Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Förvaltningsrätten i Linköping har avslagit Metallvärden i Sveriges AB´s överklagande av Skatteverkets beslut den 5 november gällande Inkomsttaxering för taxeringsår 2008.

Beslutet förvånar samtliga experter som bolaget konsulterat.  Förvaltningsrätten bifaller överklagandet på så sätt att man undanröjer påfört skattetillägg.

Stefan Thelander, skatteexpert hos Ernst & Young och som varit Metallvärdens ombud i processen, lämnar följande kommentar:

Förvaltningsrättens dom utmynnar i att man anser att Metallvärden i Sverige (dåvarande Kilsta Metall) inte har uppfyllt de krav på fakturaunderlag som Skatteverket anser skall finnas vad avser anskaffning av de aktuella varorna. Förvaltningsrätten anser att det skriftliga underlaget som fakturorna hänvisar till ej har presenterats. Inför ett överklagande till Kammarrätten återstår sålunda att få fram ett sådant underlag och den dokumentation som ligger till grund för de fakturor som man redovisat och som avspeglar de varuinköp som skett.

Metallvärden i Sverige AB kommer att överklaga domen till Kammarrätten. I enlighet med försiktighetsprincipen kommer dock skattekostnaden i enlighet med denna dom att reserveras i årsbokslutet år 2012.

Styrelsen

 

För mer information kontakta:

Björn Grufman, VD

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

 

Prenumerera