DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2011

KILSTA METALLVÄRDEN AB (PUBL) under namnändring till METALLVÄRDEN AB (PUBL)

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2011

Koncernen uppstod genom moderbolagets förvärv av Metallvärdengruppen under fjärde kvartalet 2010, varför inga jämförelsetal för föregående år kan visas utom endast för första kvartalet 2011.

Andra kvartalet 2011

 • Omsättning för koncernen uppgick till 13,3 Mkr, varvid Kilsta Metallvärden omsatte 0,1 Mkr.
 • Resultat (före avskrivningar och finansiella kostnader) för de operativa verksamheterna, inklusive andel av Eurovironment, uppgick till  - 1,3 Mkr.
 • Resultat för koncernen, inkl. resultatandel av intressebolaget Eurovironment, uppgick till -2,8 Mkr.
 • Likviditetsbrist medförde att såväl produktionen i Metallvärden i Lesjöfors som handelsverksamheten i M.V. Metallvärden hämmades, vilket i sin tur tyngde koncernens resultat.
 • Utvecklingen i Sala Bly var fortsatt positiv och Eurovironment hade en stark resultatutveckling.

 

Första halvåret 2011

 • Omsättning för koncernen uppgick till 28,1 Mkr.
 • Resultat för koncernen, inkl. resultatandel av intressebolaget Eurovironment, uppgick till - 4,4 Mkr.
 • Utvecklingen i Sala Bly var fortsatt positiv och Eurovironment hade en stark resultatutveckling.
 • Tidigare verksamhet i dåvarande Kilsta Metall har avvecklats och bolagets resultat om - 2,3 Mkr före skatt medförde en belastning för koncernens resultat, varvid noteras att vid periodens slut avsevärda tillgångar fortfarande kvarstod för försäljning.
 • Som ett led i ett vid förvärvet beslutat incitamentsprogram avyttrades 9 % av aktierna i Eurovironment till detta bolagets ledning, varför Kilsta Metallvärdens ägarandel därefter uppgår till 45,5 %.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I början av juli tecknades en bindande avsiktsförklaring att förvärva samtliga aktier i Z-Skrot AB - ett lönsamt och solitt återvinningsföretag. I förvärvet ingår även det vinstgenererande dotterbolaget Falu Bildemontering och Skrothandel AB.
 • I början av augusti tecknades avtal om avyttring av två större industrifastigheter belägna i Karlskoga. Fastigheterna användes tidigare i den verksamhet som bedrevs inom det dåvarande Kilsta Metall.
 • Den 4 augusti beslutade en extra bolagsstämma om företrädesemission om 22,0 Mkr. Två befintliga aktier ger rätt att teckna tre nya aktier till en teckningskurs av 2,30 kr per aktie. Avstämningsdag är den 22 augusti och teckningstiden från och med den 25 augusti till och med den 13 september. Företrädesemissionen är till fullo garanterad av dels ett garantikonsortium, dels av tecknings-förbindelser.
 • Den 19 augusti godkände Finansinspektionen det prospekt som upprättats inför den beslutade företrädesemissionen. Prospektet finns för nedladdning på hemsidan www.kilstametall.se.
 • Ett antal myndighetsbeslut fattades avseende implementeringsåtgärder för avfallsregelverk, vilka sammantaget förväntas få positiv betydelse för återvinningsbranschen och på sikt även för Kilsta Metallvärden.

 

Marknadsförutsättningar under andra kvartalet

Sala Bly AB

Utvecklingen har varit fortsatt positiv - nästan i klass med den rekordnivå som noterades under första kvartalet. Efterfrågan på bolagets produkter är fortsatt god och orderstocken inför tredje kvartalet är betydande.

 

Metallvärden i Lesjöfors AB

Efterfrågan på slutprodukten, s. k.  dabs, har fortsatt varit mycket god och gynnas av en fortsatt hög produktion hos de svenska stålverken. Aluminiumomsmältningsanläggningen fungerar nu tekniskt mycket bra men kapaciteten har inte kunnat utnyttjas till fullo på grund av likviditetsbrist.

 

M.V. Metallvärden AB

Handelsverksamheten har fortsatt inte kunnat utvecklas som planerat på grund av koncernens bristande likviditet. Den beslutade företrädesemissionen kommer att förbättra likviditetssituationen och möjliggöra finansiering av handelstransaktioner.

 

Eurovironment AB (intressebolag)

Efterfrågan på bolagets tjänster har varit mycket god och gynnas av en god konjunktur, vilket bidrar till att många större bolag och förvaltningar byter ut sin IT-utrustning. Produktionskapaciteten i bolagets anläggning i Enköping håller på att utökas, vilket beräknas leda till såväl omsättningsökning som skalfördelar. Den positiva utvecklingen väntas bestå kommande kvartal.

 

Kommentarer till händelser efter rapportperiodens utgång

 

Avyttring av industrifastigheter

De två industrifastigheter i Kilsta Industriområde i Karlskoga vid vilka dåvarande Kilsta Metall bedrev verksamhet avyttrades i början av augusti till ett noterat bolag. Överenskommen köpeskilling uppgår till 10,5 Mkr, varav 2,5 Mkr erlades kontant vid tillträdet, och resterande 8,0 Mkr kommer att erläggas i november 2012. Köparen har ställt fullvärdig säkerhet för denna del av köpeskillingen. Den initiala köpeskillingen innebär en likviditetsförstärkning för koncernen samtidigt som en marginell reaförlust uppgående till 372 Tkr uppstår.

I avtalet om avyttringen ingår en intressant rätt för Kilsta Metallvärden att under en period av två år, och utan ersättning till köparen av fastigheterna, fortsätta exploateringen av den metallskrotsdeponi som finns på en av fastigheterna. Deponin består huvudsakligen av restprodukter, s.k. rusor, från tidigare Boforsverkens stålproduktion, vilka Kilsta Metallvärden sålunda kan exploatera och avyttra.

Kilsta Metallvärden har också tillsammans med Bergskraft utformat ett forskningsprojekt som finansieras av EU-medel med syfte att undersöka lämpligaste metodik för att på plats kunna kartlägga den exakta förekomsten av metallrester inom deponin, vilket i sin tur beräknas klarlägga hur en utgrävning av deponin på mest effektiva sätt skall kunna genomföras.

Forskningsprojektet har initierats under andra kvartalet och utgrävningar planeras att kunna påbörjas efter semesterperioden.

 

Bolagsförvärv

En extra bolagsstämma den 4 augusti 2011 beslutade om förvärv av Z-Skrot AB, inklusive detta bolags dotterbolag Falu Bildemontering och Skrothandel AB. Förvärvet skall ses som ett viktigt första steg i uppbyggandet av en insamlingsorganisation i Mellansverige, en insamlingsorganisation som bland annat tryggar och integrerar råvaruförsörjningen till smältverksamheten i Lesjöfors.

Z-Skrot har under de senaste tre åren haft en omsättning på i genomsnitt knappa 20 mkr med ett resultat före skatt på ca 2,0 Mkr. Utvecklingen under innevarande år har varit mycket positiv med såväl stigande omsättning som resultat.

Säljare är dels Zäta F AB, vilket bolag ägs av familjen Forsberg, till 60 % och Mittretur AB, ägt av Björn Grufman, VD för Kilsta Metallvärden, till 40 %. I avtalet ingår även en viss tilläggsköpeskilling avseende del av övervärde i vissa lagerpositioner som kommer att avyttras under året. Köpeskillingen uppgår till 10,0 Mkr. En genomförd värdering av ett oberoende värderingsinstitut indikerar ett betydligt högre bolagsvärde.

Förvärvet finansieras dels med en kontantandel till Zäta F AB om 4,0 Mkr (motsvarande 40 % av aktierna i Z-Skrot AB), dels med en apportemission riktad till Zäta F AB om 526 316 nyemitterade aktier till kurs om 3,80 per aktie (motsvarande 20 % av aktierna i Z-Skrot AB). Också till Mittretur utgår en kontant köpeskilling om 4,0 Mkr (motsvarande resterande 40 % av aktierna i Z-Skrot AB).

Mittretur och dess ägare Björn Grufman har i samband med den beslutade företrädesemissionen förpliktigat sig att genom en teckningsförbindelse teckna aktier i företrädesemissionen för ett belopp som motsvarar köpeskillingen.

Nuvarande VD i Z-Skrot AB, Margareta Forsberg, kvarstår som ansvarig för verksamheten.

 

Z-Skrot AB

Z-Skrot AB är ett snart 30 år gammalt återvinningsföretag som utvecklats under familjen Forsbergs ägande och ledning. Företaget är väl etablerat i regionen och har ett mycket gott anseende – de flesta lokala industriföretagen har Z-Skrot AB som sin samarbetspartner. Företaget har en lång tradition som serviceföretag och har utvecklat en specialitet i att kunna erbjuda specialisttjänster i samband med utrivning och hantering av tung utrustning vid renovering av vattenkraftsstationer. Ett stort antal vattenkraftsanläggningar finns i regionen och en kontinuerlig uppgradering av dessa till effektivare anläggningar pågår, vilket utgör en intressant potential för Z-Skrot AB under de kommande åren.

Z-Skrot AB arbetar i övrigt som ett traditionellt skrothandlande företag – insamling och bearbetning av olika typer av skrotråvara som därefter sorteras och bearbetas till chargerbara kvalitéer och mängder för vidare leverans till stål- och smältverk samt även till gjuterier.

 

Falu Bildemontering och Skrothandel AB

Falu Bildemontering och Skrothandel AB är ett välkänt bildemonteringsföretag som Z-Skrot AB förvärvade under år 2009. Bolagets affärsidé är att erbjuda begagnade reservdelar till bilreparatörer.

Traditionellt har alla bildemonteringsföretag kontrakt med större försäkringsbolag om inköp av utrangerade krockskadade bilar. Dessa kontrakt utgör basen för bildemonteringsverksamheten som i sin tur genererar begagnade reservdelar för försäljning.

Bolaget är delägare i organisationen LAGA – en av branschen ägd gemensam rikstäckande samarbetsorganisation som tillhandahåller en elektronisk databas över samtliga medlemmars lagerförda reservdelar. Via detta datasystem kan en bilreparatör snabbt söka och beställa specifika reservdelar.

De delar av utrangerade bilar som inte kan återvinnas som reservdelar går till fragmentering och återvinning av olika metallfraktioner.

Bolaget har under Z-Skrot AB:s ledning också utvecklat en traditionell skrotgårdsverksamhet som komplement till bildemonteringsverksamheten. Denna verksamhet ger ett gott bidrag till verksamheten och flera synergier har utvecklats mellan dessa två verksamhetsgrenar.

 

Företrädesemission

Den beslutade företrädesemissionen beräknas tillföra koncernen 22,0 Mkr, varav ca 3,9 Mkr avser emissionskostnader och ersättning till garantikonsortium och 5,0 Mkr avser återbetalning av erhållen bryggfinansiering, varigenom kostnaden för kapital följaktligen kommer minska.

Kontantandelen vid förvärvet av Z-Skrot uppgår till 8,0 Mkr och resterande ca 5,1 Mkr kommer att användas för att stärka koncernens rörelsekapital.

 

Regelverksimplementering

Regeringen beslutade 30 juni om en ny avfallsförordning, som syftar till att genomföra EUs avfallsdirektiv. Förordningen innebär bland annat: att nya definitioner införs, att Naturvårdsverket får ansvaret att besluta om en nationell avfallsplan och att ett program för förebyggande av avfall initieras. Den nya avfallsförordningen trädde ikraft den 9 augusti (därvid trädde också Miljöbalkens nya 15:e kapitel i kraft). Naturvårdsverket planerar att genomföra tillsynsvägledningsinsatser under hösten.

För järn/stål- och aluminiumskrot har en EU-förordning med kriterier redan beslutats. Kriterierna tar sikte på det metallskrot (avfall) som behandlas, behandlingsmetoden och kvaliteten på det färdigbehandlade (återvunna) metallskrotet. Förordningen ger avfallsinnehavaren möjlighet, men inte skyldighet, att med hjälp av ett certifierat kvalitetsledningssystem kvalitetsstämpla det förädlade metallskrotet. Förordningen kommer nu att tillämpas från och med den 9 oktober 2011.

Sammantaget bedöms implementeringsåtgärderna få en positiv inverkan på återvinningsindustrin och på sikt även för Kilsta Metallverken.

 

VDs kommentar

Avyttringen av tidigare Kilsta Metalls tillgångar har fortsatt under andra kvartalet men har tyvärr tagit betydligt längre tid än vad vi planerade vid årets början. Detta har medfört att vi inte kunnat skapa den likviditet och det rörelsekapital som beräknat vilket i sin tur har varit hämmande på såväl produktionstakten vid vår anläggning i Lesjöfors som möjligheten att utveckla vår handelsverksamhet.

 Vår förvärvs och expansionsstrategi står fast. Återvinningsbranschen genomgår för närvarande en kraftig strukturomvandling, vilket bland annat bekräftas av att såväl riskkapitalaktörer som industriella aktörer under senaste halvåret har genomför flera förvärv inom denna industrisektor. Förvärvet av Z-Skrot skall ses som ett steg i förverkligandet av vår strategi.

Z-Skrot innebär ett värdefullt tillskott till koncernen - vi har redan tidigare haft ett väl fungerande samarbete och kan se att ytterligare synergieffekter går att utveckla. Redan vid en försiktig kalkyl där Z-Skrots intjäning inte fortsätter att öka kommer bolaget redan i år ge ett positivt resultattillskott.

Den beslutade företrädesemissionen finansierar förvärvet av Z-Skrot till viss del men stärker också vårt rörelsekapital ytterligare, vilket gör att den hämmande effekt som bristen på rörelsekapital haft under det gångna kvartalet kan elimineras. Vår målsättning för det kommande kvartalet är att dels kunna slutföra avvecklingen av tidigare Kilsta Metalls tillgångar, dels kunna säkerställa att samtliga operativa bolag i koncernen uppvisar ett positivt rörelseresultat.

Den ändring av moderbolagets namn till Metallvärden AB (publ.) som beslutades på årsstämman i april förväntas inom kort bli godkänd och registrerad hos Bolagsverket.

 

Björn Grufman

 

(För fullständig rapport, inkl. tabeller, se bifogad fil)

 

Prenumerera

Dokument & länkar