KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Metallvärden i Sverige AB (publ), (556710-2784), kallas till årsstämma fredagen den 25 april kl. 14.00 på Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, 111 84  Stockholm

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 17 april 2014, dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast tisdagen den 22 april kl 12.00 under adress Metallvärden i Sverige AB, Box 3143, 103 62  Stockholm eller genom e-post till asa.nilsson@metallvarden.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman.

Vg klicka på länken för att se hela kallelsen alternativt gå in på www.metallvarden.se för full information.

Kallelsen kommer även att införas i Post och Inrikes tidningar samt annonseras i Svenska Dagbladet.