Extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ) den 10 april 2017

Styrelsen i Metallvärden i Sverige AB (publ) har idag beslutat att utfärda kallelse till extra bolagsstämma att
hållas tisdagen den 11 april 2017 klockan 15.00 i Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46,
Stockholm. Vid den extra bolagsstämman kommer förslag om att genomföra en företrädesemission att
framläggas. Emissionen kommer att vara fullt garanterad.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i stämman ska (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen som är tisdagen den 4 april 2017, samt (ii) senast onsdagen den 5 april 2017, ha anmält sitt
deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Metallvärden i Sverige AB, Box 3143,
10362 Stockholm eller via e-post till asa.nilsson@metallvarden.se
Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid
samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara
två.
Förslag till dagordning vid bolagsstämman
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna
9. Avslutande av stämman
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen (2005:551).
Handlingar enligt punkt 7-8 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga i
bolagets lokaler samt på bolagets hemsida www.metallvarden.se senast två veckor före den extra bolagsstämman.
Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin
postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.
Övrigt
Kallelsen kommer även publiceras på bolagets hemsida www.metallvarden.se under sektionen NYHETER samt
kungöras i Post- och Inrikes Tidningar den 14 mars 2017. Att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet
den 14 mars 2017.
För ytterligare information
Björn Grufman
Tel: 08 – 440 84 60
E-post: bjorn.grufman@metallvarden.se www.metallvarden.se