Kommuniké från extra bolagsstämma METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (publ.)

Korrigering av siffermaterialet i gårdagens pressmeddelande

Extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ.) (nedan ”Bolaget”) avhölls tisdagen den 11 april 2017.

Stämman beslutade i huvudsak följande:

 •  Att Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 7 802 427,60 kronor genom nyemission av högst 78 024 276 aktier enligt följande huvudsakliga villkor:
  • Rätt att teckna aktier tillkommer de aktieägare som på avstämningsdagen den 19 april är registrerade som aktieägare. Varje befintlig aktie berättigar till tre (3) teckningsrätter och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en ny aktie.
  • Teckningskursen skall vara 0,20 krona per aktie.
  • Betalning av nytecknade aktier kan ske genom kontant betalning eller genom kvittning.
  • Betalning för aktier tecknade med företrädesrätt skall ske under tiden 20 april – 4 maj 2017. För aktier tecknade utan företrädesrätt skall betalning erläggas senast tre bankdagar efter besked om tilldelning.
  • Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
 •  Att gränserna för aktiekapital och antal aktier justeras i Bolagets bolagsordning så att aktiekapitalet skall vara lägst 2 600 809,20 kronor och högst 10 403 236,80 kronor samt att antalet aktier skall vara lägst 26 008 092 och högst 104 032 368 st.
 •  Att Bolagets aktiekapital skall minskas, utan indragning av aktier, med 10 403 236,80 kronor för täckande av förlust.

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se www.metallvarden.se

Prenumerera

Dokument & länkar