KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Kilsta Metallvärden AB (publ), (556710-2784), kallas till årsstämma fredagen den 27 april kl. 14.00 på Elite Hotel Stockholm Plaza, Birger Jarlsgatan 29, 111 45  Stockholm

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 20 april 2012, dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast tisdagen den 24 april kl 12.00 under adress Kilsta Metallvärden AB, Box 3143, 103 62  Stockholm eller genom e-post till asa.nilsson@metallvarden.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta rösträttsregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast under fredagen den 20 april 2012.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av förslag till dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Anförande om den verkställande direktören.
 8. Beslut om
  • fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
  • dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  • ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 9. Arvode till styrelsens ledamöter samt val av styrelse.
 10. Beslut om arvode till revisorer.
 11. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 12. Bemyndigande.
 13. Stämmans avslutande.

 

Punk 11. Beslut om ändring av bolagsordningen

* Styrelsen föreslår att bolagets firma ändras till Metallvärden i Sverige AB (publ)

 

Punkt 12. Bemyndigande

* Styrelsen föreslår att styrelsen intill nästa årsstämma bemyndigas besluta om en eller flera

kontant- och/eller kvittningsemissioner, med eller utan företräde för nuvarande aktieägare.

Bemyndigandet föreslås omfatta det antal aktier som maximalt innefattas i de aktiegränser som bolagsordningen anger, dvs. maximalt 4.000.000 nya aktier.

 

Handlingar

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida (www.kilstametall.se) samt på bolagets kontor på Malmskillnadsgatan 39, Stockholm senast två veckor före årsstämman. Kopior sändes till de aktieägare som så begär.

Stockholm i mars 2012

Styrelsen

Prenumerera