KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Metallvärden i Sverige AB (publ.), (556710-2784), kallas till årsstämma torsdagen den 16 maj kl. 16.00 på Citykonferensen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 13 maj 2013, dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast tisdagen den 14 maj kl. 12.00 under adress Metallvärden i Sverige AB, Box 3143, 103 62  Stockholm eller genom e-post till asa.nilsson@metallvarden.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefon, e-mailadress samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta rösträttsregistrera aktierna i eget namn i god tid före den 13 maj.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av förslag till dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Anförande av den verkställande direktören.
 8. Beslut om
  • fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;
  • dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  • ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 9. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter
 10. Val av styrelse.
 11. Beslut om arvode till revisorer.
 12. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 13. Beslut om genomförande av företrädesemission.
 14. Bemyndigande för styrelsen.
 15. Stämmans avslutande.

 

Punkt 12. Beslut om ändring av bolagsordningen vad avser aktiens kvotvärde och gränser för antal aktier.

Punkt 13. Beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Punkt 14.  Bemyndigande för styrelsen föreslår att besluta om en eller flera kontant- och /eller kvittningsemissioner, med eller utan företräde för nuvarande aktieägare.

Handlingar

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida (www.metallvarden.se) samt på bolagets kontor på Brunnsgatan 11 A, Stockholm senast två veckor före årsstämman. Kopior sändes till de aktieägare som så begär.

Stockholm i april 2013

Styrelsen