Metallvärden i Lesjöfors AB

Efterfrågan på slutprodukten, s.k. dabs, har fortsatt varit god trots att den totala stålproduktionen har minskat. Produktionskapaciteten har under det gångna kvartalet legat på ca 120 ton per månad och planeras att under nästa kvartal ökas ytterligare.

 

M.V. Metallvärden AB

Handelsverksamhetens omsättning har vuxit men hämmas fortsatt av bristande likviditet.

 

Z-Skrot AB

Bolaget har utvecklats väl under sitt första kvartal i koncernen, bl.a. har vissa lagervolymer av skrotråvara kunnat avsättas. Synergieffekterna med övriga delar av koncernen utvecklas successivt.

 

Falu Bildemontering och Skrothandel AB

Falu Bildemontering och Skrothandel AB har också haft en positiv utveckling under kvartalet. Även här utvecklas synergieffekter med övriga koncernbolag steg för steg.

 

Eurovironment AB (intressebolag)

Efterfrågan på bolagets tjänster har varit fortsatt mycket god.  Produktionskapaciteten i bolagets anläggning i Enköping har utökats och nytt produktionsledningssystem har införts, vilket resulterat i effektivare produktion och kostnadsreduktion. Den positiva utvecklingen förväntas fortsätta under de första månaderna innevarande år.

 

VDs kommentar

Marknadsförutsättningarna för koncernens samtliga bolag har under början på innevarande år varit fortsatt gynnsamma. Fallande priser har kunnat noteras på vissa metallråvaror, inte minst stålskrot, men koncernens bolag har fortsatt bra avsättning tack vare sin specialisering och väl upparbetade kundrelationer.

Z-Skrot och Falu Bildemontering har under sista kvartalet inkorporerats i koncernen och ett antal synergieffekter med andra koncernbolag har börja göra sig märkbara. Z-Skrot har också börjat avveckla sina lagerpositioner av skrotråvara, vilket resulterar i bra marginaler och likviditetstillskott. Avsättningen har i någon mån begränsats av bristen på transportkapacitet från Bispgården och söderut.

Avvecklingen av tidigare Kilsta Metall är ännu inte avslutad. Denna process har dragit ut på tiden betydligt längre än planerat och bidrar till att koncernens likviditet under det sista kvartalet 2011 fortsatt varit ansträngd. Arbetet med denna avveckling fortsätter och beräknas kunna bidra till att förbättra koncernens likviditet.

Koncernens totala finansieringskostnader är höga – en omstrukturering av koncernens totala belåning kommer att vara en prioriterad uppgift under de närmaste månaderna.

Namnändringen av koncernens moderbolag till Metallvärden AB (publ.), vilket beslutades av årsstämman 2011 har inte beviljats av Bolagsverket. Överprövning av beslutet har begärts – kommer inte heller denna att leda fram till ett positivt beslut, kommer ett alternativt namn att skapas och framläggas för beslut på den kommande  årsstämman.

Björn Grufman

VD

 

ÖVRIG INFORMATION

 

Likviditet Moderbolag

Likvida medel var vid fjärde kvartalets början 392 Tkr och uppgick vid dess slut till 2 Tkr.

 

Aktien

Under andra kvartalet genomfördes sammanläggning (s.k. omvänd split) varvid varje 100-tal befintliga aktier ersattes av en (1) ny aktie. Per 2011-06-30 uppgick antalet registrerade aktier således till 5 860 001 st med kvotvärde 2 kr per aktie. I augusti genomfördes en riktad emission till kurs 3,80 kr (aktiekapital 2 kr/aktie, överkurs 1,8 kr/aktie). Därmed ökade aktiekapitalet med 1 052 632 kr till totalt 12 772 636 kr och antalet aktier ökade med 526 316 st. till totalt 6 386 317 st. Kvotvärdet är därmed fortfarande 2 kr per aktie.

Genom genomförd företrädesemission ökas aktiekapitalet med 19 158 954 kr till totalt 31 931 590 kr och antalet aktier med 9 579 476 st. till totalt 15 965 793 st. Kvotvärdet är därmed fortfarande 2 kr per aktie. Ökningen av aktiekapitalet har registrerats hos bolagsverket 2011-10-25.

 

Redovisningsprinciper

Koncernen har vid upprättande av denna rapport tillämpat årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

 

Granskningsrapport

Denna rapport har ej varit föremål för revisorns granskning.

 

Investeringar

Koncernbolagen har under fjärde kvartalet 2011 gjort investeringar i anläggningstillgångar om 390 Tkr. Moderbolaget har gjort investeringar i anläggningstillgångar med 390 Tkr.

 

Anställda

Antalet anställda i koncernen uppgick per 31 december till 34 personer på heltid. Under perioden har även inhyrd personal anlitats i verksamheten. Moderbolaget bedriver ingen operativ verksamhet och har 1 anställd.

 

Jämförelsetal

Koncernen bildades 2010-10-07 varför inga jämförelsetal från motsvarande period föregående år redovisas för koncernen.

 

Transaktioner med närstående

Utöver transaktionen där 40 % av aktierna i Z-Skrot AB förvärvades från Mittretur AB för 4,0 Mkr, har ingen transaktion mellan något koncernbolag och närstående som väsentligen påverkat något koncernbolags ställning och resultat ägt rum under 2011.

 

FINANSIELL INFORMATION PER DOTTERBOLAG Januari – december 2011 Tkr

(Se bifogad fil för tabell)

Interna transaktioner mellan bolagen i koncernen har inte eliminerats i ovanstående sammanställning

Z-Skrot och Falu Bildemontering & Skrothandel AB införlivades i koncernen 2011-10-01.

Beloppen i tabellen ovan avser dock bolagens totala årssiffror.

     

 

KALENDER FÖR FINANSIELL  INFORMATION

27 april 2012 Årsstämma och Rapport kvartal 1 2012

29 augusti 2012 Rapport kvartal 2 2012

26 oktober 2012 Rapport kvartal 3 2012

 

KILSTA METALLVÄRDEN AB (PUBL.)

Styrelsen

 

För mer information kontakta:

Björn Grufman, VD

Tel 08-440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se